NMPU's kongresresolutioner

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 06 - side 190-190

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NMPU's Kongresresolutioner

Nordisk Musikpædagogisk Union har afholdt sin IX kongres på Århus Universitet i dagene 2.-8. august 1971 under hovedtemaet INFORMATION PROGRESSION KOORDINATION på det musikpædagogiske område i de nordiske lande.

Kongressen har i en afsluttende plenarforsamling vedtaget at udtale følgende:

1. Kongressen har med glæde konstateret, at et udbytterigt seminar med deltagelse af komponister og musikpædagoger om nutidig musik og musikpædagogik har fundet sted i dagene umiddelbart før kongressen. Man skal, for at følge denne vigtige sag op, opfordre NMPU's styrelse til fremover at holde kontakten mellem de to grupper tæt og levende. Kongressen opfordrer samarbejdskomitéerne i de enkelte nordiske lande ti! at fortsætte resp. indlede et aktivt samarbejde med komponisterne, evt. komponistforeningerne 5 deres lande. Kongressen anmoder endelig styrelsen om at overveje mulighederne for hos komponister at bestille kompositioner til anvendelse i det pædagogiske arbejde.

2. Kongressen finder, at information på det musikpædagogiske område de nordiske lande imellem er en absolut nødvendig forudsætning for en fortsat progressiv udvikling af musikpædagogikken i vore lande og ønsker derfor at pålægge styrelsen at overveje mulighederne for at etablere et permanent NMPU-informationskontor. Et NMPU-informations-kontor skulle bl. a. have til opgave at indsamle og distribuere meddelelser om uddannelsesforhold på det musikpædagogiske område i alle led, om pædagogiske kurser og stævner af interesse for musikpædagoger uden for det land, hvor sådanne kurser og stævner finder sted, om publikationer og materialer af musikpædagogisk art, også af særlig art -herunder ikke mindst inden for områderne programmeret undervisning og musikalitetsundersøgelse (tests), om udviklingen af de til den traditionelle musikpædagogik grænsende arbejdsfelter: musikterapi, rytmik, eutoni, musikpsykologi, musiksociologi m. m.

3. Kongressen erkender nødvendigheden af musikpædagogisk forskning som basis for det praktiske musikpædagogiske arbejde og pålægger derfor styrelsen på enhver måde som måtte være brugbar i de enkelte lande at arbejde aktivt for en udvidet musikpædagogisk forskning. Kongressen skal endvidere opfordre institutioner og/eller institutter, hvor en sådan forskning drives, at søge frem mod en nordisk koordination af forskningsarbejdet, således at en række af de for det musikpædagogiske arbejde mest påtrængende forskningsarbejder kan gennemføres snarest og på den mest rationelle måde.

4. Kongressen konstaterer med tilfredshed, at der under IX kongres er blevet givet musikpædagoger i de nordiske lande information om det musikterapeutiske arbejde, der drives her. Den pålægger styrelsen at arbejde aktivt med på, at der i de nordiske lande etableres ensartede og kvalificerede uddannelser af musikterapeuter, hvortil ikke mindst kvalificerede musikpædagoger skal have adgang.

5. Efter oplysninger fremkommet i dagspressen har læseplansudvalget i et notat til den danske undervisningsminister foreslået, at sang/musikundervisningen i folkeskolen i Danmark først indføres som obligatorisk fag fra 3. klasse.

Danmarks Sanglærerforening og deltagerne i Nordisk Musikpædagogisk Kongres forstår ikke denne underkendelse af barnets behov for musikalsk udfoldelse og oplæring netop på disse alderstrin, ej heller denne afvigelse fra mønstret i de øvrige nordiske lande, og vil på det stærkeste advare herimod, idet fjernelsen af musik som obligatorisk fag 5 1. og 2. klasse betyder fjernelsen af den gunstigste lejlighed til at få så mange børn som muligt til at beskæftige sig aktivt med musik.

Resolution

afsendt fra

NORDISK MUSIKKONFERENSE Oslo 28. og 29. oktober 1971.

Til formanden for læseplansudvalget i Danmark, undervisningsdirektør Hans Jensen.

På den nordiske musikkonference i Oslo den 28. og 29. oktober 1971 drøftedes musikpædagogisk virksomhed i de nordiske lande siden sidste konference i 1969.

Deltagerne blev gjort bekendt med det af læseplansudvalget i Danmark udsendte notat.

Det er en kendsgerning, at musikopdragelsen i børneskolen er fundamentet for et folks musikkultur.

Det er pædagogisk vigtigt, at musikopdragelsen begynder så tidligt som muligt.

Vi vil derfor stærkt advare mod at fjerne undervisningen i sang/musik fra 1. og 2. klasse i folkeskolen.

Det vil betyde en forringelse af skolens musikundervisning i Danmark i forhold til de øvrige nordiske lande, og det vil være at svigte børnene på et tidspunkt, hvor de er stærkt motiverede og meget modtagelige for musikalsk opdragelse.

Seminarierektor Asm. Gravgaard, Århus. Musikintendenten Gunnar Mørth, Stockholm. Lektor Torben Emmeluth, Kolding. Statens musikkonsulent Torbjørn Dahl, Oslo. Sanginspektør Kai Otto Andersen, København. Fagrettleder Agnes Husbyn, Oslo. Øverinsinspektør M ar j a Linnala-Kekkonen, Helsingfors. Fagrettleder Agnes-Marie Hjul, Oslo. Skolkonsulenten Barbro Ahlqvist, Stockholm.