uden titel

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 03 - side 84-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Tale- og sangteori

l konservatoriernes studie- og eksamensplan fra 1967, som er en stencileret forløber for en endelig studie-og eksamensplan, som agtes udsendt som tryksag, er under bestemmelserne for musikpædagogisk eksamen i sang bl. a. meddelt, at der i tilslutning til de praktiske prøver skal eksamineres i et eller flere af følgende spørgsmål inden for faget stemmeteori:

1. Elementær akustik

2. Almindelig fonetik

3. Stemmedannelseslære

4. Stemmens fejlfunktioner (herunder sangerfonaste-niens symptomer)

5. Holdningslære, muskeltræning og hygiejne.

Som pensum dækkende disse spørgsmål henvises der til: Viggo Forchhammer: Kortfattet tale- og sangteori,

1963 (pkt. 1, 2 og 3). Egil Forchhammer: Stemmeorganernes anatomi og

fysiologi. Udvikling af stemmens grundfunktioner,

1962 (pkt. 4).

N. Rh. Blegvad: Fonasteni. Nordisk lærebog for talepædagoger. Speciel del. 1955 (pkt. 4). Ove Bøje: Træthed og træning. Nordisk lærebog for

talepædagoger. Aim. del. 1955. (pkt. 5). Egil Forchhammer: Afspænding. Nordisk lærebog for

talepædagoger. Aim. del. 1955. (pkt. 5).

l forbindelse med denne bog- og artikelliste skal det meddeles, at Egil Forchhammers artikel »Stemme-organernes anatomi og fysiologi. Udvikling af stemmens grundfunktioner« er en stencileret artikel, som p. t. så langt oplaget rækker kan erhverves gennem bogsalget på Københavns Universitets Kuratorkontor, Studiestræde 6, 1455 Kbh. K. Pris: kr. 4,95. Artiklen forhandles her under titlen: Egil Forchhammer: Noter til forelæsninger over tale- og sangteori.

Dansk Musikpædagogisk Forening

På den ordinære generalforsamling den 21. februar vedtoges nye love for Mp F. Der er megen grund til at hilse denne begivenhed velkommen, da mange nye perspektiver åbner sig for arbejdet med de opgaver, der i formålsparagrafferne er afstukket som foreningens. Alt tyder på, at det store og vigtige arbejde for medlemmernes ansættelses- og lønvilkår nu har en god, lovfæstet basis at udfolde sig på.

Referater af generalforsamlingerne i januar og februar samt gengivelse af årsberetningen fra den ordinære generalforsamling vil snarest blive tilsendt

medlemmerne i et nummer af Musikpædagogen, der som sædvanlig udgives internt i Mp F.

Dansk Musikpædagogisk Forening, som Mp F jo nu officielt hedder - se blot hovedet på dette nummer af bladet - er efter vedtagelsen af de nye love etableret som en landsforening. Bestyrelsen for denne landsforening skal imidlertid have en anden sammensætning end den hidtidige bestyrelse skulle have. Den siddende og i februar tildels nyvalgte bestyrelse agter i konsekvens heraf snarest at lade udskrive til nyvalg af en landsbestyrelse. Herudaf skal sidenhen skabes et forretningsudvalg til varetagelse af foreningens daglige drift.

Indtil det er sket, vil den siddende bestyrelse fungere som foreningens ledelse.

DMp F, DMF eller hvad?

Med vedtagelse af nyt navn for foreningen opstår en række detailproblemer. Blandt andet er indtil nu foreningen i daglig tale blevet kaldt Mp F, og man har skrevet Mp F, når skrivelsen ikke var alt for højtidelig. Når nu foreningen hedder Dansk Musikpædagogisk Forening er det for det første et spørgsmål om, hvad det skal anbefales, at man fremover siger, og hvad man fremover skal skrive som foreningens forkortel-sesbogstaver. l de gamle love var det nedfældet, at forkortelsen her Mp F. l de nye love er der intet trykt om den sag.

Der synes, inden en bestemt forkortelse har vist sin levedygtighed, at være følgende naturlige muligheder: DMp F og DMF.

En dag vil det måske komme til at hedde: n. n., statsprøvet musikpædagog, MDMF

(= medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening)

HBR

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

Kontor: Puggårdsgade 13

1575 København V mandag—fredag kl. 9—13 telf.: (01) 11 4021

Bestyrelse: Henning Bro Rasmussen, formand Harald Bjerg Emborg, næstformand Margit Raae, sekretær Friedrich Gürtler, kasserer Chr. Fr. Biilmann-Petersen Ruth Savery Trojaborg Else Schøler Aagaard Alma Jørgensen, Århus Inger Alsted, Odense

Musikpædagogen udgives af DMFs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.