Musikkalender

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 06 - side 167-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Teatertelefon: ØB 5631 forestillings-dagen kl. 15—15,20. — Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten« udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

DUT-GENERALFORSAMLING

Mandag den 30. september 1968.

Formanden bød de fremmødte medlemmer velkommen og gav derefter ordet til dirigenten, LRS Steffen Heering.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Ingen bemærkninger.

Kurt Ziener fremlagde i kassererens fravær regnskabet. Flemming Weis forhørte sig om DUTs ordning med KODA. l øvrigt ingen bemærkninger. Dirigenten konstaterede regnskabets godkendelse.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Per Nørgaard genvalgtes til bestyrelsen. Som nye medlemmer valgtes Peter Ernst Lassen og Kurt Ziener.

Som suppleanter valgtes: Gregers Dirckinck-Holmfeld, Axel Borup-Jørgensen og Knud Frederiksen.

Man genvalgte som revisor firma H. C. Steen Hansen.

Forslag fra medlemmerne: Hr. Bentov efterlyste et bedre samarbejde omkring teaterbillet-ordnin-gen. Formanden lovede et snarligt møde om dette, idet han erkendte betydningen af en udbygget kontakt med teater- og koncertinstitutioner. Desuden diskuteredes mere udvidede muligheder for indsendelse af programforslag fra interesserede medlemmer. Formanden hilste ethvert initiativ af den art velkommen. Hr. Mogens Hansen efterlyste et fast DUT-orkester. Bestyrelsen påpegede det økonomiske og kunstnerisk vanskelige i gennemførelsen af et sådant projekt.

Redaktør Sigurd Berg valgtes under akklamation til æresmedlem: Det unge Tonekunstnerselskabs formand begrundede valget i den enestående indsats, Sigurd Berg to årtier har gjort for Dansk Musiktidsskrift. Sigurd Berg takkede i en kort tale.

Under eventuelt orienterede formanden om problemerne vedrørende ISCM-festens afholdelse i Warszawa og meddelte ordlyden af en række bestyrelsesmedlemmers skrivelse i den forbindelse:

»l anledning af den polske stats deltagelse i besættelsen af Tjekkoslovakiet og den dermed forbundne undertrykkelse af ytringsfriheden ønsker undertegnede medlemmer af bestyrelsen for den danske sektion af ISCM (DUT) forud for den netop forestående verdens-fest for ny musik i Warszawa (ISCM-festen) at udtrykke deres protest.

At denne protest ikke fra vor side følges op af en boycot af ISCM-festen sker udfra ønsket om ikke at deltage i yderligere bloke-

ring af den fri meningsudveksling. Det kan tilføjes, at lignende motivering lå bag den danske sektions deltagelse i ISCM-festen i Spanien 1965 og andre undertrykte lande«.

Skrivelsen er underskrevet af: Leif Mønsted, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Sv. Erik Werner, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Bent Lyl-loff, Per Nørgaard, Ingolf Gabold, Knud Frederiksen, Mogens Winkel Holm.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Mogens Winkel Holm

Runde fødselsdage

(September, se DM nr. 4).

NOVEMBER

2. Kgl. kapelmusikus Palle Nehammer, 50 år.

8. Kordirigenten Henning Elbirk, 60 år.

9. Bratschisten Herman Holm Andersen, 50 år.

19. Koncertsangerinden Elsa

Sigfuss, 60 år. 22. Operettesangerinden Anna

Hagen, 75 år.

25. Operasangeren Eskild Rask Nielsen, 50 år.

26. Koncertsangerinden Augusta Erichsen, 70 år.

27. Komponisten Leif Skjoldbo, 50 år.

Dødsfald.

Komponisten Vilfred Kjær (medd.

12. maj), 61 år.

Musikforlægger Henry P. F. Andersen (medd. 17. maj). Operasangerinden Ellen Nielsen,

24. maj, 77 år. Musikpædagogen Karen Kayser, 23.

maj, 76 år. Musiker Benny Alfr. Nielsen, 28.

maj, 30 år. Pianistinden Martha J. Olivarius

(medd. 6. juni). Musiklærerinde Asta Cohen (medd.

8. juni). Koncertsangerinden Elisa Dohm, 4.

juni, 90 år.

Musiklærerinde Karen H. Wiberg

(medd. 8. juni). Pianisten Lobos Zouhar (medd. 12.

juni). Kontrabassisten Aksel Basse, 20

juni, 77 år. Organist Aage Dyrholm (medd. 17.

juli), 74 år. Musiker Holger Thv. E. Stenersen

(medd. 21. juli). Cellisten Agga Svendsen, 25. aug.

Legatansøgninger

(September, se DM, nr. 4)

November

Inden 15/11: Konferensråd Gene-raldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Peter Schrams legat. 1rs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Lrs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre, ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 25/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat for trængende sanglærerinder. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11: Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer, bl. a. for musikere, lærere og lærerinder. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921fs Understøttelsesfond (for medlemmer). Kgl. kapelmusikus Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. V.

Årgang 43/1968, nr. 06