Musikkommissionen nedlagt

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 196-197

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musikkommissionen nedlagt

Ministeriet for kulturelle anliggender meddelte den 19. august 1971 følgende:

Ved skrivelse af 30. marts 1967 nedsatte undervisningsministeriet Musikkommissionen med den opgave at undersøge den danske musikopdragelse og det danske musiklivs vilkår og i forbindelse hermed at fremsætte forslag til forbedringer.

Kommissionen har 5 den siden da forløbne tid været ministeriet til værdifuld støtte ikke mindst i forbindelse med orkesterlovene og nyordningen af konservatorie-uddannelsen.

l 1969 meddelte ministeriet Musikkommissionen og musikrådet under Dansk Tonekunstner Forening, at der i ministeriet havde dannet sig den opfattelse, at de to nævnte musikrådgivende organer, efter den udvikling og de forskydninger der siden disses etablering har fundet sted i musiklivet, næppe længere var tidssvarende, og ministeriet foreslog oprettelsen af Statens Musikråd.

Musikrådet og Musikkommissionen har herefter været ministeriet behjælpelig med udformning af vedtægter for Statens Musikråd og udkast til forretningsorden for dettes repræsentantskab, og Statens Musikråd vil i nærmeste fremtid blive etableret i overensstemmelse med vedlagte vedtægter for dette råd og udkast til forretningsorden for repræsentantskabet

Som følge af den forestående oprettelse af Statens Musikråd ophæver ministeriet herved Musikkommissionen og dermed beskikkelsen af Dem som medlem af denne.

Ministeriet vil gerne i denne forbindelse sige Dem tak for det arbejde, som De har ydet for dansk musikliv som medlem af Musikkommissionen.

K. Helveg Petersen.

/ B. Oxdam, fm.

- OG STATENS MUSIKRÅD ER OPRETTET

Forretningsorden for repræsentantskabet for Statens Musikråd.

§ 1.

Repræsentantskabet for Statens Musikråd er nedsat i henhold til § 7 i vedtægterne for musikrådet.

§2.

Repræsentantskabet udpeger 5 medlemmer til Statens musikråd. 1 af disse medlemmer skal være udøvende eller skabende tonekunstner med særlig indsigt i samtidens musik og må ved indvælgelsen ikke være fyldt 35 år. Repræsentantskabet samles med Statens Musikråd en gang om året til drøftelse af beretning fra Statens Musikråd om dettes og udvalgenes virksomhed, jfr. § 4 i vedtægterne for musikrådet.

Repræsentantskabet er berettiget til at fremsætte synspunkter og forslag vedrørende musikforhold over for musikrådet.

§3.

Repræsentantskabet vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær for 3 år ad gangen.

§4.

Vedtagelser i repræsentantskabet sker ved almindelig stemmeflerhed.

§5.

Valgregler.

Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til Statens Musikråd for en 4-årig periode og for samme periode 3 suppleanter, hvoraf en skal være suppleant for det i § 2, 2. pkt, nævnte medlem.

§6.

Valgene i henhold til §§ 2 og 5 foretages skriftligt og i rækkefølgen:

1. Valg af et medlem til Statens Musikråd med særlig indsigt i samtidens musik.

2. Valg af yderligere 4 medlemmer til Statens Musikråd.

3. Valg af suppleanten for medlemmet med særlig indsigt i samtidens musik.

4. Valg af yderligere 2 suppleanter.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg indtil 2 gange, hvorefter lodstrækning finder sted.

§7.

En stemmeseddel skal, for at være gyldig, indeholde navne på lige så mange kandidater som skal vælges ved det pågældende valg.

§8.

Over de førte forhandlinger og beslutninger føres protokol, som underskrives af formand og sekretær.

§9.

Ændringer i forretningsordenen kræver 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet og skal godkendes af ministeriet for kulturelle anliggender.

Vedtægter for Statens Musikråd.

§1.

Statens Musikråd har til opgave i sager angående musikforhold at rådgive og bistå statslige myndigheder, der fremsætter anmodning herom.

Stk. 2. Rådet kan på eget initiativ optage spørgsmål vedrørende dansk musikliv til drøftelse og fremsætte erklæringer herom.

§2.

Statens Musikråd består af indtil 9 alment musiksagkyndige medlemmer.

Stk. 2. Repræsentantskabet, jfr. § 6, udpeger 5 medlemmer til Statens Musikråd. Et af disse medlemmer skal være udøvende eller skabende tonekunstner med særlig indsigt i samtidens musik og må ved ind-vælgelsen ikke være fyldt 35 år. Samtidig med valget af 5 medlemmer til Statens Musikråd vælger repræsentantskabet 3 suppleanter, hvoraf en skal være suppleant for medlemmet med særlig indsigt i samtidens musik og opfylde betingelserne i stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. De øvrige medlemmer, hvoraf en skal være repræsentant for publikum, udpeges af ministeren for kulturelle anliggender, der ligeledes udpeger rådets formand blandt dets medlemmer.

Stk. 4. intet medlem af repræsentantskabet kan udpeges til at være medlem af rådet.

§3.

Ministeren for kulturelle anliggender nedsætter udvalg til behandling af særlige sagsområder, der fastlægges efter forhandling med rådet.

Stk. 2. Udvalgene består normalt af 5-7 medlemmer med særlig sagkundskab indenfor det pågældende område. Medlemmerne udpeges af ministeren for kulturelle anliggender efter forhandling med interesserede myndigheder, organisationer og institutioner. Ministeren udpeger formanden for de enkelte udvalg.

Stk. 3. Udvalgene afgiver indstilling til Statens Musikråd, med mindre andet er bestemt ved udvalgets nedsættelse eller i den enkelte sag af musikrådet.

Stk. 4. Udvalgenes indstillinger ledsager i uændret form rådets udtalelse til ministeriet.

§4.

Statens Musikråd aflægger en gang om året beretning over for repræsentantskabet, jfr. § 6, om rådets og dets udvalgs virksomhed.

§5.

Medlemmerne af Statens Musikråd og medlemmerne af de i § 3 nævnte udvalg beskikkes af ministeren for kulturelle anliggender for 4 år adgangen. Den første beskikkelsesperiode for udvalgenes medlemmer er dog 2 år.

Stk. 2. Ingen kan være medlem af rådet eller udvalgene efter at være fyldt 70 år.

§6.

Ministeren nedsætter et repræsentantskab bestående af:

1 medlem udpeget af Dansk Komponist Forening, 1 medlem udpeget af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund blandt dets komponistmedlemmer, 1 medlem udpeget af Det unge Tonekunstnerselskab og

Aarhus unge Tonekunstnerselskab i fællesskab, 1 medlem udpeget af Dansk Musiker Forbund, 1 medlem udpeget af Dansk Jazzmusiker Forening, 1 medlem udpeget af foreningen for Musik og Lys,

1 medlem udpeget af Fællesrådet for udøvende kunstnere blandt dets solistiske tonekunstnere,

1 medlem udpeget af Dansk Kor Forbund,

1 medlem udpeget af Dansk Kapelmester Forening,

1 medlem udpeget af Dansk Organist- og Kantorsamfund,

1 medlem udpeget af Det kgl. Teater og Den jydske Opera i fællesskab,

1 medlem udpeget af og blandt de faste lærere ved Det kgl. danske Musikkonservatorium og Det jydske Musikkonservatorium i fællesskab,

1 medlem udpeget af Danske konservatoriestuderendes landsråd (sektion l),

1 medlem udpeget af Konservatorielærerforeningen af 1971,

1 medlem udpeget af Danske konservatoriestuderendes landsråd (sektion II),

1 medlem udpeget af og blandt de faste lærere i musikvidenskab ved universiteterne i fællesskab,

1 medlem udpeget af og blandt de musikstuderende ved universiteterne i fællesskab,

1 medlem udpeget af og blandt de faste lærere 5 musik ved Danmarks Lærerhøjskole,

1 medlem udpeget af Lærerstuderendes Landsråd blandt de studerende med musik som liniefag,

1 medlem udpeget af Danmarks Sanglærerforening og Københavns Sanglærerforening i fællesskab,

1 medlem udpeget af Gymnasieskolernes Musiklærerforening,

1 medlem udpeget af Seminariernes Musiklærerforening,

1 medlem udpeget af Dansk Musikpædagogisk Forening,

1 medlem udpeget af Dansk Amatør Orkester Union,

1 medlem udpeget af Danske Amatørkor,

1 medlem udpeget af De danske folkemusikskoler,

1 medlem udpeget af Musikanmelderringen,

1 medlem udpeget af Dansk Musikforlæggerforening.

Stk. 2. Ministeren kan udvide repræsentantskabet med medlemmer, der er repræsentative for andre musikinteresser.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger selv sin formand.

§7.

Ministeren fastsætter efter indstilling fra Statens Musikråd, repræsentantskabet og udvalgene forretningsordenen for de pågældende organer.

MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER, K. Helveg Petersen.

Som medlemmer af Statens Musikråd har repræsentantskabet i november valgt:

Komponisten Mogens Wilkel Holm,

komponisten Svend Aakvist Johansen.

fløjtenisten Johan Bentzon,

forretningsfører Kjeld Hansen,

professor Asger Lund Christiansen.