Tidsskrift-revy

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 01 - side 23-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

TIDSSKRIFTER

Tidsskrift-revy

ved Nanna Schiødt

MELOS 1973/2 Peter Faltin Ontologische Transformationen in der Musik der sechziger Jahre. / Carl Dahlhaus Erhard Kar-koschka und die Dialektik der musikalischen Form. / Milko Kelemen Wie lässt sich Neue Musik unterrichten? — MUSICAL QUARTERLY 1973/1 Alexander L. fl/Vrøer Schoenbergiana in Jerusalem. I Pat Rogers The critique of opera in Pope's Dunciad (Alexander Pope 1688-1744). / Joel Sachs Hummel (Johan Nepomuk) and the pirates: The struggle for musical copyright. / Dena J. Epstein African music in British and French America (ca. 1620-1850). / Charles W. Warren Brunel-leschi's Dome and Dufay's motet (De matematiske forhold mellem strukturen i katedralen i Florence, indviet 1436, og i Dufay's motet ""Nuper rosarum flores"", opført ved samme lejlighed, sammenlignes). - HAYDN STUDIEN Bd. Ill Heft 1 1973 Günther Thomas Studien zu Haydns Tanzmusik. / Rudolph Angermü Iler S ig is-mund Ritter von Neukomm (1778-1858) und seine lehrer Michael und Joseph Haydn. Eine Dokumentation. / Paul Bryan Haydn's hornists. - MUSIK UND KIRCHE 1973/2 Hermann J. Busch Max Reger und die orgel seiner Zeit. — NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1973/2 Ludwig Ernst Weinitsche Max Regers Chorwerke. / Hellmuth Kühn Sang und Gegensang. Zu Regers Klarinettenquien-tett opus 146. / Helmut Haach Kammermusik, Hausmusik, Jugendmusik. Musiksoziologische Erörterungen zu Adornos Kammermusikbegriff. — NUTIDA MUSIK 1972-73/4 Norden nu! Danmark (Artikler og interviews om bl.a. Gruppen for alternativ musik. — LUT. — Verk-stadshus for kultur i Holstebro. - DUT och Ib Nørholm. — Kompositionsunder-visning i Århus). / Per Nørgård Bevidsthedsudvidelse ved fuld bevidsthed. / Lars Sjöberg Med verkligheten för öronen. Om Luciano Berio. / Krister Malm Svensk folkemusik i stopsleven. Några iakttagelser och funderingar. - MUSIKFORUM 1972/3-4 Ingrid Bergentz Sangen i folk-högskolan (bl.a. en gennemgang af. 100 års svenske sangsamlinger). / Helge Rön-ning Kunst, ideologi og sosiologi. — THE WORLD OF MUSIC 1973/1 R. Murray Schafer Thoughts on music education. / Michel Philippot Reflections of a composition teacher and radio man. / Gardner Read Self-indulgent notational aberations (om vor tids notationsproblemer). Ru-

dolf Häusler International musicological congress in Copenhagen. / Record news: Recent releases of oriental traditional music (cultures of Asia). - NEUE MUSIKZEITUNG 1973/2 (denne avis indeholder atter en mængde meget forskelligartet stof af interesse). — MUSICA Johann Peter Vogel Die böhmischen ""Klassiker"". Einige Bermekungen zu ihrer Klaviermusik (Komponister fra 1722-1825).

Nyt special-tidsskrift

Early Music

ed. J.M. Thomson, Oxford University Press. Vol. 1 no. 1, January 1973. (Annual subscription £2.20).

Med dette første nummer af ""Early Music"" introduceres et nyt tidsskrift, der som emneområde har musikken før den ""klassiske"" periode — fra middelalder til barok. Dette omfangsrige udsnit af musikhistorien kan ikke siges hidtil at have været underrepræsenteret i tidsskrifts! it-teraturen; både i specia(tidsskrifter som f.eks. ""Musica disciplin"" og i de bredere orienterede publiceres der en mængde videnskabelige artikler, hvori næsten alle aspekter af musiklivet i disse perioder undersøges. Alligevel er ""Early Music"" noget af en nyskabelse på området, idet det ikke primært har til hensigt at være et forum for videnskabelige artikler og diskussioner, men snarere skal formidle forskningens resultater og specialisters praktiske erfaringer til det efterhånden betydelige antal musikinteresserede og musikere, som beskæftiger sig med den ældre musik. J.M. Thomson skriver i sin redegørelse for tidsskriftets linie bl.a.: We want those who play or listen to early music to feel that here is an international forum where diverse issues and interests can be debated and discussed. We want to provide a link between the finest scholarship of our day and the ameteur and professional listener and performer. Tidsskriftet kan tages som et udtryk for, hvor bred interessen for denne musik er blevet, og samtidig måske som et forsøg på at nedbryde de lidt sekteriske tendenser, der har præget denne interesse, ved at behandle den ældre musik som et sammenhængende interesseområde. Det første nummer går en smule udenfor de fastlagte tidsmæssige rammer; de kronologiske yderpunkter er henholdsvis James Blades' artikel ""Percussion instruments of the Middle Ages and Renaissance"" og C.F. Bolt's gennemgang af tidlige klaverer, som omhandler instrumenter helt op til år 1843. Det praktisk-musikal-ske element har en meget fremtrædende position i tidsskriftet. Indlagt i hvert nummer er ""Early Music Series"", som med Howard M. Brown som redaktør hver gang bringer en kompositi-

on med tilknytning til tidsskriftets emneområde i en moderne, praktisk udgave. Brown har selv stået for udgivelsen af Antoine Busnois' trestemmige chanson ""Faites de moy toute"", som indleder serien. Overførelsen fra den oprindelige men-suralnotation til et moderne partitur er foretaget i overensstemmelse med de strengeste videnskabelige krav og er forsynet med en udførlig revisionsberetning, konkordansliste, oversættelse af teksten samt en række fremførelsesforslag; den fremtræder i øvrigt i usædvanlig smuk typografisk tilrettelæggelse og tryk. Kun med hensyn til en enkelt detalje giver udgaven anledning til kritik, l den sidste tre-diedel af chanson'en optræder coloration i alle stemmer (sorte noder i den ellers hvide mensuralnotation), hvilket Brown korrekt noterer som et skifte fra to- til tredelt takt. Imidlertid oplyses det intetsteds i udgaven, hvorledes dette taktskifte fremkommer, om det skyldes ændring af mensurationsforholdene eller coloration i kilden. Dette kunne let have været angivet med de sædvanlige colorationstegn (små klammer).

Busnois' chanson kommenteres yderligere i Howard M. Brown's artikel ""On the performance of fifteenth-century chansons"", der er et glimrende eksempel på de bestræbelser, som tidsskriftets udgiver lægger vægt på i sit forord. Det er her lykkedes Brown i sjælden grad at forene en sammenfatning af musikvidenskabens nuværende viden om emnet med en klar og lettilgængelig fremstillingsform. Han betoner, at den udøvende må forholde sig noget anderledes til det 15. årh/s musik end til det gængse koncertrepertoire og i højere grad end ellers være medskaber af det klingende resultat. In his preparation of a piece he must function as composer, editorf and even historian, as well as instrumentalist or singer. Dette forhold belyser han ved en diskussion af sin egen transcription af ""Faite de moy toute"", hvori både den editionsmæssige fremgangsmåde med de mange fortolkningsmuligheder, som den indebærer, og de ud-førelsesmæssige problemer indgår. Isærer en række nodeeksempler med forsirings-forslag interessante. Artiklen er desuden forsynet med en fortegnelse over moderne udgaver af det 15. årh.'s verdslige repertoire og henvisninger til anden litteratur om de rejste problemer, l James Blades' tidligere omtalte artikel gennemgås middelalderens og renaissan-cens slaginstrumenter hver for sig i korte leksikonlignende artikler med mange illustrationer; deres oprindelse, udbredelse og udvikling belyses ud fra samtidige litterære og billedmæssige kilder - også her findes en nyttig bibliografi. Billedmaterialet er også fremtrædende i C.F. Colt's ""Early pianos. Their history and character"". Fotografier af ti udvalgte instrumenter med fyldige billedtekster eksemplificerer forfatterens fremstilling af den historiske udvikling. Af dette nummers indhold må man desuden fremhæve et uddrag ""Renaissance Europe through Japanese eyes"" fra Eta Harich-Schneider's bog History of Japanese Music, som er under udgivelse. Det handler om fire unge japanske adelsmænds rundrejse i Portugal, Spanien og Italien i årene 1 584-86 og indeholder bl.a. en fuldstændig oversættelse af de passager, der berører musiklivet, fra deres i 1590 udgivne beretning om rejsen. ""The register of early music"", som redigeres af Eric Hedger og Christopher Monk, er tidligere blevet offentliggjort andetsteds, men findes nu i ""Early Music"". Dets stofområde omfatter foruden en læserbrevkasse og Christopher Monk's faste rubrik om instrumenter og instrumentmagere en fortegnelse over musikudøvere og grupper med angivelse af instrumenter og teknisk stade, også instrument-byggere er optaget heri. Dette register bliver trykt i det første nummer af hver årgang, og udgiverne håber at gøre det ver-densdækkende — tilmeldingsblanket er indlagt i dette nummer. Den foreliggende udgave er naturligt nok helt domineret af deltagere fra England; ialt optager de 15 spalter, mens navnene fra 18 andre lande kun fylder SVfe spalte.

De øvrige faste rubrikker er en liste over grammofonindspilninger, en omtale af musikbegivenheder på kontinentet samt en koncertkalender, der hovedsagelig er af interesse for engelske læsere, l :de næste numre kommer hertil Graham Well's rapporter om køb og salg af gamle instrumenter og anmeldelser af bøger og musikudgivelser.

Tidsskriftets udstyr og lay-out er meget tiltalende, og med et sideantal på 64 (dette nummer er noget større end de følgende på grund af det årlige ""Register"") må prisen siges at være særdeles rimelig. Den linie, der er lagt for dets virke, med hovedvægten på solid oplysning på grundlag af musikforskningens resultater følges på fremragende vis af dette nummers bidragydere og vil sikkert skaffe ""Early Music"" en betydelig læserkreds blandt ""den tidlige musik""s tilhængere.

P. Woetmann Christoffersen