Sven Lunn

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 04 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Sven Lunn

10. juni 1903 - 30. november 1969 Ved sin død 66 år gammel havde Sven Lunn været knyttet til Det kgl. Biblioteks musikafdeling i godt 30 år. l løbet af denne periode skete der en ganske overordentlig udvidelse af afdelingen, og som leder af den havde han størstedelen af æren og ansvaret derfor. Da han kom til biblioteket, søgtes musikafdelingen fortrinsvis af en lille kreds musikforskere, men i løbet af hans lange funktionstid udvidedes kredsen og antallet af benyttere meget betydeligt. Medens en del af samlingernes forøgelse skyldtes, at i hvert fald periodisk rigeligere bevillinger tillod større tilgang af ældre og nyere trykte musikalier, musiklitteratur o. l., satte han per-

sonligt igennem, at der ved afskrivning af partiturer til ældre danske musikværker og udskrivning af stemmer skabtes en helt ny sektion af musikafdelinger, som kom det voksende antal af danske symfoniorkestre og deres behov for opførelsen især af ældre dansk musik i møde.

Godt 350 større og mindre danske musikværker blev gjort tilgængelige 5 partitur og stemmer (i alt blev der skrevet mere end 8000 orkesterstemmer ud), og rundt om i landet var der stærk efterspørgsel efter disse værker til opførelses-og studiebrug. Sven Lunn varetog ud fra sit grundfæstede kendskab til dansk musik overopsynet med arbejdet, der i høj grad frembød problemer, når det gjaldt afskriv-

ningen af de gamle partiturer til nutidig praktisk anvendelse. Hans indsats kan i mange henseender sammenlignes med udgivervirksomhed af ældre musik, hvad der, når man betænker det store antal værker, som blev tilgængeliggjort, giver et indtryk af Lunns flid og udholdenhed. Ganske naturligt blev det også ham, der i samarbejde med Samfundet til Udgivelse af dansk Musik besørgede kommentering og udgivelse af en række af de værker, som det skønnedes rimeligt at udsende i trykt form, værker af Kuhlau, Frølich, J. P. E. Hartmann, Horneman o. fl. Han vil huskes og blive savnet i alle kredse, der nærer kærlighed til dansk musik.

Nils Schiørring.

Musikkonkurrencer for unge nordiske kunstnere 1970.

Træblæsere: fløjte, obo, klarinet, fagot. Messingblæsere: trompet, horn, trækbasun.

Efter forslag fra Nordisk Kulturkommission og finansieret af Nordisk Kulturfond afholdes fra og med 1969 årlige nordiske musikkonkurrencer for yngre instrumentalister og sangere, foreløbig i en forsøgsperiode for 5 år. Konkurrencerne har til formål at føre begavede yngre kunstnere frem og at udbrede kendskabet til nordisk musik. I forsøgsperioden omfatter konkurrencerne efter tur strygere, blæsere, vokalister, pianister og organister, l 1970 er det således blæsere, der indbydes til konkurrence. Blæser-instrumentalisterne er inddelt i to grupper. Træblæsere: fløj-

te, obo, klarinet og fagot samt messingblæsere: trompet, horn og trækbasun.

Musikkonkurrencen arrangeres af Foreningen Norden i samarbejde med radio og TV i de nordiske lande.

Konkurrencerne er delt i nationale konkurrencer og en nordisk finalekonkurrence.

Den nordiske finalekonkurrence mellem 2 finalister fra hvert land afholdes i Bergen 7. og 8. november 1970 i samarbejde med Musikselskabet Harmonien, Bergen.

l hver af de to grupper uddeles en 1. pris på 15.000 d. kr. og en 2. pris på 10.000 d.kr.

De nationale udtagelseskonkur-rencer finder sted i løbet af september/oktober 1970. De bliver afviklet i henholdsvis Odense, Âbo, Reykjavik, Oslo og Stockholm.

En national pris på 3.500 d.kr.

uddeles til henholdsvis en træblæser og en messingblæser.

Den danske jury består af musikchefen i Danmarks Radio Mogens Andersen, professor Poul Birkelund, professor, dr. phil. Henrik Glahn, komponisten Knudåge Riis-ager, som er den danske jurys formand, og kgl. kapelmusikus Palmer Traulsen. Formand for den nordiske jury er musikksjef Kristian Lange, Norge.

Hos Foreningen Norden, Mal-møgade 3, 2100 København Ø, tlf. TRia (0176) 6325, vil indbydelse til konkurrencerne, med betingelser for deltagelse og tilmeldingsskema, kunne rekvireres, ligesom der gives nærmere oplysninger om de obligatoriske konkurrenceværker