Det Internationale musikråd og dets medlemsorganisationer

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 219-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Det Internationale musikråd og dets medlemsorganisationer

Dansk Musikpædagogisk Forening er repræsenteret i det danske musikråd, som er tilknyttet det internationale musikråd som et af 48 nationale musikråd. Det internationale musikråd, eller International Music Council (IMC), stiftet i 1953, har bl. a. til formål at styrke samarbejdet mellem organisationer på det

musikalske område i alle lande,

at yde hjælp til, koordinere og støtte organisationen af musikkongresser, festivals, konkurrencer, expert-konferencer både på det nationale og det internationale plan,

at lette distributionen landene imellem af trykte musikalier og af instrumenter samt at hjælpe til udveksling af personer og grupper, at hjælpe med til at musik optages på undervisningsplanen på alle trin i den almindelige skoleundervisning samt at hjælpe med til at udbrede synspunkter vedrørende undervisningsmetoder. International Music Council søger at realisere disse formål dels gennem sine egne projekter og dels gennem den aktivitet, der udfoldes gennem de forskellige medlemsorganisationer og af musikrådene i de forskellige lande.

IMCs medlemsorganisationer er

1. International Society for Contemporary Music (ISCM)

Stiftet 1922, sektioner i 22 lande, festival hvert år. Dansk sektion: DUT.

2. International Federation of Musicians (IFM)

Stiftet 1949, sektioner i 24 lande.

3. European Association of Concert Managers

Stiftet 1948.

4. Federation of International Music Competitions

Stiftet 1956.

5. International Society for Music Education (ISME)

Stiftet 1953, medlemmer i 41 lande, kongres hvert andet år. Nordisk sektion: NMPU.

6. International Federation of Musical Youth

(Fédération Internationale des Jeunesses Musica-les).Stiftet 1945, medlemmer i 27 lande, kongres hvert år. Dansk sektion: Musik og Ungdom.

7. European Federation of Young Choirs

Stiftet 1960, repræsenteret i 10 europæiske lande, foranstalter af Europa Cantat-stævnerne hvert tredje år.

8. International Confederation of Popular Societies of Music

Stiftet 1946, sektioner i 14 lande (bands og kor, kongres hvert år).

9. International Musicological Society (IMS)

Stiftet 1927, medlemmer i 42 lande, kongres hvert tredje år.

10. International Association of Music Libraries (l AML) Stiftet 1951, medlemmer i 42 lande.

IAML driver Music Information Centres i 18 lande.

11. International Folk Music Council (IFMC)

Stiftet i 1947, medlemmer i 48 lande, kongres hvert år.

12. International Musikzentrum - Wien

Stiftet 1961 for at dække problemet: musikken og de tekniske hjælpemidler.

IMC's egne aktiviteter er bl. a.:

a. The World of Music

Internationalt tidsskrift, se sidste side.

b. International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (IICMSD)

Centrum for bestræbelserne for at bevare den musikalske arv særlig i Orienten og i Afrika. IICMSD udgiver UNESCO-antologier bestående af grammofonpladeoptagelser af folkemusik fra Orienten og fra Afrika.

c. The International Rostrum of Composers

Herudover udfolder IMC ivrige bestræbelser for at støtte de faglige organisationer, der arbejder med copyright-problemer og problemer vedrørende »mekaniske« rettigheder.

ISME

- det internationale musikpædagogiske selskab.

ISME blev stiftet i Bruxelles 5 1953 under UNESCO-kongressen om musikkens betydning for opdragelsen. Siden da har ISME været en af IMC's medlemsorganisationer.

ISME har korporative medlemsorganisationer og na-tionalsektioner i 19 lande. Herudover har ISME enkeltmedlemmer i 44 lande i alle verdensdele.

Leo Kestenberg var ISME's første ærespræsident. Senere beklædte Zoltán Kodály dette hverv indtil han døde i 1967.

ISME's virkefelt omfatter musikundervisning såvel inden for som uden for skolemæssige rammer samt uddannelsen af den professionelle musiker og musikpædagog.

ISME står i direkte kontakt med UNESCO og med IMC og tjener begge disse internationale organer som rådgivningsinstans i alle spørgsmål vedrørende musikundervisning.

ISME's internationale kongresser giver medlemmer-me et forum for meningsudveksling og møde med kolleger fra alle verdensdele. ISME-kongresser har indtil nu været afholdt i Lindau og Zürich (1955), København (1958), Wien (1961), Tokyo (1963), Budapest (1964), Interlochen/USA (1966) og i Dijon/Frankrig (1968).

Mens' de første kongresser tjente til at give musikpædagoger mulighed for at lære hinanden at kende og gav mulighed for fremlæggelse af den musikpædagogiske situation i de enkelte lande, er de senere kongresser i stigende grad blev udfoldet omkring faste kongres-emner. Tokyo-kongressen stillede vesterlændingene over for de store orientalske kulturers musikalske tradition. Budapest-kongressen drøftede modsætningerne mellem øst-vestlandenes forskellige grundsyn på ny og nyere musik, på denne musiks formidling og interpretation. Af stor kulturpolitisk betydning var også Interlochen-kongressens hovedemne: Musikpædagogikkens betydning for udbredelsen af kendskabet til fremmede kulturers musik.

ISME's 8. kongres i Dijon i sommer havde som hovedemne: de tekniske hjælpemidlers betydning for udbredelsen af musikken, l denne kongres deltog ca. 1000 musikpædagoger fra 42 nationer. Hertil kommer rundt regnet 2000 korsangere og orkestermedlemmer i 37 kor og orkestre fra 19 forskellige lande.

En del af de vigtigste foredrag fra kongresserne er udgivet i bogform:

1. Music in Education, Bruxelles-kongressen 1953.

2. ISME Internationale Conference Copenhagen 1958.

3. The Present State of Music Education in the World.

4. Comparative Music Education.

ISME har netop udgivet en »International Directory of Music Education Institutions«.

ISME's tidsskrift er det tresprogede »International Music Educator« (se sidste side).

Ved generalforsamlingen i Dijon den 8. juli 1968 valgtes præsidium og bestyrelse for ISME for toårs-perioden 1969-1970.

Præsident: Frank Callaway, Australien

Vice-præsident: Dimitrij B. Kabalevskij, USSR Vice-præsident: Kwabena Nketia, Ghana Vice-præsident: Rudolfo Zubrisky, Argentina Generalsekretær: Henning Bro Rasmussen, Danmark Kasserer: Vanett Lawler, USA

Bestyrelsesmedlemmer: André Ameller, Frankrig -Emanuel Amiran-Pugatchev, Israel - Samuel Baud-Bovy, Schweiz - Bernhard Binkowski, DBR - Denis Brearley, England - Karl Ernst, USA - Nachiro Fukui, Japan - Jan Hanus, CSSR - Hanna Lachertowa, Polen

- Narayana Menon, Indien - Ljubomir Pipkov, Bulgarien - Matti Rautio, Finland - Hans Sittner, Østrig -Pavel Sivic, Jugoslavien - Erzsébet Sz Onyi, Ungarn -Walter Arnold, Canada.

Som medlemmer af ISME optages:

1. Musikpædagogiske foreninger, nationale, regionale eller internationale, kontingent: $ 50,-,

2. Musikpædagogiske institutioner og institutioner, der har tilknytning til musikpædagogik, kontingent:

3. Musikpædagoger, personligt medlemsskab, kontingent: $ 5-,

ISME har sat sig følgende mål:

- at indsamle informationer om musikundervisning fra hele kloden og at udbrede kendskabet til de forskellige undervisningsmetoder,

- at udgive et tidsskrift, der behandler aktuelle problemer inden for musikundervisningen,

- at inspirere til undersøgelser af didaktiske og metodiske problemer i musikundervisningen,

- at skabe udveksling af publikationer, undervisningsmidler, herunder også AV-midler,

- at planlægge og hjælpe til gennemførelsen af musikpædagogiske udlandsstudier og studierejser for musikpædagoger,

- at skabe et internationalt institut for musikpædagogik med det formål at samle informationer og materialer, gennemføre undersøgelser på det musikpædagogiske felt, gennemprøve metoder, formidle kendskab til undervisningsmaterialer, koordinere ensartede projekter,

- at samarbejde med UNESCO og med andre internationale organisationer om gennemførelse af UNESCO-projekter,

- at gennemføre ISME's egne planer gennem et permanent generalsekretariat.

Årgang 43/1968, nr. 07