Referat fra generalforsamlingen

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 04 - side 117-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

Søndag den 15. marts 1970 kl. 15 afholdt Dansk Musikpædagogisk Forening ordinær generalforsamling på N. Zahles seminarium, København. 10 bestyrelsesmedlemmer samt 42 medlemmer var til stede. DAGSORDEN

1) Valg af dirigent.

2) Årsberetning.

3) Regnskabsaflæggelse.

4) Fastsættelse af medlemskontingent. Kontingentet foreslås hævet med kr. 2,50 pr. halvår.

5) Fastsættelse af minimumshonorarer. Bestyrelsen foreslår kr. 32,- for aftaler indgået under benyttelse af DMp Fs trykte sæsonaftaler.

For alle andre former for aftale foreslås minimums-honoraret ansat til kr. 35,-.

Fra medlemsside er der fremkommet forslag om at minimumstaksterne ansættes til hhv. kr. 31,- (sæsonaftaler) og kr. 34,- (andre aftaler).

6) Meddelelse om resultatet af den skriftlige afstemning vedrørende valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter samt valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

7) Valg af nævn.

Jette Tikjøb, Finn Høffding og Povl Fledelius forslås genvalgt.

8) Eventuelt.

ad 1. Formanden, Henning Bro Rasmussen, bød de fremmødte medlemmer velkommen og foreslog advokat Jørgen Juu! valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden.

ad 2. Formanden aflagde beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

Efter årsberetningen gav dirigenten ordet til medlemmerne.

Ragnhild Toft takkede formanden og bestyrelsen. Hun syntes, at der manglede personlig kontakt mellem medlemmerne og efterlyste flere arrangementer for de private pædagoger. Hun foreslog eventuelt at oprette studiekredse rundt om i hjemmene hos pædagogerne. Ragnhild Toft oplyste samtidig, at man i Norge havde købt et hus, hvor man kunne samle det hele under et, og ønskede at DMp F kunne gøre det samme.

Kirsten Kjær foreslog til sidst, at der nedsattes et musikskoler, som der var stort behov for, og at de statsprøvede musikpædagoger kunne være igangsæt-tende af disse. - Hun foreslog, at DMp F oprettede en kasse, hvoraf man kunne låne til starten af sådanne musikskoler til afholdelse af introduktionsmøder.

Kirsten Kjær foreslgo til sidst, at der nedsattes et hurtigt arbejdende udvalg til formidling af den frivillige musikundervisning rundt om i landet.

Henrik Colding-Jørgensen ønskede mere fagligt stof i Musikpædagogen. Han efterlyste foreningens standpunkt til minimumshonoraret på musikskoler. Colding-Jørgensen foreslog desuden, at man eventuelt kunne forhøje kontingentet til den faglige fond, så der kunne oprettes en strejkekasse.

Aage Andersen advarede stærkt mod at lave en strejkekasse. Han fremførte, at dette problem måtte undersøges meget nøje, inden man foretog sig noget i den retning.

Ilja Bergh oplyste, at han efter sin hjemkomst fra Tyskland havde bedt foreningen om at være behjælpelig med at skaffe arbejde. Efter at han forgæves havde søgt forskellige job, måtte han søge socialhjælp, hvilket medførte, at han skulle gå til kontrol. De stats-prøvede musikpædagoger blev betragtet som ufaglærte. Ilja Bergh oplyste desuden, at man i Tyskland havde en avis, hvor der var flere spalter med ledige stillinger.

Liselotte Selbiger oplyste, at man tidligere havde haft studiekredse, men at der kom alt for få. Hun mente, at diskussionsaftener ville være godt. Liselotte Selbiger mente også, at det var rigtigt at følge med i alt nyt, og at pædagogerne selv måtte gøre noget for at uddanne sig videst muligt.

Formanden gav Ilja Bergh ret i, at det ville vær en sagde, at han havde noteret ønsket om kontakt og studiekredse, som vi ville prøve at efterkomme. Med hensyn til at købe hus ville man undersøge, om der var mulighed for - en gang i fremtiden - at kunne bruge hjælpefondens midler hertil.

Formanden svarede Kirsten Kjær, at en start-lånekasse formentlig kun vanskeligt kunne realiseres, da kun en lille gruppe af pædagoger ville komme til at nyde godt heraf.

Til Colding-Jørgensen svarede formanden, at vi ville sende en redegørelse vedrørende minimumshonoraret til De danske Folkemusikskoler for derefter ad forhandlingens vej at nå frem til en overenskomst.

Vedrørende en forhøjelse af den faglige fond mente formanden, at man måtte regne med, at de private pædagoger, som ikke høstede fordel heraf, formentlig ikke ville gå med hertil.

Til Aage Andersen svarede formanden, at problemet omkring en strejkekasse ville blive undersøgt nøje, inden der blev foretaget noget nyt udspil.

Formanden gav Ilja Bargh ret i, at det ville være en fordel med en avis med ledige stillinger, men det kunne kun vanskeligt ordnes under de nuværende forhold, hvor ansøgningsfristerne er korte. Oplysning om visse ledige stillinger når dog pr. brev ud til de medlemmer, der har ønsket dette ved indsendelsen af spørgeskemaet.

Derefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt.

ad 3. Kassereren, Margit Raae, forelagde foreningens regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Også regnskaberne for hjælpefonden, den faglige fond og for samtlige legater blev enstemmigt godkendt.

ad 4. Formanden begrundede forhøjelsen af kontingentet - trods det pæne overskud i 1969 - med henblik bl. a. på foreningens jubilæum om 2 år. Han anbefalede medlemmerne at stemme for forslaget om forhøjelse af kontingentet med kr. 2,50 pr. halvår.

Ved afstemning i salen stemte 24 for og ingen imod. Der var indgået 44 skriftlige stemmer for og 6 imod. Forhøjelsen blev vedtaget med ialt 68 for og 6 imod.

ad 5. Fastsættelse af minimumshonorarer: Erik Broe Christensen gav en kort redegørelse for tanken med at man havde fremlagt to forslag til medlemmernes afgørelse.

Ved afstemning blandt de tilstedeværende og ved sammentælling med de indkomne skriftlige stemmer blev bestyrelsens forslag vedtaget med ialt 71 stemmer mod medlemmernes forslag ialt 26 stemmer.

ad 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

Formanden, Henning Bro Rasmussen, blev genvalgt med ialt 80 stemmer.

Afgivne stemmer ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter:

Øerne øst for Storebælt m. m.: Preben Fahnøe 36 st. Vibeke Lautrup 23 st. Jørgen Lund 18 st. Randi Mygind 30 st. Kirsten Rahbek 37 st. Else Schøler Aagaard 36 st.

Jylland: Henning Duusgaard 8 st. Herluf Jensen 8 st. Alma Jørgensen 15 st. Torben Stig Nielsen 14 st. Erling Tollbøll Mouritsen 17 st.

Fyn: Inger Alsted 2 st.

Som bestyrelsesmedlemmer er herefter i denne turnus genvalgt: Else Schøler Aagaard, Inger Alsted og Alma Jørgensen.

Som nyvalgte indtræder: Preben Fahnøe, Kirsten Rahbek og Erling Tollbøll Mouritsen i bestyrelsen.

Til suppleantposterne er valgt: Herluf Jensen, Vibeke Lautrup, Jørgen Lund, Randi Mygind og Torben Stig Nielsen.

Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Margit Raae, Harald Bjerg Emborg og Viggo Kor-num, og bød de nye bestyrelsesmedlemmer Preben Fahnøe, Kirsten Rahbek og Erling Tolbøll Mouritsen velkommen.

Valg af revisorer: Ved skriftlig afstemning blev Ilse Meyer valgt som kritisk revisor med ialt 64 stemmer, Grete Rix Forsman blev valgt som revisorsuppleant med ialt 44 stemmer.

ad 7. Valg af nævn: Jette Tikjøb, Finn Høffding og Povl Fledelius blev alle genvalgt med henholdsvis 78, 77 og 73 stemmer.

ad 8. Eventuelt: Ilse Meyer oplyste om stipendier fra Undervisningsministeriet. Hun henstillede til bestyrelsen at medvirke til, at statsprøvede musikpædagoger kommer i betragtning på lige fod med institutions-ansatte.

Formanden takkede for indlæg, for medlemmernes fremmøde samt advokat Jørgen Juul for ledelse af generalforsamlingen.

Dirigentet erklærede generalforsamlingen for hævet.

På generalforsamlingen fremkom Ilse Meyer med følgende interessante indlæg:

Jeg forudsætter bekendt, at der fra den tyske akademiske Austauschdienst uddeles stipendier til studier ved universiteter og højskoler - derunder musikhøjskoler - i Bundesrepublikken Tyskland.

Det er det danske undervisningsministeriums internationale kontor som formidler ansøgningerne.

De tyske ansøgningsformularer er meget udførlige, og det fremgår tydeligt, at der uddeles stipendier såvel til fortsættelse som til påbegyndelse af et studium, hvilket altså i vort tilfælde vil sige, at ansøgere ikke nødvendigvis behøver være konservatorieelever. Afsluttende bevis for skolegang er i denne henseende tilstrækkeligt.

Til trods for dette, henvender følgeskrivelsen fra det danske undervisningsministerium sig udelukkende til institutioners og læreanstalters studerende, og jeg ved af erfaring, at man desværre forbigår nok så kvalificerede ansøgere, når de ikke kommer fra et dansk musikkonservatorium, selv om de opfylder alle betingelser. Jeg henstiller derfor til vor bestyrelse at gøre undervisningsministeriet opmærksom på og at anmode om, at elever af statsprøvede musikpædagoger skal kunne komme i betragtning ved uddeling af disse stipendier på lige fod med andre ansøgere.

Efteruddannelse af musikpædagoger

l en skrivelse af 15. april har konservatorierne henvendt sig til DMp F for at høre foreningens vurdering af behov for og indhold af efteruddannelse.

Forretningsudvalget har foreløbig svaret det af konservatoriet nedsatte særlige udvalg, der behandler den sag, i et brev af 21. april som gengives her:

Det kgl. danske Musikkonservatorium hr. kontorchef Leo Tolsted H. C. Andersens Boulevard 36 1553 København V.

Idet vi takker for skrivelse af 15.-4.-1970 om efteruddannelse skal jeg hermed på Dansk Musikpædagogisk Forenings vegne meddele foreningens syn på efter-uddannelsesproblemet. Længere kurser - af en varighed på indtil 4 semestre.

1. Teoretisk pædagogik og almen psykologi af et omfang svarende til læreruddannelsen.

Denne efteruddannelse foreslås givet gennem ugentlige lektioner i undervisningsåret.

Kortere kurser - af en varighed på gennemsnitlig 10 dobbeltlektioner.

2. Improvisation. Moderne becifring.

3. Gruppeundervisningsteknik.

4. Studieteknik.

5. Moderne undervisningsstof og -materiel.

6. Musikskoleorganisationsteknik.

Kortere kurser foreslås givet som sommerkurser, week-end-kurser og/eller semesterkurser.

Kurser på hverdage i undervisningsåret ønskes af hensyn til privatarbejdende musikpædagogers daglige virke gennemført som formiddagskurser og/eller aftenkurser, således at undervisning i tiden mellem kl. 14 og kl. 19 på almindelige hverdage undgås.

Dansk Musikpædagogisk Forening har med interesse noteret sig konservataoriernes initiativ i denne sag og tillader sig - foruden at henvise til tidligere henvendelser om efteruddannelse — at anmode om at blive inddraget i arbejdet med tilrettelæggelsen af de praktiske efteruddannelsesproblemer på landsbasis og i forbindelse med de enkelte konservatorier. Med venlig hilsen Henning Bro Rasmussen

Alle DMp F's medlemmer opfordres samtidig herved til at fremkomme med yderligere forslag til emner m. v. for efteruddannelse. Sådanne forslag bedes sendt til foreningens kontor, Puggårdsgade 13, 1573 København V, inden den 15. juni.

Så snart konservatoriernes udvalg har bearbejdet det således samlede materiale, er det hensigten at indkalde hvert fagområde til et møde om sagen, for således at skabe det bedste grundlag for indførelse af efteruddannelse ved konservatorierne.

Musikledere se her

Under henvisning ti! tidligere korrespondence, sidst foreningens brev af 13. januar 1970 og telefonsamtale af 19. september 1969 skal vi herved meddele, at vi efter fornyet behandling af Deres forslag om oprettelse af en ny underrubrik benævnt »Musikledelse« i tilknytning til hovedrubrikken »Musikundervisning« vil imødekomme det omtalte forslag.

Den nye underrubrik vil blive etableret til Fagbog 1971, og vi tillader os at gå ud fra, at foreningen vil underrette medlemmerne herom så tidligt, at anmeldelserne til rubrikken kan indgå i god tid inden 1. september 1970.

Med venlig hilsen Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab.

Det betyder, at man selv henvender sig til KTAS (telefonbogens redaktør) om optagelse.

Nordisk rytmik

afholder sommerkursus 24.-30. juni i rytmik, dramatik og folkloredanse. Gæsteforelæser bl. a. M. Pötschke, Hamburg. Ledelse: Gerda von Bülow.

Undervisningsprogrammer: Hjortholmsvej 7, DK 2800 Kgs. Lyngby, (01)881644.

Studiekredsen for Blokfløjtelærere afholder efterårs-kursus

i blokfløjte- og gambespil 18.-24. oktober 1970 på Ballen Hotel, Samsø. Ledere er: prof. Ferdinand Conrad, Hannover, blokfløjte, Heinrich Haferland, Hannover, gambe.

1. Blokfløjtespil for viderekomne:

Teknik - sonatespil - ensemblespil - korisk sang og spil. Max. 40 deltagere.

For at få det fulde udbytte af kurset må man være fortrolig med alt-blokfløjten.

2. Gambe-ensemblespil.

Kursusafgift kr. 125,-. Ophold på hotellet kr. 235,-til 275,-.

Nærmere oplysninger og indmeldelsesblanket bedes rekvireret skriftligt hos: Statspr. musikpædagog Margit Raae, Grundtvigsvej 2, 4., 1864 København V.

Tivolikoncerten

finder sted den 13. september og ikke som tidligere meddelt den 20. september. Grunden er, at koncertsæsonen slutter den 13. september uanset at haven holdes åben til den 21.

Der har imidlertid meldt sig så få deltgaere, at bestyrelsens forretningsudvalg har besluttet at gennemføre arrangementet på anden måde. Man vil søge kontakt med de ensembler som skal præsentere det danske indslag ved ISME-kongressen i Moskva og bede dem medvirke ved den af DMp F arrangerede koncert i Tivolis koncertsal.

Koncerten finder altså sted - i anden skikkelse end den sædvanlige - søndag den 13. september kl. 16.

Pædagog søges

På Solbjerg Musikskole, beliggende ca. 10 km syd for Århus i Århus kommune søges fra 15. august evt. 1. september 1970 en pædagog, som er i stand til at varetage klaverundervisning samt helst også mus. legestue.

Skolen er nyoprettet i indeværende sæson, men har allerede haft en betydelig udvikling. Der vil således kunne blive tale om et betydeligt antal timer, l øjeblikket er der ca. 15 timer at besætte fra 15. august.

Det vil selvfølgelig være en fordel, hvis pædagogen er så alsidig som mulig.

Henvendelse til Peter Hagn-Meincke, Klemivej 4, 8355 Ny-Solbjerg.

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING Kontor: Puggârdsgade 13

1573 København V

mandag-fredag kl. 9-13

telf.: (01) 114021

Musikpædagogen udgives af DMp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Erik Broe Christensen.