Generalforsamlingsreferat

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 03 - side 83-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Generalforsamlingsreferat

Søndag den 9. marts 1969 kl. 14 afholdt DMp F ordinær generalforsamling på N. Zahles Seminarium, København.

11 bestyrelsesmedlemmer samt 20 medlemmer var til stede.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent,

2. Årsberetning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Fastsættelse af medlemskontingent, kontingentet foreslås hævet med kr. 7,50 pr. halvår.

5. Fastsættelse af minimumshonorarer:

Som minimumshonorarer foreslås: kr. 29,00 for aftaler indgået under benyttelse af DMp F's trykte sæson-aftaler. For alle andre former for aftale foreslås minimumshonoraret ansat til kr. 31,00.

6. Meddelelse om resultatet af den skriftlige afstemning vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af nævn:

Jette Tikjøb, Finn Høffding og Povl Fledelius foreslås genvalgt.

8. Eventuelt.

adl. Formanden, Henning Bro Rasmussen, bød de fremmødte medlemmer velkommen og foreslog advokat Helge Christophersen som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, ad 2. Formanden aflagde beretning om foreningens arbejde i det forløbne år. l tilslutning til årsberetningen oplæstes et af Walter Zacharias foreslået resolutionsforslag.

Årsberetningen og resolutionsforslaget blev enstemmigt godkendt.

ad 3. Kassereren, C. F. Biilmann-Petersen, forelagde foreningens regnskab, som blev enstemmig godkendt. Kassereren henstillede til alle medlemmer at indbetale kontingentet rettidigt. Der var hvert år for store restancer.

Han var glad for, at den kritiske revisor, fru Ilse Meyer, havde udtrykt sin anerkendelse af bestyrelsens administration af foreningens midler. Ellen Damgaard spurgte med henblik på kontorudgifterne, om kontorlønnen var rimelig, når alle stræbte efter så højt honorar som muligt. Carly Orneborg svarede, at hun var godt tilfreds med lønnen.

Advokat Christophersen oplyste, at Carly Orneborgs honorar for arbejdet med Hjælpefonden nu var forhøjet til det dobbelte. Advokat Helge Christophersen fremlagde regnskaber

for Hjælpefonden og for samtlige legater. Også disse regnskaber blev enstemmigt godkendt, ad 4. Medlemskontingentet. Formanden begrundede den i forhold til tidligere forhøjelser temmelig store forhøjelse af kontingentet. Han fremførte, at bl. a. udgifterne til bestyrelsesmøder ville blive større. Alle foreningens aktiviteter skulle gerne have muligheder for at fortsætte, og dette ville - på grund af de almindelige prisstigninger - kræve forhøjet kontingent. Han anbefalede medlemmerne at stemme for forslaget om forhøjelse af kontingentet med kr. 7,50 pr. halvår. Ved afstemning i salen stemte 20 for og 2 imod forslaget. Der var indgået 44 skriftlige stemmer for og 8 imod. Forhøjelsen blev vedtaget med ialt 64 stemmer for og 10 imod.

Kirsten Weyhe spurgte, om der ikke tidligere havde været en bestemmelse om, at man blev kontingentfri ved en bestemt alder. Formanden svarede, at en sådan bestemmelse ikke fandtes, da mange selv i en høj alder virkede i deres fag og måske ville føle sig gået for nær ved at blive betragtet som »gamle«. Enhver kunne imidlertid som hidtil søge om kontingentfrihed ved sygdom og/eller ved høj alder, ad 5. Fastsættelse af minimumshonorarer: Biilmann-Petersen begrundede forhøjelsen med at honorarerne måtte stige i takt med de almindelige prisforhøjelser. Et ønske om at have to minimumshonorarsatser var allerede fremkommet sidste år ved rundspørge blandt medlemmerne.

Kirsten Kjær spurgte, om man havde tænkt på kildeskatten. Hun foreslog, om ikke det var muligt at lægge skatteprocenten ovenpå minimumshonoraret. Biilmann-Petersen svarede benægtende og sagde, at vi jo alle skal beskattes individuelt efter indkomst. Gerda Ansgar fremførte, at der var forskel på at undervise på en musikskole, hvor kommunen gav tilskud, hvorved eleven betalte et mindre honorar, og på den frivillige musikundervisning ved Københavns kommuneskoler, hvor der ikke var tilskud. Det var her vanskeligt at få de høje honorarer ved den privat betalte undervisning såvel på de sidstnævnte skoler som i den helt private undervisning.

Formanden svarede, at da Københavns kommuneskoler ikke havde musikskoler, hvilede musikpædagogernes honorarer her på aftaler med DMp F. Rølke-Jørgensen nævnte, at G lads axe kommune havde givet 6000,00 kr. til musikundervisningen. Dette kan man forestille sig måtte forårsage en hård konkurrence for den private musikpædagog. Ragnhild Toft havde indsendt brev, hvori hun ankede over, at ophævelsen af pris- og avancestoppet ikke straks var blevet meddelt skriftligt til medlemmerne, men først kom i december-nr. af Musikpædagogen, således at det ikke havde været muligt at forhøje honoraret før 1. februar. Hun mente derfor, at det var uheldigt allerede nu at forhøje minimumshonoraret. Formanden beklagede den forsinkede fremkomst af meddelelsen og oplyste, at et evt. vedtaget nyt mini-mumshonorar først ville være pligtigt for medlemmerne fra og med den nye sæsons begyndelse. Ved afstemning blandt de tilstedeværende og ved sammentælling med de indkomne skriftlige stemmer blev minimumshonorarerne vedtaget med 54 stemmer for og 9 imod.

ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Indgåede stemmer ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.

Øerne øst for Storebælt m. m

C. F. Biilmann-Petersen 33 st. Erik Broe Christensen 27 -Mimi Enna 10 -

Preben Fahnøe 25 -

Friedrich Gürtler 40 -

Jylland

Herluf Jensen 17st Fyn

Hans Chr. Larsen 20 - Willy Skov 3 st

Som bestyrelsesmedlemmer er herefter i denne turnus genvalgt: Friedrich Gürtler og C. F. Biilmann-Petersen. Som nyvalgt indtræder Erik Broe Christensen og Hans Chr. Larsen i bestyrelsen.

Til suppleantposterne er valgt Preben Fahnøe, Herluf Jensen og Willy Skov.

Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Preben Fahnøe og Herluf Jensen, og bød de nye bestyrelsesmedlemmer Erik Broe Christensen og Hans Chr. Larsen velkommen.

Mimi Enna blev takket for de mange år på suppleantposten.

Liselotte Selbiger syntes der var for få, der havde indsendt stemmesedler, når man bl. a. betænkte, hvilket arbejde bestyrelsen havde gjort. Hun efterlyste en måde hvorpå man kunne få flere medlemmer interesserede. Hun takkede bestyrelsen. Ellen Damgaard ønskede mere kendskab til de medlemmer, der blev opstillet til bestyrelsen. Hun kritiserede, at bestyrelsen selv havde foreslået samtlige kandidater. Ellen Damgaard fremførte som sin mening, at medlemmerne ikke selv kunne opstille kandidater til bestyrelsen, idet det før i tiden var blevet kritiseret, at man ringede rundt for at opstille nye kandidater til bestyrelsen. Hun mente også, at det var uheldigt, når nye bestyrelsesmedlemmer så hurtigt kunne blive stemt ud igen.

Gerda Ansgar ønskede præsentation af vordende bestyrelsesmedlemmer.

Formanden svarede, at medlemmerne havde ret og pligt til at opstille hvilke kandidater de ville. Når der ingen forslag kom fra medlemmerne måtte bestyrelsen

selv opstille kandidater. Hvem der blev valgt bestemte medlemmernes stemmeafgivning. Harald Emborg sagde, at når stemmeprocenten var så ringe som tilfældet var, måtte valget blive en vilkårlighed.

Preben Fahnøe takkede for den tid han havde siddet i bestyrelsen. Selv om han gerne havde fortsat, var han glad for at det var til Erik Broe Christensen han skulle overgive sit hverv. Han ville stadig arbejde for foreningens trivsel.

ad 7. Valg af nævn: Jette Tikjøb, Finn Høffding og Povl Fledelius blev alle genvalgt ved skriftlig afstemning med henholdsvis 46, 47 og 47 stemmer, ad 8. Eventuelt. Et indlæg fra Kirsten Kjær kom ind på problemet musikledere. De første musikledere, anførte hun, er nu uddannet. De ville gerne i fremtiden samarbejde med andre statsprøvede musikpædagoger om det meget vigtige punkt, som folkemusikalsk opdragelse er.

Der er et enormt behov for musikundervisning på mange felter, men hvis der skulle komme resultater af alle de bestræbelser, der i de senere år fra mange sider er gjort for at få musik til at blive et naturligt led i det enkelte menneskes tilværelse, måtte man koordinere bestræbelserne. Det er nok her der er størst manko for øjeblikket. Hvad kan man også vente andet, når myndighederne nok evner at sætte en eksamen igang, men ikke ser sig i stand til at informere effektivt om samme færdiguddannedes kvalifikationer og muligheder.

Kirsten Kjær opfordrede medlemmerne til at søge at udbygge det musikalske arbejde, de er igang med. Skulle udbygningen overstige den enkeltes kræfter, kunne man kontakte en musikleder. Disse er der nu for at tage fat på de felter, der alt for længe har måttet vente.

Hun oplyste til slut, at hun i en artikel havde set, at en musikskole i Gladsaxe ikke ville have musikpædagoger til at undervise.

Formanden takkede Kirsten Kjær for hendes indlæg og svarede med hensyn til musikskolen i Gladsaxe, at man kendte den omtalte artikel, der refererede til Gladsaxe ungdomsskole. Man havde fundet den så underlødig, at den ikke var værd at svare på. Herluf Jensen havde deltaget i et møde på Nyborg Strand vedrørende amatørmusikken. Han mente, at man skulle prøve at få musikpædagogerne mere interesserede i amatørmusikken. Han mente ligeledes at der var stort behov for musikpædagoger uden for storbyerne.

Formanden takkede for indlæg og tilslutning til foreningens forslag, for medlemmernes fremmøde, samt advokat Helge Christophersen for ledelse af generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet. Helge Christophersen, dirigent.