uden titel

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 02 - side 35-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

STATENS MUSIKRÅD

Som de fleste DMT-læsere vil vide, nedsatte kulturminister Niels Matthiasen kort efter sin tiltrædelse Statens Musikråd. Rådets kommissorium pålagde groft taget medlemmerne at kulegrave det samlede danske musiklivs vidtfor-grenede struktur med henblik på en revision af den hidtidig førte musikpolitik.

Statens musikråds — og dets mange underudvalgs — arbejde hører til de emner, vi har prioriteret højt på vores liste over påtrængende aktuelle opgaver for DMT. Dette nummer skulle have indeholdt en foreløbig status over rådets virksomhed, betragtninger, referater, uddrag af betænkninger, foreløbige konklusioner, indstillinger osv. -DMT's læsere har et indiskutabelt krav på at blive holdt løbende orienteret om musikrådets arbejde, hvor ufærdig og fragmentarisk denne orientering end måtte blive i første omgang. Af to grunde: dels angår rådets arbejde samtlige musikfolks vitale interesser, dels kan rådet ved for langvarig tavshed næppe undgå forstemmende mytedannelser.

Når vi alligevel har accepteret at udskyde orienteringen om musikrådet fra dette nummer til februar-nummeret 1973, er det fordi vi ikke har nogen grund til at betvivle sagligheden bag rådets ønske om udskyl delsen: mange områder har voldt uforudsete vanskeligheder, og rådet har derfor i flere tilfælde — tildels på Niels Matthiasens foranledning — måttet begynde helt forfra for at se, om problemerne lod sig tackle på en anden led. I februar-nummeret tager vi imidlertid hul på posen, og den kan vel heller ikke siges at være en urimelig kort frist for musikrådet, der — som det vil huskes — blev nedsat som et hurtigtarbejdende udvalg.

KONCERTKALENDER

Dette nummer indeholder en nydannelse, en koncertkalender, hvis succes og fremtid helt afhænger af den ene af sagens to interesserede parter: koncertarrangørerne. DMT har hverken faciliteter eller mandskab til en selvstændig systematisk kortlægning af hver enkelt måneds samlede koncertaktiviteter over hele landet. Til gengæld vil vi i hvert nummer offentliggøre alle de oplysninger, vi på den ene eller den anden måde kommer i besiddelse af, vedr. den pågældende måneds koncertarrangementer. Med andre ord: skal koncertkalenderen blive en nogenlunde fyldestgørende håndsrækning til koncertgængerne, må vi have hjælp fra landets koncerarrangører — orkestre, musikforeninger, kirker osv. Send os altså sæsonplaner, brochurer eller bare et par ord om den kommende måneds planlagte aktiviteter. Oplysninger vedrørende november måneds koncerter må være redaktionen i hænde senest den 15. oktober.