Pædagogisk musikterapi

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 06 - side 180-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

PÆDAGOGISK MUSIKTERAPI

I dagene 27.-30. april 1969, blev der på Helgenæs afholdt en nordisk konference om pædagogisk musikterapi. Efter et forarbejde på tre år - udført på privat basis af en kreds af interesserede nordiske pædagoger - blev denne konference den første i sin art i Norden.

Konferencen blev meget udbytterig, og man opnåede enighed på en række afgørende punkter. Der bliver nu på Lærerhøjskolen udarbejdet en rapport til

Undervisningsministeriet, samt et referat af de drøftelser og foredrag, der blev holdt på konferencen, og forhåbentlig bliver dette materiale offentlig tilgængeligt for alle interesserede.

På konferencen blev der også lejlighed til at informere deltagerne om »Nordisk Forbund for Pædagogisk Musikterapi« (N.F.P.M.), som blev stiftet 27. oktober 1968 på Geelsgårde Kostskole.

Der var så stor interesse for de tanker og ideer, der lå til grund for N.F.P.M., at hovedparten af konferencedeltagerne meldte sig ind i forbundet. På et konso-liderende møde - afholdt 29. april 1969 på Helgenæs - blev planerne for N.F.P.M. drøftet, og fra referatet fra dette møde kan fremhæves: N.F.P.M. er en realitet og arbejdet fremover vil bestå i at udbygge forbundet gennem udfærdigelse af love, tilvejebringelse af økonomisk arbejdsgrundlag, udgivelse af publikationer (tidsskrift), samt dannelsen af nationale arbejdsgrupper.

Et udvalg bestående af to repræsentanter for hver af de nordiske lande blev sat til at løse disse opgaver-

Der var på mødet enighed om, at hvert land skulle stifte sit lokalforbund, og at disse tilsammen skulle danne N.F.P.M.

De danske deltagere nedsatte et udvalg bestående af lærer Carlo Svendsen Geelsgårde Kostskole (formand), lærer Søren Muhlhausen Resenlund Skive, lærer Claus Bang Statens Tunghøre og Døveskole Ålborg, og Frode Bavnild Kostskolen Vodskov.

Dette udvalgs første opgaver er at udarbejde lovforslag, samt at organisere og indkalde til et stiftende møde for den danske sektion af N.F.P.M.

Sagen om det nordiske samarbejde i pædagogisk musikterapi er nu på så officielt et plan, at det vil være rimeligt at ansøge om økonomisk støtte til deltagelse i mødet hos de respektive forsorgsgrene eller skolemyndigheder.

Tilmelding kan ske til formanden for den danske sektion, lærer Carlo Svendsen, Rødovrevej 335 D, 2610 Rødovre.

For N.F.P.M. sektion Danmark

Carlo Svendsen

formand

Frode Bavnild

For N.F.P.M.

Formand