Ansættelsesvilkår v. Gymnasier og H-F

Af
| DMT Årgang 45 (1970) nr. 06 - side 180-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Ansættelsesvilkår v. Gymnasier og H-F

l forlængelse af de tidligere i »Musikpædagogen« omtalte forhandlinger med direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, har enkelte aflønningssager været behandlet Resultatet har foreløbig været, at man efter yderligere brevveksling fra direktoratets side har imødekommet vore ønsker, i et tilfælde endda med tilbagevirkende kraft. - Vi er rektor Svend Westergaard taknemmelig for hans hjælp til løsning af vore problemer i form af nedenfor gengivne udtalelse om konservatoriets musikpædagogiske uddannelse.

Dansk Musikpædagogisk Forening Puggårdsgade 13 1573 København V

København, den 7. juli 1970

På given foranledning skal det fra konservatoriets side udtales, at konservatoriernes musikpædagogiske studieretning, afsluttet med musikpædagogisk eksamen, må betragtes som en selvstændig, omfattende og højt kvalificeret uddannelse, der inden for sin art er at sidestille i niveau med eksempelvis diplomeksamen. Dette fremgår bl. a. af følgende forhold:

Studievarigheden fra optagelse på konservatoriets hovedskole indtil aflæggelse af musikpædagogisk eksamen resp. diplomeksamen er i begge tilfælde for de fleste hovedfags vedkommende 4 år og for visse hovedfags vedkommende endda 5 år for den musikpædagogiske linie.

Det samlede timetal er i gennemsnit højest for de studerende, der følger den musikpædagogiske studieretning.

De såkaldte almene obligatoriske fag (d.v.s. de mu-sikermæssige grundfag) er identiske for musikpædagogerne og de øvrige studieretninger.

Integrering af musikpædagogisk uddannelse i et mere omfattende konservatoriestudium kan i de fleste hovedfag forløbe enten som aflæggelse af musikpædagogisk eksamen før diplomeksamen eller omvendt -idet dog musikpædagogisk eksamen i visse hovedfag kun kan aflægges efter absolvering af en anden afsluttende konservatorie-eksamen.

For de fleste hovedfags vedkommende er de krav

med hensyn til »egen præstation«, der stilles til musikpædagogisk eksamen, mindre solistisk-koncertpræ-gede end til eksempelvis diplomeksamen, men dog indrettet med henblik på, at musikpædagogen må demonstrere en alsidig og fuldt betryggende egen formåen inden for sit hovedfag. Som det fremgår af foranstående oplysninger forlanges der i enkelte hovedfag honorering af diplomeksamens-krav eller dertil svarende krav i egen præstation, før den studerende får adgang til musikpædagogisk eksamen. For samtlige hovedfags vedkommende er det indlysende, at beskæftigelsen med en række pædagogiske fag, som kun findes inden for den musikpædagogiske linie, er særligt kvalificerende med henblik på musikpædagogisk virke.

Svend Westergaard, rektor