Musikalier

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 04 - side 103-104

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKALIER

Orbis Chori

Musikhøjskolens forlag i Egtved har føjet en ny værdifuld samling til sine mange fortræffelige udgivelser af vokalmusik.

Samlingen, der redigeres af Henrik Glahn med bistand af en række specialister, indeholder værdifuld ældre og fortrinsvis ikke tidligere udgivet kormusik, som egner sig til praktisk brug.

Udgivelserne baseres på første-håndskilder eller på videnskabeligt anlagte monumentudgaver. Hvert hefte er forsynet med kommentarer indeholdende omtale af komponist, værkets historiske placering, kildegrundlag o. s. v.

De første fire hefter er udkommet, og man glæder sig straks over det smukke og meget overskuelige tryk samt over de meget fyldestgørende kommentarer, der i alle de tilfælde, hvor udgivelserne ikke hviler på tidligere trykte kritiske kildeudgaver, tillader brugeren nøje at følge udgivernes stillingtagen til kilderne.

Hefte l, udgivet af Jens Peter Jacobsen, indeholder madrigaler med italiensk tekst af de to danske musikere fra Christian den Fjerdes hofkapel, Mogens Pedersøn og Hans Nielsen, som blev sendt ti! Venedig 5 1599 for at studere hos Giovanni Gabrieli, der var en af tidens mest søgte lærere. Resultatet af deres studier kan bl. a. ses i de madrigalsamlinger, de begge frk trykt i Venedig i 1606 og 1608. l 1950 har man i en engelsk afskrift fundet yderligere 10 madrigaler af Mogens Pedersøn fra en tidligere ukendt samling fra 1611. Det er tre af disse 5-stem-mige madrigaler, vi stifter bekendtskab med i første hefte af Orbis Chori. Desuden indeholder heftet en 3-stemmig madrigal af Pedersøn fra Brachrogges madrigalsam-ling København 1619 samt to 5-stemmige madrigaler af Hans Nielsen fra Venedig-samlingen 1606.

Det fremgår af musikken, at de to unge danskere har været dygtige elever, som har tilegnet sig tidens teknik i denne overgangsperiode, hvor en mere koncerte-

rende stil breder sig ind i de poly-fone partier, og hvor et harmonisk styret forløb med mange kadencevendinger lader ane den nye tid med sin generalbaspraksis. Hertil kommer endvidere de for den venetianske madrigal typiske harmoniske og til tider kromatiske virkemidler samt virkninger af tonemalerisk art.

Efter min mening overgår Hans Nielsen Mogens Pedersøn i klanglig fantasi. Men den virkelig store kunstneriske beherskelse og udnyttelse af stilen finder vi i hefte IV, der indeholder seks madrigaler af mesteren Monteverdi fra perioden 1590-1605 (udgivet af Bjørn Hjelmborg).

Set udfra vor situation som danske, må vi imidlertid glæde os over, at vi har fået god og lødig musik i hænde fra 1600-ta Ilets danske komponister, og madriga-lerne er absolut egnede for en stor del af vore amatørkor.

Ønsker man at stifte bekendt-

skab med mere stof af de pågældende danske komponister, kan det oplyses, at de kendte danske madrigalsamlinger er udkommet i deres helhed i Dania Sonans II og III (ligeledes Musikhøjskolens forlag).

Hefte II og III af Orbis Chori indeholder seks Palestrina-motetter udgivet af Povl Hamburger og Ca-rissimis motet: Annunciate gentes for soli, kor og orgel udgivet af Niels Martin Jensen.

Også disse værker betyder en påskønnelsesværdig forøgelse af et nu let tilgængeligt repertoire for korene (en af Palestrina-motet-terne kan synges for lige stemmer), og man imødeser med glæde yderligere udgivelser i denne omhyggelige og repertoiremæssigt interessante serie.

Til slut skal det nævnes, at samtlige korsatser kan fås i løsblade, og serien leveres i abonnement med fire hefter om året.

Niels Møller