Beretninger

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 01 - side 20-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

BERETNINGER

Musikvidenskabelig Forening

I de sidste par år har der på musikinstituttet i Århus vist sig en voksende interesse for musikvidenskabens teoretiske grundproblemer og for den videnskabelige praksis' samfundsmæssige rolle. Interessen ytrer sig dels ved afholdelsen af - og den store tilslutning til - seminarer i videnskabsteori og musiksociologi; dels ved den metodologiske debat, der præger en række andre semina-

rer og kurser. Klarest ytrer interessen sig dog nok i den daglige debat, der for tiden tegner instituttet som miljø.

For at følge disse tendenser op tog nogle folk på instituttet i november initiativet til oprettelsen af Musikvidenskabelig Forening. Denne forenings formål skulle i den konkrete situation være at udbygge den musikvidenskabelige interesse gennem afholdelse af foredrag, diskussioner o. a. Man tænkte sig foreningen financieret gennem medlemskontingent samt støtte fra ministeriet og fonds. Således skulle foreningen blive i stand til at invitere foredragsholdere - indenlandske som udenlandske - af høj kvalitet.

På den stiftende generalforsamling d. 11. 12. 1970 vandt disse hovedlinjer for foreningens virke fuld tilslutning, og man nåede frem til vedlagte »Love og vedtægter«. Kontingentet blev fastsat til 50 kr. årligt, unge under uddannelse dog 25 kr. (Kontingentet forekommer måske lovlig højt; man må imidlertid betænke, at foreningen starter sit virke uden midler. Bestyrelsen mener, at kontingentet vil kunne nedsættes efter én eller to sæsoner).

Den stiftende generalforsamling valgte følgende bestyrelse af sin midte:

Professor, dr. phil. Finn Mathias-sen (formand), stud. mag. Karl Erik Kühl (næstformand), stud. mag. Steen Klausen (sekretær), amanuensis, mag. art. Jens Peter Jacobsen (kasserer) og stud. mag. Peter Wang Nielsen. Revisorer er Lise Mogensen og Anna Bonderup, revisorsuppleant Carsten Hansen.

Musikvidenskabelig Forening er en forening for enhver, der interesserer sig for musikvidenskab - lærere, musikere, studerende, musikkritikere. (Vi beklager forøvrigt, at det ikke var muligt af praktiske grunde at orientere alle de nævnte kredse om foreningens oprettelse allerede inden den stiftende generalforsamling).

Det er væsentligt at understrege, at foreningen ikke udelukkende tæl1er universitetsfolk blandt sine medlemmer, og der vil derfor blive ydet de af foreningens medlemmer, der ikke har deres daglige gang på instituttet den særlige service, at de skriftligt vil blive holdt løbende underrettet om foreningens aktiviteter.

Musikvidenskabelig Forening er primært et forum for diskussion. Derfor vil den egentlige foredrags-form kun kunne indgå i mødearbejdet som oplæg til diskussioner. En del af foreningens møder vil have karakter af »forberedelsesmøder« til diskussionsaftener, hvor foreningens gæst taler om emner, der ikke i traditionel forstand hører ind under begrebet musikvidenskab.

Det er tænkeligt, at foreningen på et eller andet tidspunkt vil udgive en publikation. Det er også tænkeligt, at der vil kunne afholdes en week-end med diskussioner inden for en veldefineret emnekreds. Et sådant arrangement kunne f. eks. henlægges til studentercentret i Hald.

I forårets løb vil der blive arrangeret møder med mag. art. Uffe Juul Jensen (om sovjetisk kunstpolitik), cand. theol. Jørgen K. Buk-dahl (om Adornos filosofi), mag. art. Poul Nielsen (om musikæstetik) og Fridolin Weis Bentzon (om musiketnologi).

På længere sigt vil foreningen søge også at arrangere møder med udenlandske foredragsholdere; bl. a. er Carl Dahlhaus, Berlin, Sofia Lis-så, Warszawa og Ingmar Bengtson, Uppsala, bragt i forslag. Det er desuden muligt, at man allerede i april vil kunne afholde et møde med Karlheinz Stockhausen.