Årsberetning for DMp F

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 03 - side 77-83

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Fra generalforsamlinden den 15. marts 1970

Årsberetning for DMp F

Alle venter på alle

Den der er statsprøvet musikpædagog i dagens Danmark har ikke altid placeret sig i nogen ønskeposition eller fundet nogen lykkestilling, når der skal ses på, hvad et dejligt arbejde giver i kroner og øre, eller når der skal ses på, hvorledes arbejdsforholdene er mange steder, hvor statsprøvede musikpædagoger virker.

Velvilje møder de statsprøvede musikpædagoger mange steder, men velviljen alene er for en afkogt pølsepind at regne, der der fra velvilje til aktiv handling for den musikpædagogiske sag er ingen eller lang vej. Det mest ulyksalige ved den musikpædagogiske situation i disse år er den kendsgerning, at alle samarbejdsparter synes at have mere end nok at gøre med at klare egne vanskeligheder, finde udvej for egne økonomiske problemer, kompensere for egen manglende mulighed for at forcere de barrierer, der spærrer os inde i snævre båse.

Alle venter på alle. Hvad der fattes er et originalt, effektivt, frisk udspil, der kan løse de gordiske knuder.

Hvem hæver således de faglige spærrebomme, som hindrer en løsning af den musiklærermangelsituation, som folkeskolen efter kulturbetænkning 517s og en mængde af folkeskolens egne folks udsagn befinder sig i - samtidig med at der skulle være hjælp at hente hos fagligt kompetente musikpædagoger?

Hvem finder det løsen, som gør det muligt for statsprøvede musikpædagoger at finde tilfredsstillende arbejdsvilkår - der menes her både ansættelsesmæssige og økonomiske - inden for folkeskolen, når denne lejlighedsvis indbyder musikpædagoger til dette hårdt betrængte musikpædagogiske arbejdsfelt?

Hvem skaber baggrund for en hårdt tiltrængt ordning af den til skolerne knyttede frivillige skolemusik landet over?

Hvem skaber mulighed for koordination af de mange positive musikpædagogiske initiativer, der er ved at præge billedet stærkt?

Hvem har i det hele taget noget musikkulturelt ansvar?

Et nødråb om denne problemkreds udsendtes i oktober 1969 gennem et brev til kulturministeriet, hvori det hedder:

»Ministeriet for kulturelle anliggender

Dansk Musikpædagogisk Forening har med stigende bekymring konstateret den pædagogisk og økonomisk komplette vilkårlighed og selvrådighed, der hersker på den frivillige musikskoles område, hvad enten disse musikskoler er knyttet til den almene børneskole eller fungerer som selvstændige, evt. private institutioner.

Samtidig med at Dansk Musikpædagogisk Forening har arbejdsledige medlemmer, bevilger kommuner uden at kende dette problem rask væk penge til musikskoler, hvor hverken ledelse eller lærerkræfter kan siges at have de fornødne musikpædagogiske kvalifikationer.

Da vi finder denne situation ganske uholdbar ikke blot i betragtning af situationens musikpædagogiske og økonomiske aspekter, men også set i relation til de eksisterende uddannede statsprøvede musikpædagoger, som efter et mangeårigt og - for staten og dem selv - kostbart studium er gået ud af konservatorierne med musikpædagogisk eksamen - og i relation til de, der nu er under uddannelse, skal foreningen på det skarpeste fordømme den herskende ligegyldighed over for den nævnte problematik.

Dansk Musikpædagogisk Forening, som har kæmpet for de statsprøvede musikpædagogers eksistens i al sin tid, har set hen til den lovede generelle drøftelse af hele det musikpædagogiske elementarområde, herunder den nævnte problematik i den i 1957 nedsatte Musikkommission.

Foreningen har måttet konstatere en almindelig .ulyst til at påbegynde arbejdet trods ministeriets nedsættelse af arbejdsudvalg, og trods gentagne henstillinger fra forskellige sider.

Idet situationen på musikskoleområdet nu på grund af manglende overordnet planlægning nærmer sig det kaotiske, skal foreningen henstille til ministeriet indledningsvis at foranledige udsendt til rette vedkommende - først og fremmest kommunerne - den fornødne vejledning vedrørende det musikpædagogiske problemkompleks, herunder

1) vejledning om en forslaglig fremgangsmåde ved musikskoleoprettelse med leder og læreransættelse,

2) vejledning om den rette baggrund for tilskudsbevillinger til musikskoler,

3) vejledning om en forsvarlig musikpædagogisk opbygning af skolen,

samt at den generelle drøftelse af hele det elementar-pædagogiske musikfelt kommer i stand på ministeriets foranledning i musikkommission, i musikråd eller hvor som helst man vil finde de nødvendige rammer, subsidiært at man bemyndiger andre instanser til at organisere denne vigtige drøftelse samt betaler omkostningerne herved.

Dansk Musikpædagogisk Forening deltager gerne i en drøftelse med ministeriet om realiseringen af ovennævnte plan.«

Dansk Musikpædagogisk Forening skal her ved generalforsamlingen dybt beklage, at Musikkommissionen inden dens arbejde blev stoppet ikke nåede at behandle den lange række vitale musikkulturelle - herunder de mange musikpædagogiske problemer, som var lagt hen til den. Der var mange gode muligheder for en frugtbar debat i kommissionen, men kulturministeriet skønnede, at noget nyt skulle til. Dette nye, som tegner til at skulle formes under et planlagt Statens Musikråds auspicier, er endnu ikke dukket op.

Vi venter, arbejder, trækkes med de utilstrækkelige, praktiske og økonomiske rammers mangfoldige trakasserier.

Alt dette lyder sørgeligt og er sørgeligt. Uden selvhævdelse må vi fra DMp F imidlertid hævde, at der fra foreningens side er gjort en række utrættelige forsøg på at sætte gang i debatten og den udvikling, som alle ønsker. Vi har arbejdet på at skabe kontakt mellem de spredte musikpædagogiske virksomme institutioner og grupper. Men disse bestræbelser er ikke nok, DMp F må kræve med al sin styrke, at de kompetente instanser lever op til deres ansvar og får alt det ordnet, som dansk musikpædagogik har ventet på skulle ordnes i et helt årti.

Når DMp F har taget initiativer i disse sager og forsøgt på at gribe igangsættende ind, er det jo fordi foreningen efter sin formålsparagraf skal støtte medlemmerne i faglige, økonomiske og ansættelsesmæssige spørgsmål. Dette bringer os hurtigt til at fatte interesse for strukturen i almindelighed bag de musikpædagogiske detailproblemer, altså til at fatte interesse for musikundervisningsforhold overalt, hvor statsprøvede musikpædagoger virker eller burde virke.

1969-resolutionen

På generalforsamlingen sidste år sluttedes der op om en resolution, som gav bestyrelsen baggrund for over for en række undervisningsinstitutioner at gøre opmærksom på det rimelige i at ansætte statsprøvede musikpædagoger til varetagelse af undervisningen på de fagområder, som musikpædagogerne i kraft af deres uddannelse naturligt bør have adgang til.

I henhold hertil har DMp F rettet henvendelse til rektorerne ved konservatorierne om dette problem. Overfor rektorerne har vi yderligere gjort opmærksom på den utryghed de allerede ved konservatorierne ansatte timelærere og undervisningsassistenter føler ved deres ansættelsesforhold. Det er for let for konservatorierne at afskedige disse folk, og de har en økonomisk svag stilling i tilfælde af sygdom el. lign. under hvilke perioder der ikke oppebæres løn.

DMp F må fortsat have opmærksomheden henledt på dette forhold og vil gå aktivt ind for en bedre løsning af de ansættelsesmæssige forhold.

Bestyrelsen har iøvrigt tiltrådt et forslag fra forretningsudvalget om at lade foreningens juridiske konsulent kontakte statskonservatoriernes administratorer med henblik på en opklaring af den juridiske baggrund for ansættelse af docenter, timelærere og undervisningsassistenter.

DMp F har endvidere tilskrevet i første omgang en række større kommuners kommunalbestyrelser om det betimelige i at anvende statsprøvede musikpædagoger inden for den frivillige musikundervisning, der er oprettet med kommunernes medvirken. Fremstødet gøres i forståelse med Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Det er tanken at foretage et landsdækkende fremstød over for kommunerne.

DMp F må iøvrigt i de forskellige kommuners musikalske initiativer se løsningen på en række af de problemer, som formidling af musik til børn og unge skaber i disse år. At samtidig en række af DMp F's medlemmers problemer kan få en bedre løsning ad denne vej er en bivirkning, som det vil være ureelt ikke at påpege.

Med andre ord og sagt direkte: DMp F ønsker stærkt at påpege kommunernes ansvar for børnenes og de unges musikalske udvikling såvel inden for som uden for den obligatoriske skoles rammer og ønsker bl. a. den frivillige musikundervisning udvidet gennem etableringen af mange flere virkelige kommunale musikskoler landet over.

DMp F agter fortsat sammen med andre af denne sag berørte organisationer at presse et initiativ og en hurtigere udvikling frem.

DMp M har henvendt sig til Undervisningsministeriets Direktorat for Gymnasieskolerne og HF med en skrivelse, hvori det hed:

Vedrørende honorering af statsprøvede musikpædagoger ved HF-uddannelsen.

Efter at en række statsprøvede musikpædagoger er blevet knyttet til HF-uddannelsesinstitutioner landet over som lærere, skal Dansk Musikpædagogisk Forening høfligst anmode om, at disse pædagoger ansættes på vilkår, der ikke ansættelsesmæssigt og økonomisk stiller dem ringere end nogen anden gruppe lærere ved HF-uddannelsen.

Baggrunden for denne henvendelse er på den ene side den principielle, at de statsprøvede musikpædagogers kvalifikationer ønskes anerkendt som ligestillet med andre akademiske kvalifikationer. Deres uddannelse hidrører fra en mangeårig musiker- og musikpædagoguddannelse med afsluttende musikpædagogisk eksamen fra landets konservatorier.

Baggrunden er også den aktuelle, at de nu ansatte statsprøvede musikpædagoger fungerer på basis af højst forskelligartede og tilfældige vilkår i ansættelsesmæssig og lønmæssig henseende. Det vil være nødvendigt at skabe ensartede regler for statsprøvede musikpædagogers virke ved HF-uddannelsen.

Vedrørende honorering af statsprøvede musikpædagoger ved gymnasieundervisningen.

I det omfang der ved gymnasieskoleundervisningen er brug for statsprøvede musikpædagogers medvirken (instrumental, vokal- og musikteoretisk undervisning) skal Dansk Musikpædagogisk Forening på samme baggrund anmode om ansættelsesvilkår og lønvilkår på linie med andre akademisk uddannede.

Vedrørende besættelse af hele eller delvise stillinger som instrumentallærer m.v. ved HF-kurser og ved gymnasier.

Dansk Musikpædagogisk Forening skal endvidere kræve, at der ved besættelse af stillinger i forbindelse med instrumentalundervisning o. lign. ved HF-kurser og gymnasierne foretrækkes statsprøvede musikpædagoger.

I kraft af deres uddannelse må de statsprøvede musikpædagoger være de eneste, der har fuld kompetence til at undervise i de fag, hvori de har aflagt musikpædagogisk eksamen.

Foreningen skal anmode om, at stillinger i de nævnte fag kun besættes efter opslag, samt om at opslag tilsendes foreningen, der vil sørge for at viderebringe dem til sine medlemmer.

Dansk Musikpædagogisk Forening imødeser gerne en forhandling om de i denne skrivelse nævnte problemer.

Herefter blev vi indbudt til forhandling i undervisningsministeriet den 12. december 1969.

Undervisningsinspektøren havde ikke mandat til at »binde ministeriet«, men tilkendegav som sin opfattelse, at vore medlemmers ansættelsesforhold inden for HF og gymnasier principielt måtte være inden for den akademiske lønramme (ligesom organisterne). I aktuelle sager kan vore medlemmer henvende sig direkte til direktoratet for Gymnasieskolerne og Højere forberedelseseksamen - dette betyder dog ikke at DMp F ikke i givet fald kan bistå dem.

Der blev givet tilsagn om at meddelelse om ledige stillinger sendes til foreningens kontor. De fleste af stillingerne opslås iøvrigt i Statstidende, som vi i forvejen holder, for at kunne orientere vore medlemmer om ledige stillinger af anden art: konservatorier m.v.

For at vore medlemmer kan være orienterede om denne sag er der blevet givet en redegørelse i dette års 1. nr. af »Musikpædagogen«, hvorefter interesserede opfordres til at tilkendegive, om de ønsker meddelelse om ledige stillinger udover hvad de tidligere har oplyst gennem det udsendte spørgsskema.

Direktoratet har i øvrigt i januar 1970 tilskrevet rektorerne for HF-kurserne følgende:

»Foranlediget af en række henvendelser til direktoratet om musikundervisningen, specielt i forbindelse med HF-tilvalgsholdenes instrumentalmusik, skal direktoratet herved henlede opmærksomheden på, at rektorerne forsåvidt angår fremskaffelse af egnede lærerkræfter vil kunne henvende sig til Dansk musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, 1573 København V, der har lovet at bistå med løsning af dette spørgsmål.«

Hvilket herved meddeles under henvisning til mødet den 12/12 1969.

Den frivillige skolemusik

I forbindelse med omtalen af DMp F's kontakter skal her citeres en skrivelse foreningen har modtaget fra formanden for Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke, Knud Mouritsen:

På forskellig måde har der i en årrække været foretaget forsøg på at få samtaler i gang mellem på den ene side sanglærere og musikpædagoger og på den anden musikamatører. Forsøgene har ikke været på bestyrelsesplan, bortset fra den fælles henvendelse til kulturministeren om at genoplive det pædagogiske udvalg under musikkommissionen, men er foretaget af særligt interesserede fra de tre lejre; fra amatørernes side har det været styrelsesmedlemmer, som af fag er lærere eller musikpædagoger, som har ført an.

At D.A.S.S. har en ganske særlig interesse i at knytte gode forbindelser til Danmarks Sanglærerforening og Dansk Musikpædagogisk Forening, og at vi ser vor store interesse i principielt at støtte og om muligt samarbejde med disse foreninger såvel som med foreningernes enkelte medlemmer, vil forhåbentlig fremgå af dette brev.

Den direkte årsag til at vi netop nu henvender os til Dem, er, at vi, sammen med repræsentanter for kor-, amatørteater og blæseorkesterorganisationerne (Samrådet for amatørkor, -orkestre og -teatre) den 19. februar 1970 har ført forhandlinger i Direktoratet for ungdomsundervisning. Ud fra vore ønsker om at fremme interessen for instrumentalspil og medvirke til at undervisningen, hvor der er tale om en sådan med offentlig støtte eller udelukkende for offentlige midler, bestrides af kvalificerede pædagoger, gjorde vi over for direktoratets embedsmænd opmærksom på, at der i bemærkningerne til lov om fritidsundervisning af undervisningsministeren er nævnt et kommende lovforslag om skolernes frivillige musikundervisning. Da instrumentalundervisningen (omfattende de traditionelle orkesterinstrumenter og, som situationen ligger, ikke mindst undervisningen i at spille et strygeinstrument) i ganske særlig grad stiller specielle krav til såvel elev som lærer, udtalte vi, at den frivillige musikundervisning, i den udstrækning der ikke findes tilstrækkeligt med kvalificerede lærere inden for folkeskolen, bør gives af musikpædagoger.

Vor store interesse i det pædagogiske område bygger bl. a. på den opfattelse, at opdragelse til og undervisning i musik har det primære formål at udvikle og styrke evnen til at synge, spille og lytte, d.v.s. til de musikalske aktiviteter, som efter endt skolegang i det store og hele er overladt amatørorkestre m.v. at fortsætte og søge at holde liv i. Vi ser det således som en vigtig opgave at videreføre det arbejde, der allerede er investeret i gennem lærernes henh. musikpædagogernes indsats.

Vi må nødvendigvis også have interesse i at sikre tilgang til og om muligt udvidelse af det allerede bestående amatørmusikliv, og må påpege en væsentlig forudsætning for såvel dette som for det professionelle musikliv: at instrumentalundervisningen påbegyndes på det tidligere tidspunkt (og det vil vel sige senest omkring 10 års alderen), der giver børnene muligheder for både at få interessen i blodet og rimelig chance til at udvikle det kvalitative i spillet inden afgangen fra skolen, og inden presset til erhvervsuddannelse sætter ind og alt for ofte standser den musikalske aktivitet.

Den nye fritidslov har medtaget korsang og orkesterspil som tilskudsberettiget undervisning, hvilket har givet en lettelse i vort arbejde (ved mødet i Direktoratet for Ungdomsundervisning argumenterede vi for overførsel fra aftenskole til aftenhøjskole), men hvad angår den musikundervisning, der forudsætter enetimer, er situationen uændret: der kræves stadig en forældreindsats på det interessemæssige og økonomiske område - og vel dette alene. Fra vor side er det et stærkt ønske, at instrumentalundervisning i lighed med andre fag i skolerne bliver en ret for børnene, og at det vil blive muligt at kombinere skolernes (lærernes) og de særligt uddannede musikpædagogers interesser på området.

Vi vil ikke undlade at oplyse, at vi er blevet bekendt med, at der i Holland tilbydes gratis instrumentalundervisning på særlige musikskoler.

Foruden at foranstående er tænkt som en orientering, håber vi at have fremført synspunkter, som kan give anledning til aftale om et møde til en nærmere drøftelse af de forhold, der har interesse og betydning for alle parter.

For Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke

Med venlig hilsen Knud Mouritsen

DMp F's bestyrelse har drøftet henvendelsen og har erklæret sig villig til at drøfte problemkredsen med D.A.S.S. og med Danmarks Sanglærerforening i fortrøstning til, at sagen vil finde en rimelig løsning inden længe. Til yderligere orientering gengives et svar fra Asm. Gravgaard, Danmarks Sanglærerforening:

Tak for Deres venlige brev af 28.2.70. Danmarks Sanglærerforening venter på den omtalte lov om skolernes frivillige musikundervisning.

Vi har også fremhævet, at den frivillige musikundervisning bør gives af kvalificerede lærere.

Ser man Musikpædagogisk Forenings medlemsliste igennem, er det dog klart, at der ikke er nok statsprøvede musikpædagoger til at varetage undervisningen, og at medlemmerne er koncentreret om visse byer.

Der er i Deres brev mange ting, som vi nikker genkendende og bifaldende til.

Der er efter avisreferaterne just i går fremsat forslag om ny lov for folkeskolen. Endnu har jeg ikke fået et eksemplar; men jeg vil spændt se efter, om der skulle være medtaget noget om skolernes frivillige musikundervisning.

Jeg har bedt redaktøren af Dansk Sang sende Dem nogle eksemplarer af bladet, så De kan se, hvordan vi har arbejdet med sagen.

Den 5. april skal jeg til et møde i Nordisk musikpædagogisk Union, hvor formanden for Musikpædagogisk Forening, mag. art. Henning Bro Rasmussen vil være til stede, og jeg vil der drøfte Deres brev med ham.

Med venlig hilsen, Asm. Gravgaard.

Kurser og møder

DMp F har siden sidste ordinære generalforsamling foranstaltet et kursus, et medlemsmøde og to koncerter. Et kursus med Erik Werba måtte desværre aflyses. Desuden har vi jo haft vor årlige Tivolikoncert.

København:

14.-16. marts: Kursus for sangere og sangpædagoger med professor Aksel Schiøtz.

14. september: Koncert i Tivolis koncertsal.

23. november: Koncert med Jürgen Uhde og Renate Werner.

Odense:

Fredag den 16. januar 1970: Medlemsmøde, hvor Inger Alsted berettede om tilrettelæggelsen af arbejdet med Finn Mortensens 12-tone musik og demonstrerede med elever - se iøvrigt en omtale heraf i næste nr. af »Musikpædagogen«.

Århus:

Koncert den 20. november med Jürgen Uhde og Renate Werner.

Herudover har DMp F været medarrangør af et kursus med den polske komponist Witold Lutoslawski.

Kurset fandt sted 17. og 18. marts 1969 og gennemførtes af Danmarks Hørelære-Forening i samarbejde med: Det kgl. danske Musikkonservatorium, D.U.T., Dansk Komponistforening og Gymnasiernes Musiklærerforening.

Et andet kursus fandt sted 7.-9. februar 1970 hvor Karl Lorenz gennemgik folkloredanse fra Balkan. Dette arrangement foranstaltedes sammen med: Nordisk Rytmik, Danmarks Hørelære-Forening, Det tyske Kulturinstitut, Københavns Kommunes Sanglærerforening, Rytmikpædagogisk Forum og Ballerup-Måløvs kommunes skolevæsen.

Det jyske Musikkonservatorium har den 13. marts 1969 indbudt bl. a. DMp F's medlemmer til to foredrag med Ejnar Kam pp.

Alle der har været impliceret i DMp F's kursus- og mødevirksomhed skylder vi en varm tak. En særlig tak for medarbejde skylder vi konservatorierne, der beredvilligt inviterer os til deres foranstaltninger og som stiller lokaler til rådighed, når vi har brug for lokaler.

Det samme gælder Tivoli, hvis koncertsal stilles til vor disposition den sidste søndag eftermiddag i sæsonen.

DMp F's medlemmer har af Det kgl. danske Musikkonservatorium været indbudt til at deltage i konservatoriets foredrag for de musikpædagogstuderende.

DMp F vil søge nærmere kontakt med konservatoriet om disse kurser, der foruden at tjene konservatorie-formål kunne fungere som videreuddannelseskurser for DMp F's medlemmer.

Den ved tidligere generalforsamlinger omtalte kontrakt mellem ansættende myndigheder ved musikskoler o. lign. på den ene side og statsprøvede musikpædagoger på den anden side, vil efter fortsatte drøftelser i DMp F-kredse, nu blive udsendt til modparten med anmodning om at man benytter den ved binding af statsprøvede musikpædagoger til skolens musikundervisning.

Spørgeskema

Et spørgeskema er blevet udsendt til samtlige medlemmer i den hensigt at skabe et nogenlunde samlet overblik over vore medlemmers virke og ansættelsesforhold, og for at vi tillige via kontoret kan formidle kontakten fra interesserede musikpædagoger til de forskellige ansættende myndigheder.

Desværre har det ikke været muligt at bearbejde det indkomne materiale før generalforsamlingen - dels er svarene kommet dryssende lidt efter lidt, dels håber vi endnu at få mere materiale, idet kun ca. 25 % af medlemmerne til dato har reflekteret på dette skema.

Uddannelse og efteruddannelse

Bestyrelsen har drøftet planerne om en uddannelse som statsprøvet musikpædagog i faget »elementær musikopdragelse«. Forretningsudvalget anser det for en yderst vigtig sag. Vi har prøvet at få forhandlinger i gang herom med de implicerede institutioner, ligesom vi har prøvet at lave kursus for vore medlemmer med visse emner inden for dette område på programmet.

Desværre har det ikke været muligt at få ministeriet til at bevilge de nødvendige midler til en endog beskeden start i så henseende.

Denne sag har sammenhæng med problematikken om statsprøvede musikpædagogers evt. virke indenfor folkeskolens obligatoriske undervisning. Når det til tider hævdes, at vi ikke er kvalificerede til at påtage os en sådan undervisning tænkes der ikke på det faglige, men på det metodiske og psykologiske, som i uddannelsen, som den er nu ikke er effektivt nok udbygget, og slet ikke fyldig nok set i relation til det krav, folkeskolen må stille - og iøvrigt heller ikke set i relation til de mange gruppeundervisningssituationer, som undervisningen inden for skolernes obligatoriske skema kan frembyde.

DMp F vil fremover tage konservatiorie-uddannelses-situationen og de statsprøvede musikpædagogers efteruddannelsesproblemer op til behandling.

Tanken om at afholde et sommerkonservatorium har været fremført og bestyrelsen vil arbejde videre med dette problem.

Tidsskrifter

DMp F har i 1969 udgivet 24. årgang af foreningens blad »Musikpædagogen«, redigeret af formanden. Årgangen fyldte 42 sider fordelt i 9 numre.

Det er ikke meget og ikke fyldestgørende for et musikpædagogisk tidsskrift i 1970'erne. Praktiske og økonomiske begrænsninger har imidlertid ikke tilladt en større udfoldelse, men det må ønskes at der fremover bliver åbnet bedre muligheder for en faglig og organisationsmæssig orientering af medlemmerne.

Efter at have redigeret Musikpædagogen i mere end 10 år trækker jeg mig nu tilbage fra denne post, der foreløbigt er overtaget af foreningens sekretær Erik Broe Christensen. Det har været et interessant og spændende arbejde at redigere de knap 500 sider, som blev mit lod, og jeg forlader det med det vemod, hvormed man altid må lade et spændende arbejde gå videre til andre.

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds fungerer upåklageligt. Den har en stor abonnentkreds, som holder sig à jour med de musikpædagogiske tanker, som rører sig i en række lande. Ilse Meyer skylder vi en varm tak for hjælp med dette vigtige foretagende.

ISME og NMPU

Ved sidste års generalforsamling blev det nævnt, at det danske NMPU-præsidium ville søge NMPU-styrelsens tilslutning til at den næste ISME-kongres, som efter turnus skulle finde sted i Danmark i 1970, blev udskudt til 1971. Styrelsen tiltrådte forslaget og næste NMPU-kongres skal således finde sted i Århus i begyndelsen af august 1971.

Denne disposition har vist sig berettiget derigennem, at et relativt stort antal nordiske musikpædagoger har meldt deres deltagelse i ISME's IX kongres i Moskva i juli 1970. To store musikpædagogiske kongresser den samme sommer på vore breddegrader ville have stillet mange af disse musikpædagoger overfor et urimeligt dilemma. Enkeltheder om den forestående ISME-kongres vil fremkomme i Musikpædagogen.

Medlemskredsen

DMp F havde pr. 1. januar 1970 ialt 684 medlemmer, en mindre stigning 5 forhold til sidste år. En specifikation af medlemstallet vil fremkomme i Musikpædagogen.

8 medlemmer er afgået ved døden: Anna Veibel Dauer, Mimi Enna, Erling Egeskjold, Herdis Winther Jensen, Erik Lindberg, Anders Rachlew, Marie Skougaard, Børge Dyekjær (ekstraordinært medlem).

Som det er skik hos os vil vi mindes disse medlemmer her ved generalforsamlingen i taknemmelig erindring om deres helhjertede indsats for musikkens og musikpædagogikkens tjeneste.

Æret være deres minde.

Jeg skal på dette sted atter appellere til statsprøvede musikpædagoger, der ansættes i vellønnede stillinger og i stillinger, der beskyttes af faglige foreninger, der kræver højere kontingenter end DMp F, om at forblive i DMp F. Deres medlemsskab her er af stor betydning for hele standen - ikke blot økonomisk. Dansk musikpædagogik er endnu ikke moden til en yderligere opsplittelse af de implicerede. Der er stadig mange elementære problemer af uddannelsesmæssig og ansættelsesmæssig art, som kræver sammenhold.

Foreningens aktiviteter udfolder sig indenfor alle aktuelle akutte problemkredse med tilknytning til musikpædagogikken, og foreningen betragtes af offentlig heden og ikke mindst centraladministrationen o. a. som repræsentant for alle statsprøvede musikpædagoger i disse anliggender.

Ved forhandlingsborde her og der har DMp F en medindflydelse på udviklingen af dansk musikliv, som forudsætter baggrund i hele kredsen af statsprøvede musikpædagoger.

Hertil kommer så som en naturlig ting bestræbelsen for i foreningen at samle alle, der gennem deres undervisningsvirksomhed ved højere læreanstalter, og her i første række hovedlærerne ved konservatorier, universiteter, lærerhøjskolen m. v., dels har direkte arbejds- og interessefællesskab med DMp F, dels ved deres blotte medlemsskab kan styrke foreningen.

Bestyrelsen agter gennem DMp F's §4, 2-nævn at udvirke invitationer til disse musikpædagogiske personligheder til medlemsskab af vor forening.

Bestyrelsen har været samlet 3 gange, hvor vigtige sager bl. a. om musikskolesituationen er blevet behandlet.

Forretningsudvalget har haft 8 møder, ligesom de forskellige andre udvalg flere gange har været samlet til varetagelse af deres opgaver.

Vi skylder alle i bestyrelsen og de forskellige udvalg en varm tak. Ligeledes skal der rettes en tak til foreningens juridiske konsulent for god bistand i afvigte år. En særlig tak skylder vi vor meget dygtige kontorbestyrer Carly Orneborg, samt alle institutioner, foreninger, firmaer og enkeltpersoner, med hvem DMp F har haft kontakt i 1969.

Medlemstal pr. 1. januar 1970

Aktive ............................................................ 683

Aktive + æresmedlem ..................................... 1

684

Passive ......................................................... 7

Ekstraordinær ................................................ 1

ialt 692

Storkøbenhavn ................................................ 362

Sjælland uden for Storkøbenhavn og øvrige øer 56

Fyn ............................................................... 40

Jylland .......................................................... 221

Færøerne ...................................................... 1

Sverige ......................................................... 3

Norge ........................................................... 1

ialt 684

Medlemslisten for 1970/71

Til DMp F's medlemmer er udsendt et brevkort, hvorpå kontoret ønsker oplysninger med henblik på udsendelse af medlemslisten vedrørende undervisningssæsonen 1970/71.

Idet man herved skal opfordre medlemmerne til at gøre brug af dette brevkort, skal man som sædvanlig opfordre til at medlemmerne påser, at navn, adresse, telefonnummer og hovedfag er korrekt anført.

Vi skal også i år anmode medlemmerne om, at brevkortet påføres oplysninger om den titel eller stillingsangivelse, hvormed man ønsker at stå anført i medlemslisten, samt at man påfører kortet postnummer gældende for Deres adresse.

Husk at frankere brevkortet, når det returneres.

Musikpædagog søges

I forbindelse med planlægningen af næste skoleår søges kontakt med en musikpædagog, der er interesseret i at overtage timer i sang og musik samt rytmik for elever i skolens 1.-6. klasse. Hvis vedkommende evt. kan undervise i andre af skolens fag, er der mulighed for heltidsbeskæftigelse.

Henvendelse til skoleinspektør Børge Witzel, Frederik Barfods skole, Kochsvej 36, 1812 København V. Telefon (01) 21 3536 (priv. (01) 962305).

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING Kontor: Puggårdsgade 13

1575 København V mandag—fredag kl. 9—13 telf.: (01) 11 4021

Bestyrelse: Henning Bro Rasmussen, formand Friedrich Gürtler, næstformand Erik Broe Christensen, sekretær Chr. Fr. Biilmann-Petersen, kasserer Inger Alsted Kirsten Rahbek Alma Jørgensen Erling Tolbøll Mouritsen Hans Chr. Larsen Else Schøler Aagaard Preben Fahnøe

Musikpædagogen udgise af DMp F's bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Erik Broe Christensen.