Seminariernes instrumentalundervisning

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 05 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Seminariernes instrumentalundervisning

Hr. undervisningsminister Helge Larsen Undervisningsministeriet 6-7-69

Vedrørende lov nr. 235 af 8. juni 1966 om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Idet Dansk Musikpædagogisk Forening henviser til den anførte lov med tilhørende bekendtgørelsesfor-slag, tillader vi os at gøre opmærksom på følgende:

Undervisning i instrumentalmusik tilbydes efter lovens § 6, stk. 2 c, jvf. bekendtgørelsesforslagets § 31, stk. 1 og 2. Det fremgår ikke klart af de anførte bestemmelser, over hvor lang tid en sådan undervisning tænkes at skulle strække sig. Ud fra pædagogiske erfaringer indvundet bl. a. under den hidtil gældende lov om læreruddannelse vil vi her gerne fremføre som vort synspunkt, at en undervisning i instrumentspil af kortere varighed end svarende til den hidtidige 3-årige uddannelse må anses for utilstrækkelig og uhensigtsmæssig - under alle omstændigheder når det drejer sig om begynderundervisning.

Idet vi håber på en pædagogisk forsvarlig ordning af tilbudsinstrumentalun Hpr/í
SVAR

Dansk Musikpædagogisk Forening 11. september 1969.

l en skrivelse af 6. juli 1969 har Dansk Musikpædagogisk Forening anført, at den undervisning i instrumentalmusik, der efter § 31 i bekendtgørelsesforslaget - nu bekendtgørelse af 19. juni 1969 - om uddannelse af lærere til folkeskolen skal tilbydes de lærerstuderende, ikke bør være af kortere varighed end 3 år.

l den anledning skal man meddele, at der ikke er fastsat nogen grænse for, hvor længe en studerende kan følge den frivillige instrumentalundervisning, og at en studerende således vil kunne få sådan undervisning i hele sin studietid, hvis han ønsker det (og betingelserne efter § 31 for oprettelse af hold er opfyldt). For orgelspils vedkommende vil der senere blive fastsat særlige regler begrundet i, at denne undervisning tænkes at skulle kunne afsluttes med en prøve.

Kopi er sendt til Seminariernes Musiklærerforening. P.M.V.E.B.EH Larsen, sekr.