Bøger

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 04 - side 108-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Om Lirekassen

Helmut Zebaschi: Das Buch von der Drehorgel. Aus ihrer Familiengeschichte. 168s. ill. Zürich 1971.

l løbet af de sidste 10 år har man oplevet en stadig stigende interesse for musikautomater, og den mekaniske musikgengivelse gennem tiderne er også et spændende emne, hvadenten man vælger et teknisk eller sociologisk udgangspunkt eller f.eks. beskæftiger sig med problemer omkring opførelses-praksis af musik, hvis tradition vi ellers må søge gennem samtidens skriftlige overlevering. At man har ønsket — og også formået at binde en flygtig kunstart, først og fremmest ved hjælp af en kode overført til en valse — det er i mange henseender et utroligt held for det 20. århundredes musikforskere. Desuden samler og reparerer efterhånden mange mennesker spilledåser af alle slags. Danmark har fået sit ""Mekanisk Musikmuseum"", og hver dag ser nye publikationer med titler af typen ""Collecting musical boxes and how to repair them"" for ikke at tale om pladeindspilninger af mekaniske instrumenter (en helt relevant men i grunden forunderlig dobbelt konfekt). l denne symfoni har netop en tidligere så udbredt foreteelse som lirekassen savnet en almindelig tilgængelig special-behand-ling, og det var derfor med glæde man tog H. Zeraschis ""Das Buch von der Drehorgel"" i hånden. Forventningen stod på en morsom, levende og alsidigt orienterende fremstilling af lirekassens tekniske og kulturelle historie. Den lille bog er, når sandt skal siges hverken morsom eller alsidig, men man får på visse områder grundig besked — i anden sammenhæng aldeles ingen. Forfatteren, der lever i Østtyskland, har 1961 skrevet sin disputats ""Drehorgel, Serinette und barrel organ"", og den nu foreliggende bog er åbenbart en slags ekstrakt af afhandlingen. Som sådan er den på en måde blevet hverken fugl eller fisk. Det skal bemærkes, at anmelderen ikke kender Zeraschis videnskabelige afhandling og derfor er afskåret fra at sammenholde de to publikationer. Den foreliggende bog giver en meget indgående redegørelse for de talrige europæiske betegnelser for lirekassen; desuden en gennem-

gang af instrumentets historie på kontinentet med sociologiske aspekter i forgrunden, et særligt afsnit om Fugle-orglet (Serinette eller Vogel-Orgel) og endelig en omtale af Orchestrion'et. Til gengæld meddeles intet om lirekassens tekniske indretning og intet om instrumentets repertoire. Omhyggeligt defineres lirekassen i forhold til alle andre musikautomater ved menneskelig aktion under spillet — håndtaget som drejes rundt, men dette følges ikke op med nogen redegørelse for spilleteknik og dens betydning for det klingende resultat - her tænkes både på tempo og mulighederne for registerskift. Der mangler et forhold til denne konkrete virkelighed — lirekassen i funktion. Karakteristisk er det således, at forfatteren understreger lirekassens tidligste tilknytning til dukkespil på gaderne uden at associere til de ikke få bevarede eksemplarer, der stadig er udstyret med dukker, der mekanisk bevæger sig, når håndtaget

drejes. Fremstillingen er spækket med henvisninger til et digert noteapparat bag i bogen, hvor intet af det mere specielle er udeladt. Til gengæld findes intet index og ingen generel bibliografi. Endelig må man beklage, at illustrationerne, som i og for sig ikke er uinteressante, er gengivet i en kedsommelig stregcliche, der ligesom berøver dem enhver tiltrækningskraft. Når forfatteren hævder, at det står tilbage at skrive det engelske barrel-organ's historie, så må vi henvise til Lyndesay G. Langwill og Noel Boston: Church and Chamber Barrel-Organs (1. udg. 1967, 2. forøgede udg. 1970). Det er en kortfattet men informationsrig publikation, hvor lirekassens anseelse og særstilling i England som kirkemusikinstrument får en forholdsvis grundig behandling. ""Das Buch von der Drehorgel"" henvender sig til en lille kreds af specielt interesserede og kyndige. Det forekommer lovlig snævert i betragtning af, at der åbenbart allerede foreligger en disputats, men ingen almen fremstilling af lirekassens tekniske, sociologiske og musikkulturelle historie.

Mette Müller