Den ekstraordinære generalforsamling

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 05 - side 138-139

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes den 13. juni 1968 på N. Zahles Seminarium, København.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Meddelelse om resultatet af den skriftlige stemmeafgivning vedrørende valg, jfr. §§ 22 og 36 i lovene.

3. Valg af nævn, jfr. § 4, 2.

Bestyrelsen foreslår: a) Povl Fledelius, b) Finn Høff-ding, c) Jette Tikjøb.

4. Medlemskontingentet.

Bestyrelsen foreslår kr. 40,- pr. halvår over hele landet.

5. Bestyrelsens forslag vedrørende nye regler for undervisning jfr. vedlagte bilag.

Almindelig aftaler, sæsonaftaler.

6. Minimumshonorar(er).

Bestyrelsen bemyndiges til at udskrive urafstemning om nyt honorar efter nærmere undersøgelse.

Ad 1. Hele bestyrelsen samt 27 medlemmer var til stede. Advokat Helge Christophersen var forhindret i at være til stede og havde som stedfortræder sendt advokat Joensen.

Formanden bød velkommen og foreslog advokat Joensen som dirigent. Advokat Joensen blev enstemmigt valgt.

Ad 2. Valg af formand og bestyrelse ved skriftlig afstemning.

Formanden: Henning Bro Rasmussen 108 stemmer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Østdanmark: Else Schøler Aagaard, 65 st.; C. F. Biil-mann-Petersen, 53; Harald Bjerg Emborg, 63; Mimi Enna, 40; Preben Fahnøe, 51; Friederich Gürtler, 75; Elly Otto, 33; Margit Raae, 61; Jakob Thomsen, 42.

Jylland: Herluf Jensen, 16; Alma Jørgensen, 25; Viggo Kornum, 16; Hans Chr. Larsen, 13; Harriet Næraa, 15.

Fyn: Inger Alsted, 8; Edel Staulund,8.

For Østdanmark er som bestyrelsesmedlemmer valgt: Else Schøler Aagaard, C. F. Biilmann-Petersen, Harald Bjerg Emborg, Preben Fahnøe, Friedrich Gürtler, Margit Raae. Som suppleanter: Mimi Enna, Elly Otto og Jakob Thomsen.

For Jylland er som bestyrelsesmedlemmer valgt: Herluf Jensen, Alma Jørgensen, Viggo Kornum. Som suppleanter: Hans Chr. Larsen og Harriet Næraa.

Af kandidaterne for Fyn blev ved lodtrækning Inger Alsted valgt som bestyrelsesmedlem og Edel Staulund som suppleant.

Som kritisk revisor blev valgt Ilse Meyer med 94 stemmer. Som revisorsuppleant blev valgt Grete Rix Forsman med 56 stemmer.

Formanden takkede for genvalget og for valg af den nye bestyrelse, af revisor og revisorsuppleant.

Formanden bød Preben Fahnøe, Elly Otto, Herluf Jensen, Viggo Kornum og Hans Chr. Larsen velkommen.

Ruth Savery Trojaborg trak sig ud af bestyrelsen. Formanden takkede Ruth Trojaborg for indsats i bestyrelsesarbejdet og udvalgene og ønskede, at hun fortsat ville interessere sig for DMp F's arbejde.

Ruth Trojaborg takkede for tiden, der var gået, og udtrykte stor respekt og beundring for bestyrelsens arbejde og ønskede held og lykke fremover.

ad 3. Valg af nævn: Povl Fledelius 116 stemmer, Finn Høffding 127 stemmer, Jette Tikjøb 117 stemmer.

Formanden takkede for den brede tilslutning til valg af nævn og overgav derefter ansvaret for § 4, 2, i de tre valgtes hænder.

Preben Fahnøe spurgte, om de af nævnet godkendte ikke-statsprøvede musikpædagoger skulle optages i medlemslisten.

Formanden svarede, at spørgsmålet ikke havde været drøftet endnu. Den nye bestyrelse måtte tage stilling til problemet. Formentlig var dette kun en teknisk de-taille, som kunne løses.

Ad 4. Medlemskontingentet: Formanden udtrykte, at et ensartet kontingent for hele landet var naturligt, nu da foreningen var blevet en landsforening, og han opfordrede de tilstedeværende,, til at stemme for forslaget på kr. 40,- halvårligt. Forslaget blev sat under afstemning, og der blev afgivet 36 mundtlige og 96 skriftlige stemmer for, 1 stemte skriftligt imod, 3 tilstedeværende stemte ikke. Forslaget blev således vedtaget med 132 stemmer, 1 imod.

Ad 5. Nye regler: Biilmann-Petersen forelagde og begrundede de nye regler - herunder almindelige aftaler og sæsonaftaler, og anbefalede hermed at stemme for bestyrelsens forslag til aftalerne.

Lea Rosenkrantz Jacobsen spurgte, hvorledes reglerne skulle udformes bag på kvitteringerne.

Biilmann-Petersen svarede, at der ville komme til at stå et passende uddrag af reglerne fra indmeldelses-blanketten.

Skriftlige indlæg oplæstes af advokat Joensen.

1. Merete Engel protesterede mod en udemokratisk afstemningsmetode. Hun krævede at afstemningen fremover burde være hemmelig. Merete Engel foreslog iøvrigt en tredje form for indmeldelsesblanketter vedrørende aftaler for enkelttimer til brug for provinspædagogerne. Hun påpegede, at der burde være en sygelønsordning for pædagogen. Samtidig efterlyste hun en fast overenskomst vedrørende aflønningerne på skolerne, og gjorde opmærksom på, at man som ansat timelærer aflønnedes under minimumstaksten.

Formanden bakkede forslaget om hemmelig afstemning op, og anbefalede den nye bestyrelse at udforme en stemmeseddel, der sikrede stemmeafgivernes anonymitet.

Problemerne omkring udformning af indmeldelses-blanketter, sygelønsordninger og aflønninger på skolerne skulle blive taget op i bestyrelsen til fortsat behandling.

2. Agnes og Bertha Truelsen ønskede de gamle regler bibeholdt med ændring af enkelte punkter, ligeledes ønskede de minimumshonoraret forhøjet til kr. 25,- pr. time.

3. Inger Schmidt spurgte, om man ifølge den nye »almindelige regler« ikke kunne forhøje elevens honorar frem i tiden.

4. Ellen Lillian Damgaard anmodede bestyrelsen om ikke at ændre sæsonaftalerne, som virkede upåklageligt. Hun henstillede til foreningen ikke ustandselig at lave reglerne om.

5. Ebba Fauregaard Madsen fandt de gamle sæsonaftaler udmærkede, men ønskede de 15 pct. nedsat til 10 pct. Angående minimumshonoraret foreslog hun kr. 50,- pr. måned for en halv time ugentlig fra 1. november at regne.

Ragnhild Toft bakkede de sidste to brevskrivere op, idet hun mente, det var en tilbagegang for pædagogerne at sommerferiehonoraret udgik. De 10 pct.s forhøjelse året rundt var det vanskeligere at få hjem.

Aage Andersen tilsluttede sig Ellen Damgaards indlæg. Han mente, at man ikke behøvede at have indmeldelsesblanketter med underskrift, idet reglerne bag på kvitteringen var tilstrækkeligt bindende. Ligeledes mente han, at adressen på undervisningsstedet burde stå på blanketten.

Leo Rosenkrantz Jacobsen efterlyste den i referatet af generalforsamlingen den 24. januar adviserede skolekontrakt.

Formanden svarede, at kontrakten ville fremkomme så snart minimumshonorarspørgsmålet var løst.

Gerda Harbom var utilfreds med de små krav, vi stillede. Vi skulle være sikrede noget bedre bl. a. med en sygelønsordning.

Alma Jørgensen foreslog en privat sygelønsordning, således at f. eks. hvert medlem indbetalte en times honorar årlig. Ordningen kunne så træde i kraft, når en vis sum var opsparet.

Det blev fremført, at forslagets 18-års grænse for elevunderskrift var urealistisk, da den personlige myndighedsalder begynder med 21 år.

Inga Greisen mente, at det var forkert med en myndighedsgrænse på 21 år, hvilket ville resultere i, at forældre eller værger i mange tilfælde skulle underskrive indmeldelsesblanketten.

Advokat Joensen præciserede, at hvis en underskrift skulle være juridisk gældende, måtte man gå ud fra myndighedsalderen på 21 år.

Biilmann-Petersen præciserede forbedringen angående reglerne og skelnede mellem skole- og privatundervisning. Angående sygelønsordning oplyste han, at foreningen havde foretaget en tilbundsgående undersøgelse, hvilket gav det resultat, at det ikke kunne betale sig at lave en privat ordning. Han henviste til sygekassernes dagpengeordning.

Man gik derefter over til afstemning om vedtagelse af de nye regler. Af de tilstedeværende stemte 19 for, 9 imod, 3 undlod at stemme. Af skriftlige stemmer var indgået 71 for og 5 imod de almindelige regler, og 60 for og 5 imod sæsonaftalerne.

De almindelige regler blev således vedtaget med 90 for og 14 imod. Sæsonaftalerne blev vedtaget med 79 stemmer for og 10 imod.

Ad 6. Minimumshonorar(er). Biilmann-Petersen foreslog, at der rundsendtes en skrivelse til hvert medlem hvori man udbad sig forslag til minimumshonorar. På grundlag af de indkomne forslag skulle bestyrelsen foreslå et sæt minimumshonorarer, som derefter skulle udsendes til urafstemning.

Aage Andersen foreslog forskellige honorarer for voksne og børn. Foreningen måtte være opmærksom på avancestoppet gældende til 1. november. Advokat Joensen ville lade sagen undersøge.

Bestyrelsens forslag om at lade udskrive urafstemning om nye minimumshonorarer efter nærmere rundspørge blev vedtaget med 32 personlige 4- 94 skriftlige = 126 stemmer for og 1 stemme imod.

Formanden takkede for fremmødet og for indlæggene fra medlemmerne. Han takkede advokat Joensen for ledelsen af generalforsamlingen.

S. H. Joensen, dirigent.