Musikleder - og hvad så?

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 05 - side 145-147

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKLEDER - OG HVAD SÅ?

Af Steen Lindholm, lærer ved Vestjysk Musikkonservatorium

Dette spørgsmål kan med god grund stilles, hver gang et undervisningsår er afsluttet, og et nyt hold musikledere sendes ud fra konservatorierne. For vi har nok fået en musiklederuddannelse, men der er tilsyneladende endnu ingen, der har fundet ud af, hvad den skal bruges til. l hvert fald er der ikke oprettet nogen stillinger, specielt beregnet for musikledere - med én undtagelse, som jeg skal komme tilbage til. Resultatet er, at den nybagte musikleder, såfremt han (eller hun) har en læreruddannelse bag sig, således som det ofte er tilfældet i Esbjerg, kan tage tilbage til sin skole og - som én af dem sagde - »undervise som før, måske lidt bedre«. Det må vist siges at være et pauvert resultat af en investering på ofte op imod 5 år i en konservatorieuddannelse.

Man kunne måske forestille sig, at en musikleder med forudgående læreruddannelse ville være velkvalificeret til at undervise ved et gymnasium eller et seminarium. Men det ligger tungt med anerkendelsen. Gymnasieskolen er stort set lukket land for musikledere, og kun få har fået ansættelse ved et seminarium, l øvrigt må man forudse, at de cand. pæd.'er, som Lærerhøjskolen om nogle år sender ud, vil indtage seminariestillingerne, og så er den vej lukket.

Spørgsmålet er også, om vi i det hele taget uddanner musikledere, for at de skal undervise som gymnasielærere eller seminarielærere. For der er dog andre områder, hvor der er et virkeligt behov for en - musikleder. Holstebro kommune har set behovet og anvist vejen ved at ansætte en såkaldt stadskomponist i en stilling, der - såvidt jeg kan konstatere - indebærer en hel del af det, som en musikleder efter min opfattelse burde være selvskreven til, nemlig 1) at koordinere og lede den frivillige musikundervisning (musikskoler), 2) at lede de lokale ensembler (orkester eller kor), 3) at fungere som kommunens musikkonsulent og 4) at holde sammen på den eksisterende musikinteresse, arrangere koncerter, samarbejde med allerede eksisterende musikforeninger og de lokale kirkemusikere o. s. v. o. s. v. (I den forbindelse kunne man tænke sig, at en kommune ydede støtte til uddannelsen af en musikleder, der så til gengæld forpligtede sig til i hvert fald et kortere åremåls arbejde for den pågældende kommune efter afslutningen af uddannelsen - naturligvis mod fuld løn. For læreres vedkommende kunne støtten til den videre uddannelse ydes i form af en orlov med løn).

Mens vi utålmodigt venter på, at flere kommuner skal følge Holstebros eksempel, eller at der ved statens mellemkomst oprettes et antal musiklederstillinger af ovennævnte art, kan søgelyset rettes mod selve uddannelsen af musikledere. Den er og bør være alsidig, men spørgsmået er, om den ikke i sin nuværende form er for alsidig. Der er i dag så mange discipliner, den vordende musikleder skal gennemgå, at man alvorligt må frygte, at han ikke bliver fuldbefaren i nogen af dem. En koncentration synes påkrævet. Dette betyder, at en del af de fag, der i øjeblikket indgår i undervisningen, som f. eks. Musikhistorie og Musikteori, må betragtes som allerede tilegnede og stryges af undervisningsplanen. Sang- og instrumentalundervisningen bør begrænses til uddannelsens første to år, således at den studerende det sidste år kan koncentrere sig om hovedfagene Korledelse, Ensembleledelse, Hørelærepraktik og Musikkundskabspraktik. Man kan tænke sig de to sidstnævnte fag indført allerede på 2. trin, ligesom det vil være rimeligt, at timetallet i enten Korledelse eller Ensembleledelse efter den studerendes eget valg forøges væsentligt. Det ene af fagene vil så fungere som det væsentligste af hovedfagene, - en art speciale -, mens der i det andet undervises i samme omfang som nu.

Det er en forudsætning for ovenstående løst formulerede forslag, at kravene til optagelse på musiklederkursus skærpes yderligere. På en 1-2 årig præparandklasse må der være lejlighed til at opsamle de kundskaber, musiklederaspiranten måtte mangle i at kunne honorere optagelsesprøvens krav (f. eks. i teori eller musikhistorie). Kravene til eksterne studerende må være de samme som til interne studerende, således at den nuværende opdeling af undervisningsplanen i 2 grene - én for interne og én for eksterne -bortfalder, og alle undervises i samme fag og samme antal timer pr. uge.

Egentlig burde man også indføre et fag som administration. Det kunne forberede den vordende musikleder på nogle af de praktiske problemer, han bliver stillet over for, når han kommer ud som leder af en musikskole eller som koncertarrangør.

Jeg tror, at en koncentration som den skitserede vil kunne styrke musiklederen. Han vil på samme tid være alsidig og specialiseret i de fag, som må være den naturlige baggrund for et virke som musikleder, og han vil have et indblik i virksomhedsledelse, som ikke er uvæsentligt for en musiker i den position.

Oprettelsen af musiklederstillinger vil forhåbentlig i en ikke alt for fjern fremtid betyde, at det spørgsmål, der indleder denne artikel, bliver overflødigt. Og kan en stramning af uddannelsen tillige gennemføres, kan musiklederen omsider indtage sin position i vort
musikliv med en faglig autoritet, der svarer til den ansvarsfulde opgave, han skal løse.

Nota Bene

Vedr. studiekredsen i blokfløjte- og gambespil

18.-24. oktober 1970

på Ballen hotel, Samsø, med prof. Ferdinand Conrad og Heinrich Haferland

henvises til forrige nummer af »Musikpædagogen«.

Meddelelse om behandling af spørgeskemaet

Navne på musikskoler m. m. er trukket ud og meddelt i nedenstående liste:

Københavns Musikhøjskole, Julius Blomsgade 20-22, 2200 N

Århus Folkemusikskole, Guldsmedgade 25, 8000 9000 Ålborg

Århus Folkempsikskole, Guldsmedgade 25, 8000 Århus C

Esbjerg Musikhøjskole, v. organist Erik Riberholt, Højtoftevej 12, 6700 Esbjerg

Helsingør Musikskole, v. kommunelærer Poul Korse, Nordvej 15, 3000 Helsingør

Lyngby-Sorgenfri Folkemusikskole, I. H. Mundtsvej 4 A, 2830 Virum

Odense Musikhøjskole, Heltzensgade 32, 5000 Odense

Holstebro Musikhøjskole, v. Jørgen Plaetner, 7500 Holstebro

Bjarne Håkonsson, Søllerød kommunes skoleforvaltning, Morlenesvej 33, 2840 Holte

Skoleinspektør Aage Feldt, Ådalsvej 31, 2000 F

Toftehaveskolen, 3450 Allerød

Skoledirektør Holger Knudsen, Pelargonievej 31, 2500 Valby

Viceskoleinspektør Henning Krogsholm, Buddingevej 90 C, 2800 Lyngby

Birkerøds kommunale Musikskole, Rådhuset, 3460 Birkerød

Sangkonsulent Bjarne Kirk, Christianehøj 169, 2860 Søborg

Sangkonsulent, komponist Knud Vad Thomsen, Godthåbsvej 107, 2000 F

Sanglærer Chr. Sørensen, Skottegårdsskolen, Salt-værksvej 65, 2770 Kastrup

Kommunelærer Carit Værgmann, Korsvejens skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup

Sang- og musikkonsulent Tage Poulsen, Marie Grubbes alle 16, 2800 Lyngby

Lærer Per Borgsten, Marielystskolen, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg

Overlærer Julius Rasmussen, Søtoften 39, 2820 Gentofte

Lærer Hans Jørgen Hansen, Mosegårdsskolen, Stolpehøj 148, 2820 Gentofte

Lærer Leif Petersen, Præstemoseskolen, M. Bechs alle 122, 2650 Hvidovre

Brøndbyøster Musikskole, pianist John Mejling, Gur-relund 59, 2660 Brøndby Strand

Skoleinspektør Johannes Carstensen, Nordvangskolen, Sofielundvej 120, 2600 Glostrup

Kommunelærer Hans Jørgen Heyn, Rydtoften 35, 2750 Ballerup

Skoledirektør J. Jørning, Solvej 5, 2600 Glostrup

Brøndbyernes Kommune, lønningskontoret, Park alle 160, 2600 Glostrup

Lærer Preben Christophersen, Hørvænget 20, 4690 Haslev

Adjunkt Hans Krarup, Sofiendalsvej 31, 4690 Haslev

Lærer Poul Berggreen, Pilevang 11, 2980 Kokkedal

Kommunelærer Finn Hoisting, Gevninge, 4000 Roskilde

Niels Mathiesen, Rundforbiskolen, Egebækvej, 2850 Nærum

J. Kirk Johansen, Guldborgvej 2, Veddelev, 4000 Roskilde

Dansk Musikakademi, Ravnsborggade 6, 2200 N

Anders Bjørndal, Rylevej 4, 2650 Hvidovre

Fuldmægtig Gerbo, Amtssygehuset, lønningskontoret, N. Ringvej, 2600 Glostrup

John Høybye, Statens kursus til H.F., Nattergalevej 32, 2400 NV

Hvidovre Skolevæsen, Rådhuset, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Skolevæsenets kontor, Rådhusvej 13, 2750, Ballerup

Skoleudvalget, Brøndbyernes kommune, Gildhøj 190, Brøndbyvester, 2600 Glostrup

N. Zahles skole, N. Voldgade 5-7, 1358 K

Personalekontoret, Lyngby Rådhus, 2800 Lyngby

Herfølge Kommunekontor, 4681 Herfølge

Organist Walther Jensen, Sophienborgvej 19, 3400 Hillerød

Ringsted kommunale Musikskole, Dagmarskolen, 4100 Ringsted

Sang- og musiklærerforeningen for Randers og Omegn, v. Jens Wieland, Valhalsvej 9, 8900 Randers

Lærer John Lehmberg, Stubvænget 12, 3060 Espergærde

Asminderød-Grønholt kommunale skolevæsen, Stadsskoleinspektør H. Mailand, Benediktevej 17, 3480 Fredensborg

Adjunkt Gunner Rischel, Hellerupgårdsvej 19, 2900 Hellerup

Ganløse Sang- og Musikskole, Ganløseparken 52, 2760 Måløv

Kolding kommunale Musikskole, Bo Winther, GI. Kongevej 42, 6000 Kolding

Overlærer Herluf Jensen, Præstemarken 82, 9000 Ålborg

Gladsaxe kommune, skoledirektøren, Rådhuset, Kontorvej 1, 2860 Søborg

Stadsskoleinspektør J. Bank, Skolen ved Volden, 4400 Kalundborg

Skoleleder Vagn Rasmussen, Ulstrup, 4400 Kalundborg

Forstander Kurt Kristensen, »Refsnæsskolen, 4400 Kalundborg

Erik Starups Musikskole, Tårnbyvej 2, 2770 Kastrup Musisk Oplysnings-Forbund, v. Preben Due Thomsen, Adolph Steens alle 9, 1971 V

Musisk Oplysnings-Forbund, Århus Amt, v. J. Bøye Nielsen, Forsythiavej 16, 8270 Højbjerg

Skoleinspektør Kaj Johannesen, Voldparkens skole, Åkandevej 31, 2700 Brønshøj

Skoleinspektør Peter Andersen, Holsteinsgades skole, Holsteinsgade 41, 2100 Ø

Værløse Musikskole, v. Knud Murmann Jensen, Højbovænge 60, 3500 Værløse

Skoleinspektør Torben Gregersen, Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, 2400 NV

Sanglærer Arly Olsen, Rybjerg alle 93, 2730 Herlev

Statspr. musikpædagog Merete Engel, Tåsingevej 27, Hastrup, 4600 Køge

Adjunkt Jørgen Due, Fuglesangsvej 24, 3460 Birkerød

Medlemmerne anmodes om at se listen igennem med henblik på at korrigere og tilføje, hvad der måtte mangle.

Til de nævnte adresser fremsendes fra DMp Fs kontor kontrakter, løntariffer m. m. som led i DMp Fs arbejde for at bedre ansættelsesvilkårene for statsprøvede musikpædagoger. Samtidig skal medlemmerne opfordres til at indsende rettelser til allerede indsendte skemaer.

Skemaer kan rekvireres fra kontoret.

Medlemmer, der ikke tidligere har indsendt skema, er meget velkomne til fra kontoret at rekvirere sådanne til udfyldelse.