Musikpædagogik

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 04 - side 85-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGIK

Musikpædagogik i 1970'erne vil - om man tør vove sig ud i en forsigtig spådom - spænde meget vidt, og sandsynligvis uendeligt langt videre end dette musikpædagogiske nummer af DMT lader ane. Undervisning af store, mindre og små grupper i alle instrumenter og musikfag, undervisning af den enkelte på alle musikområder ved direkte lærerpåvirkning og gennem tekniske hjælpemidler, undervisning af den svagt stillede og undervisning af de stærkt stillede. På den ene side vil musikken skulle bringes til alle mennesker som et alment gode, på den anden side vil de særligt musikalsk begavede skulle have en specialundervisning, som - siger kloge folk - ikke kan påbegyndes tidligt nok. Uddannelse af lærere til hele dette program er allerede i gang og må accellereres.

Antropologerne, psykologerne og musikfolk af alle slags og folk fra mange andre fag har et kolossalt behov for at kommuni'kere efterhånden som et felt som musikpædagogikken udvikler sig.

Dansk Musikpædagogik har et stærkt behov for et kontaktcenter, et informationscenter, der kan orientere om, hvad der overhovedet foregår på det musikpædagogiske felt. Den forlængst fremførte tanke om et musikpædagogisk centralbibliotek, der skal rumme bøger, noder, plader, tidsskrifter, bånd, billeder, undervisningsmaterialer og meget andet bør snarest realiseres. Det musikpædagogiske centralbibliotek bør oprettes i snæver tilknytning til et musikpædagogiskinstitut, hvis opgaver det skulle være at samle og udvide de fælles musikpædagogiske interesser og fag, som i øjeblikket er spredt på universiter, konservatorier, lærerhøjskole og seminarier.

Skal udviklingen ikke løbe ind i blindspor med spild af evner, tid, kræfter og penge til følge, må musikpædagogikken fremover støttes af en musikpædagogisk forskning, eller i det mindste af kendskab til den forskning, der foregår spredt jorden over. Til støtte for forbindelsen mellem de implicerede savnes et egentligt musikpædagogisk tidsskrift. Trods velvillige bestræbelser fra DMTs side, kan denne side af sagen i kke siges at være blot nogenlunde tilfredsstillende løst.

Som rådgivende, sammenholdende organ for de musikpædagogiske bestræbelser herhjemme savnes et musikpædagogisk råd. De mange tilløb og forsøg vi har kendt i de senere år peger på, at man er klar over dette behov; men det rigtige arbejdsdygtige, sagkyndige organ er ikke skabt endnu. Med tilløb og forsøg i denne forbindelse tænkes der på musikråd, musikkommission. NMPU-samarbejdskomite o. a. Nu da situationen efter fremkomsten af den kulturpolitiske redegørelse er helt åben, er der den helt store chance for at skabe ikke blot et nyt musikråd, men også i forbindelse med det et musikpædagogisk råd.

Henning Bro Rasmussen.