uden titel

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 04 - side 113-115

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

indkalder medlemmerne til

Ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 13. juni 1968 kl. 20,00, N. Zahles Seminarium, Nørrevold 5, København

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Meddelelse om resultatet af den skriftlige stemmeafgivning vedrørende valg, jfr. §§ 22 og 36 i lovene.

3. Valg af nævn, jfr. § 4, 2.

4. Medlemskontingentet —

Bestyrelsen foreslår kr. 40,- pr. halvår over hele landet.

5. Bestyrelsens forslag vedrørende almindelige aftaler og sæsonaftaler.

6. Minimumshonorar (er).

Fra kontoret udsendes til hvert enkelt medlem en detailleret dagsorden med bestyrelsens forslag til ny ordlyd af regler for undervisning på basis af »Almindelig aftale« og »Sæsonaftale«. Der udsendes ligeledes en stemmeseddel med navne på de kandidater, der er opstillet til valget. Medlemmerne bedes bemærke, at skriftlige stemmer skal være bestyrelsens sekretær, dvs. foreningens kontor, i hænde senest den 11. juni.

Bedst er det for foreningens trivsel, at De kommer til stede på generalforsamlingen.

MUSIKLEDERNE

l forsommeren 1968 sendes det første fuld af musik-ledere ud fra konservatorierne. Der har været talt og skrevet meget om denne nyskabelse i den musikpædagogiske verden, men først nu til sommer er sagen så vidt, at man får en færdiguddannet musikleder at se.

Hvad en musikleder er, og hvad han kan bruges til, er for så vidt allerede omtalt 5 dmt 1965 nr. 6 (oktobernummeret) med en række enkeltheder.

Da imidlertid såvel musiklederuddannelsen som mu-sikledereksamen siden da er undergået forandringer, skal der i dette nummer og i det følgende præsenteres de vigtigste dokumenter vedrørende uddannelsen til musikleder og eksamen i musikledelse.

De 5 det følgende anførte bemærkninger om musiklederuddannelsen samt undervisningsvejledningen hidrører fra en meddelelse, som Det kgl. danske Musikkonservatorium i december 1967 udsendte til lærere og studerende under den musikpædagogiske uddannelse med hovedfaget musikledelse. Studieplanen er gengivet fra samme konservatoriums »Studie- og eksamensordning« fra september 1967. H. B. R.

PLAN FOR MUSIKLEDERSTUDIET

a) Donne time kan udskydes til II. elier III. studieår (oksamonsaflægge I sen forrykkes tilsvarende).

b) Kun under forudsætning af, at den studerondos instrumentale standpunkt berettiger det; intet fastsat timetal.

Ut

ugentligt timetal

dt.« deltagerantal

hold

Inden for det, der kan kaldes det folkemusikalske arbejde i videre forstand, findes der et meget betydeligt arbejdsområde for musikpædagoger. Der er brug for ledere og instruktører af amatørkor og -orkestre, ikke mindst af harmoniorkestre, for lærere til undervisning af børn, navnlig af grupper af børn i den frivillige skolemusik, i tilknytning til de almene skoleformer fra børnehaven til gymnasiet, i musikskolerne, i folkemusikskolerne og til undervisning af unge og voksne på højskoler og inden for aftenskolen og aftenhøjskolen.

Det er karakteristisk for en væsentlig del af det her nævnte musikalske arbejde, at det ikke drejer sig om at give individuel undervisning på et enkelt instrument - den traditionelle opgave for musikpædagoger - men om at give gruppeundervisning på flere instrumenter og om at instruere ensembler, både kor og varieret sammensatte instrumentalensembler og i forbindelse med hele denne virksomhed at give en almindelig musikalsk orientering både teoretisk og historisk.

Musikpædagogisk eksamen i musikledelse har til formål at uddanne pædagoger, der kan dække dette arbejdsområde.

Undervisningsvejledning

Direktionsteknik.

(vokal og instrumental) omfatter slagteknik og andre spørgsmål vedrørende ledelse af amatørkor og -orkestre. Spørgsmål i denne disciplin vil blive stillet under eksamen i henholdsvis korledelse og ensembleledelse.

Korledelse.

På basis af undervisningen i direktionsteknik arbejdes der i korledelsesundervisningen med børne- og ung-domskor, evt. amatørkor af voksne. Der afholdes eksamen i faget.

Korisk stemmelægning.

Som direkte støtte for eksamensfaget korledelse gives der i disciplinen korisk stemmelægning en indføring i almene korsangsmæssige problemer som stemmedannelse, vejrtrækning, resonans, artikulation m.v. Spørgsmål i denne disciplin vil blive stillet under eksamen i korledelse.

Gennemgang af korrepertoire

omfatter gennemgang af korsangspublikationer indeholdende a capella-værker og instrumentalledsagede

korværker fra forskellige musikhistoriske perioder. En gennemgang af opførelsespraktiske problemer vedrørende kormusik og en gennemgang af dansk sanghistorie indbefattes i dette fag. Spørgsmål i denne disciplin vil blive stillet under eksamen i korledelse.

Ensembleledelse.

På basis af undervisningen i direktionsteknik og ensemblerepertoire arbejder der i ensembleledelse-undervisningen med amatørensembler i forskellige sammensætninger. Der afholdes eksamen i faget.

Gennemgang af ensemblerepertoire

omfatter gennemgang af publikationer for amatørensembler i forskellige sammensætninger dækkende ensembleværker med eller uden vokale indslag fra de forskellige musikhistoriske perioder. En gennemgang af orkestrets instrumenter og en gennemgang af opførelsespraktiske problemer vedrørende ensemblespil indbefattes i dette fag. Spørgsmål i denne disciplin vil blive stillet under eksamen i ensembleledelse.

Elementær musikopdragelse

omfatter undervisning af ikke for små børnehold i de forskellige musikalske elementer. Undervisningen former sig bl. a. som øvelser på et egnet instrumentarium. Der lægges vægt på improvisation og produktive øvelser. Undervisningen skal lære de studerende selv at håndtere instrumentariet. Forskellige musikopdragel-sessystemer gennemgås. Der er ikke eksamen i denne disciplin. De musiklederstuderende udarbejder som afslutning på undervisningen en selvstændig skriftlig opgave inden for området elementær musikopdragelse.

Hørelærepraktik

omfatter undervisning af børne- og ungdomshold i elementær nodelære, rytmelære, melodilære, harmonilære og formhøring. Hørelærepraktikundervisningen skal indføre eleverne såvel i dur-mol-tonalitet som i andre tonaliteter. Forskellige hørelæremetoder gtn-nemgås. Der afholdes eksamen i faget.

Praktik i musikkundskab

omfatter undervisning af elevhold på forskellige udviklingstrin og med forskellige forudsætninger. Elevholdene får på elementært grundlag gennemgået musikværker og modtager en almen musikorientering. Forskellige pædagogisk støtte m at e ri al e gennemgås. Der afholdes eksamen i faget.

Årgang 43/1968, nr. 04