Musikkalender

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 03 - side 88-89

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

MUSIKKALENDER

Generalforsamlingen i DUT

Referat

Formanden bød velkommen og gav ordet til dirigenten, landsretssagfører Steffen Heering, der fastslog generalforsamlingens lovlige indvarsling og oplæste dagsordenen:

1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

2. Kassereren fremlægger regnskab med status.

3. Valg til bestyrelsen.

4. Valg af revisor.

5. Fastsættelse af kontingentsatser ifølge lovenes § 5.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Ad 1

Formanden aflagde beretning. Efter indlæg af Buch, Savery og Poul Nielsen vedrørende work-shop og tidsskriftet MM, godkendtes beretningen eenstem-migt.

Ad 2

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der gav anledning til en diskussion hovedsagelig vedrørende Dansk Musiktidsskrift og udgifterne til revisorassistance.

Det oplystes vedrørende dette sidste punkt, at regnskabsposten revisionshono-rar tillige dækkede bogholderihonorar og at disse to poster skønsmæssigt kunne ansættes til hhv. 4.000,00 kr. og 8.000,00 kr.

l diskussionen deltog Fjeld Simonsen, Poul Nielsen, Borup-Jørgensen, Christo-foli, Savery, Mathiessen, Birgitte Alsted, Nørholm, Helweg, Karin Sivertsen samt formanden. Regnskabet godkendtes eenstemmigt un-

der meddelelse af decharge til bestyrelsen.

Ad 3

a. Til formand valgtes i stedet for Peter Ernst Lassen, der ikke ønskede genvalg, Ib Nørholm.

b. Til de 4 ledige ordinære bestyrelsespladser valgtes

Jørgen I. Jensen Bent Lorentzen Ole Mathiessen og Poul Ruders,

idet et femte opstillet medlem Peter Ernst Lassen trak sin kandidatur tilbage.

c. Valg af bestyrelsessuppleanter. Birgitte Alsted

Ivar Frouenberg og Carsten Houmark valgtes.

Ad 4

l stedet for statsautoriseret revisor H.C. Steen Hansen valgtes eenstemmigt A/S Revisions- og Forvaltningsinstituttet.

Ad 5

Det vedtoges eenstemmigt at forhøje kontingentet til 75,00 kr. årligt, for ægtepar 100,00 kr. årligt og for studerende 40,00 kr. årligt.

Ad 6

Intet at forhandle.

Ad 7

Under dette punkt drøftedes spørgsmålet om størrelsen af musikerhonorarer og forfatterhonorarer ved foreningens koncerter.

l diskussionen deltog Fjeld Simonsen, Peter Ernst Lassen og formanden. Nørholm bragte under applaus fra forsamlingen en varm tak til Peter Ernst Lassen for det store arbejde, han havde udført for foreningen under sin formandsperiode. Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og blev takket af Peter Ernst Lassen.

Steffen Heering

ISME kongres 1974

Den XI internationale ISME konference finder sted 5-12. aug. 1974 i Perth i Vest Australien.

Musikundervisning i dag dækker et større område af aktiviteter end nogensinde før. Forandringer i samfund, videnskab, pædagogik og musik skaber en enorm udfordring til alle, der beskæftiger sig med musikundervisning i børnehave, skole, universitet og i koncertliv, radio og tv. Dertil kommer, at musikforskere og teknikere samarbejder med komponisterne om nye lydoplevelser, mens sociologer og psykologer giver os nyt syn på tankesæt, der påvirker musikopfattelse. Hovedtemaet for konferencen hedder derfor

Music Education — new challenges in interdisciplinary co-operation

Desuden vil høj test i me rede pædagoger og forskere fremlægge følgende emner

— den kunstneriske revolution i det 20. årh. og dens udfordring til uddannelse.

— nye pædagogiske synspunkters indflydelse på musikundervisningen.

— indblik 5 musikalitetsbegrebet.

— tværfaglig forskning — dens bidrag til forståelse af vor tids musikkultur, moderne teknologis påvirkning på musikopdragelse.

— hvilke uddannelsesmønstre udspringer fra det tværfaglige samarbejde.

Det er et fjernt sted, der er valgt til denne l S M E-ko n f ere n ce, men det er stadig en så betydningsfuld begivenhed, at det vil være meget vigtigt, at Danmark og de øvrige nordiske lande er repræsenteret ved denne kongres.

Danske kongresdeltagere kan ved at deltage i grupperejse regne med op til 44% reduktion af den normale flyvebilletpris med mulighed for 2 ophold foruden Perth (f.eks. Sidney og Melbourne).

Nærmere oplysning hos ISME's generalsekretær

Henning Bro Rasmussen Carinaparken 133 3460 Birkerød (01 816518).

* * *

X N M P U kongres finder sted i T rond h jern

29. juni ti! 5. juli 1974.

Nærmere oplysning

NMPU

Abildgårdsparken 6

3460 Birkerød

01 814630 kl. 9- 13

undt. lørd.

Runde fødselsdage

Oktober, se DMT n r. 1

November

1. Pianisten Guldborg Nørby, 70 år.

1. Pianisten Ebba Fischer, 50 år. 15. Organist, mag.art Chr. Vestergaard

Petersen, 60 år. 22. Operasangerinde Anna Hagen, 80 år.

December

1 Sangpædagogen Kristian R i is, 60 år. 1. Violonisten Carl Frøsig, 75 år.

3. Sangpædagogen, professor Dora Si-gu rdsson, 80 år.

4. Kapelmester Jens Warny, 80 år.

9. Komponisten, Irene Os/ander, 70 år. 28. Kontrabassisten John Jensen, 50 år. 30. Komponisten Svend S. Schultz, 60 år.

Dødsfald

Rektor, operasanger Niels Holm (medd. 27. juli), 51 år.

Organist Vagn Aage Nehm, 12. august, 70 år.

Visesangerinden Jean/ta Me/in (medd. 24 august).

Kapelmester Jens Just Bjerregåård, 27. august, 83 år.

Organist Ida Termansen (medd. 29. august).

Komponisten Georg Parler, 4. september, 82 år.

Kantor M. Jarocki (begr. 12. september).

Musiker Svend Robertson (begr. 14. september, 72 år.

Legater

Oktober, se DMT n r. 1.

November

Inden 15/11: Det Bunch'ske Musiklegat

(for vanskeligt stillede musikpædagoger. Uddeles kun ved en indehavers død). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V. Inden 15/11 : Konferensraad, Generaldeci-sor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel. Chefen for Det kgl. Teater og Kapel, Kongens Nytorv, 1050 Kbh. K.

Inden 15/11 : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Annaf f. Johansens Legat (for ansøgere i alderen 14-25 år til uddannelse). Bredgade 3, 1260 Kbh. K. (Skema). Inden 15/11: Peter Schräm's Legat. Landsretssagfører Victor Holten, Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. (Skema). Inden 15/11: Wexschall's Legat. Landsretssagfører Victor Holten, Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. (Skema). Inden 23/11: Kancelliråd Jacob Deich-mann og Hustrus Legat (for ældre, ugifte kvinder). Landsretssagfører Kaj Lund, Amagertorv 31, 1160 Kbh. K. (Skema). Inden 25/11: Valborg Reinhardt Andersen's Legat (for trængende sanglærerinder). Landsretssagfører Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, 1466 Kbh. K. Inden 30/11: Magistratens Legater (for værdige og trængende personer, bl.a. for musikere, lærere og lærerinder). Magistratens Legatkontor, Farvergade 27, 1463 Kbh. K. (Skemaer).

Inden 30/11 : Robert Henriques'Mindelegat (for medlemmer af Københavns Orkester-Forening). Vendersgade 23, 1363 Kbh. K.

Inden 30/11: Det Raben-Lewetzau'ske Fond. Vimmelskaftet 42B, 1161 Kbh. K. Inden 30/11: Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Professor Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, 1820 Kbh. V.

December

l nden 10/12: Konstruktør Axel Emanuel

Helsted's Legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V. Inden 10/12: Ida og Anna Hirschsprung's Legat (for ældre kvindelige musikpædagoger). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V.

Inden 15/12: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (studieophold på Lysebu, Oslo). Schæffergården, Ermelundsej 105, 2820 Gentofte. (Skema). Inden 31/12: Emil Bang's Mindelegat (for medlemmer af Solistforeningen af 1921). Professor Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, 1820 Kbh. V. Inden 31/12: Peter Fyhn's Mindefond (for musikstuderende ved Københavns Universitet). Universitetets økonomiske forvaltning, Studiestræde 6, 1455 Kbh. K. (Skema).

Inden 31/12: Clara Lachmann's Fond (til fremme af skandinavisk samfølelse). Post-fack 1527, Göteborg, Sverige. Inden 31/12: Institutionen San Cataldo (ophold i marts-juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, 2930 Charlotten-lund.

Årgang 48/1973-1974, nr. 03