Om forelæsningerne i teoretisk pædagogik og undervisnings-psykologi for musikpædagoger

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 222-223

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Jørgen Pauli Jensen

Om forelæsningerne i teoretisk pædagogik og undervisnings-psykologi for musikpædagoger

I »Betænkning om Musikpædagogisk Eksamen afgivet af Musikkommissionen 1965« siges bl. a. følgende (side 37): »Kommissionen har overvejet at stille forslag om at indføre undervisning i faget teoretisk pædagogik og undervisningspsykologi som alment obligatorisk fag i forbindelse med alle hovedfag... Man skal anbefale, at konservatorierne forsøgsvis påbegynder en undervisning indenfor disse områder med henblik på eventuelt senere at lade faget indgå som alment obligatorisk fag«.

En sådan undervisning påbegyndes i efterårssemestret 1968 på Det kgl. danske Musikkonservatorium for de studerende på den musikpædagogiske linie. Undervisningen vil bestå af forelæsninger (å 2 timers varighed) fordelt over 4 semestre med ca. 4 forelæsninger i efterårssemestrene og ca. 4 forelæsninger i forårssemestrene. Det er dog ikke hensigten at dyrke forelæsningsformen på den måde, at de studerende er passive tilhørere til foredrag, men hurtigst muligt at engagere deltagerne i diskussioner, hvor bl. a. deres praktiske erfaringer kan diskuteres i givne teoretiske sammenhænge.

Interesserede er desuden velkomne til at kontakte forelæseren på dennes private telefon (Gentofte 8173) eller tjenestetelefoner (Minerva 2839 eller Byen 2865). De tanker, man på nuværende tidspunkt gør sig om undervisningens form og indhold, kan kun være foreløbige, idet de må modificeres efter de studerendes ønsker og behov samt efter den allerede eksisterende undervisning. Eller anderledes udtrykt: undervisningen i dette - efter danske forhold - nye område bør dels være elevcentreret dels må det ikke »træde andre fag over tæerne«, men supplere dis'se på en for kandidaterne frugtbar måde.

Med disse reservationer in mente tænker man sig, at en undervisning i teoretisk pædagogik og undervisningspsykologi for musikpædagoger bør omfatte i hvert fald følgende områder:

(l) Kort oversigt over musikpædagogikkens og musikæstetikkens historie og hovedværker.

Motiveringen for at medtage musikæstetik er dels at det er et noget forsømt område, dels at flertallet af de emner, der diskuteres i nutidens musikdebat har været diskuteret i et par tusind år indenfor musikæstetikken. Det må i denne forbindelse ses som et vigtigt formål med undervisningen, at kandidaten lærer også at kunne diskutere musikæstetiske problemer på saglig, skeptisk-vurderende måde. Dette vil på lang sigt kunne højne musikdebatten og forøge musikpædagogens deltagelse i denne.

(II) Elementær indføring i musiksociologiske problemstillinger.

Det vil sige forhold vedrørende musik og samfund.

(III) Indføring i undervisningspsykologi af relevans for musikpædagog og musikformidler.

Denne vil især omfatte børnepsykologi, indlæringspsykologi samt gruppe- og personlighedspsykologi - dels mere alment, dels specielt den forskning, der har været foretaget over f. eks. den musikalske udvikling, musikalske læreprocesser, musikalitet og musikalitetstestning, absolut contra relativt gehør, rytmefænomener, betingelser for attitude- (holdnings-)ændringer overfor ukendt (f. eks. moderne) musik.

Også her må det anses for en vigtig målsætning, at kandidaten får lært at behandle problemerne på nøgtern-saglig måde. Dette bl. a. fordi man forestiller sig, at den velfungerende (musik)-pædagog ikke stift og dogmatisk anvender een metode, men er i stand til i undervisningsforløbet at kunne »diagnosticere« en given elevs særlige vanskeligheder og improvisere nye øvelser og metoder herudfra.

(IV) Hertil kommer eventuelt en indføring i gængse audio-visuelle hjælpemidler.

Herunder f. eks. kendskab til de film, billedbånd m. m., der er af musikpædagogisk relevans, samt forståelse for at anvende disse på pædagogisk værdifuld måde.

På grundlag af disse overvejelser er opstillet følgende undervisningsplan:

1. efterårssemester: (4 forelæsninger à 2 timer). Fra musikpædagogikkens og musikæstetikkens historie (2 forelæsninger) - Børnepsykologi (2 forelæsninger).

1. forårssemester: (4 forelæsninger à 2 timer). Musiksociologi (1 forelæsning) - Indlæringspsykologi af relevans for musikpædagoger.

2. efterårssemester: (5 forelæsninger à 2 timer). Gruppe- og personlighedspsykologi - Teknikker i gruppeundervisning.

2. forårssemester: (3 forelæsninger à 2 timer). Musikalitet og Musikalitetstestning - Vurdering af experimentelle undersøgelser og testkonstruktioner. (Dette sidste tilsigter ikke at gøre musikpædagoger til experimentalpsykologer, men da man i de kommende år må regne med, at experimentelle undersøgelser af musikpædagogiske problemer vil fremkomme i stort antal (over hele verden) er det af betydning, at musikpædagoger kan bedømme, om der virkelig er tale om professionel forskning, hvis resultater man kan stole på eller om resultaterne må behandles med megen varsomhed). Med hensyn til litteratur, som det kan anbefales kandidaterne at læse er man stedet i store vanskeligheder, idet den altovervejende er skrevet på ikke-skandinaviske sprog og desuden ofte spredt rundt i forskellige tidsskrifter. Det kan dog foreløbigt anbefales kandidaterne at læse følgende (gerne inden forelæsningerne):

1. Høffding, Finn: Om Musikopdragelse
l: Om Musik. Bind II side 565-603. København: Kirkeskovs Forlag, 1948.

2. Saltoft, Børge: Musikkens æstetik.
l: Om Musik. Bind II side 425-564. København: Kirkeskovs Forlag, 1948. Og i al ubeskedenhed:

3. Jensen, Jørgen Pauli: Nogle grundbetragtninger fra musikoplevelsens psykologi.
l: Dansk Musiktidsskrift, 39. februar 1964, side 19-21.

4. Jensen, Jørgen Pauli: Om pædagogisk musikpsykologi.
I: Dansk Musiktidsskrift, 42, 1967, side 182-186.

5. Jensen, Jørgen Pauli & Johnsson, Bengt: Musikpsykologien som baggrund for musikpædagogens gerning.
l: Håndbog i Skolemusikalsk arbejde. København: Wilhelm Hansens Forlag. 1964, side 18-27. Desuden vil til forelæsningerne blive uddelt diverse stencils.

Ideer og kritik vedrørende ovenstående modtages med stor taknemmelighed.

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

Kontor: Puggårdsgade 13 Forretningsudvalget:

1573 København V Henning Bro Rasmussen

mandag—fredag kl. 9—13 Friedrich Gürtler telf.: (01) 11 4021 Chr. Fr. Biilmann-Petersen

Margit Raae Harald Bjerg Em borg

Musikpædagogen udgives af DMp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.