Musikkalender

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 06 - side 172-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Hilsen fra en musikpædagog til Finn Høffding på 75-års dagen

Det tilkommer ikke mig på dette sted at fremkomme med en artikel om den kolossale og epokegørende indflydelse Finn Høffding har haft på alle felter i dansk musikliv fra tyverne til i dag. Men jeg føler stærk trang til på 75-års dagen at ønske ham hjertelig til lykke, ikke alene med den runde fødselsdag, men i nok så høj grad med det skelsættende livsværk han har ydet indenfor den del af musikkens verden, jeg lever i og kender til, nemlig musikpædagogikken. Finn Høffding kom i Musikpædagogisk Forenings bestyrelse i 1926 og forblev der til 1946, i en 10-årig periode, 1929-39, som formand. Skulle jeg beskrive blot nogle af de initiativer, der udgik fra bestyrelsen i disse for MPF så levende og inspirerende 10 år, ville det fylde dette blad. Det væsentligste resultat af Høffdings og

flere andre fremsynede MPF'eres arbejde i disse decennier blev dog vedtagelsen af den statsautoriserede musikpædagogiske eksamen. Jeg citerer fra MPFs 50-års festskrift fra 1948, side 91: ""De endeløse forhandlinger om den statsautoriserede musikpædagogiske eksamen lagde fremdeles beslag på bestyrelsens arbejde. Høffding som med så stor energi havde arbejdet for denne sag gennem snart 10 år, bestemte sig til at blive siddende som formand, indtil det endelige resultat forelå, l hvert fald året 1938 ville gå med de afsluttende forhandlinger, som Høffding, i kraft af sit kendskab til problemerne, måtte være selvskreven til at føre.""

Bekendtgørelsen fra undervisningsministeriet om vedtagelsen blev udstedt den 9. maj 1940.

Et andet, for dansk musikliv meget væsentligt initiativ, havde også Høffding som igangsætter. Jeg tænker her på, at det i 1931 lykkedes Høffding at få Fritz Jodes berømte ""Singstunde"" i Koncertpalæet etableret, en begivenhed, der førte til oprettelsen af folkemusikskolerne, hvis formål var at give alle samfundsmedlemmer en musikalsk opdragelse for en rimelig pris.

Jeg tror det i dag er sundt og påkrævet for alle MPFere at blive mindet om grund idéen i folkemusikskolen: ingen elev kunne deltage i korsang eller få specialundervisning uden samtidig at gå på et hørelærehold.

Denne gode idés udførelse ""tvang"" vel Høffding til at skrive sin Hørelære med de 2 øvelseshæfter, der udkom i 1936. Høffdings udformning af tonika-do systemet byggede på kirketonaliteterne. På dette som på andre væsentlige punkter kan Høffdings hørelære sammenlignes med Kodalys benyttelse af tonika-do systemet i hans pædagogiske udgivelser og skrifter, der begyndte at udkomme i 1945. Det er bittert at erkende i dag, hvor meget længere vi kunne være kommet i dette land musik-opdragelsesmæssigt, hvis Høffdings hørelære var blevet indført i skolerne for 30-40 år siden. Dette vil alle, der har haft den oplevelse at se Kodalys system ført ud i livet i Ungarn fra børnehaven til koncertsalen, sikkert give mig ret i. Jeg kom til København i slutningen af trediverne og var så heldig at lære Høffding at kende som lærer, både på Folkemusikskolen og på det pædagogiske kursus på Musikkonservatoriet; det var mit livs lykke! Når jeg skriver dette, kan jeg ikke lade være med at udtrykke min største beundring for, at Høffding, der ikke havde noget godt helbred, var lige oplagt og inspirerende som lærer kl. 9 om morgenen, når vi havde harmonilære på konservatoriet, som han var kl. 21, når jeg var til hørelære og korsang på Folkemusikskolen. Dengang tog vi det måske som en selvfølge, men når jeg nu tænker på, at han har måttet bruge resten af døgnet på at skrive lærebøger, kompositioner og til

det store organisatoriske arbejde, ja, så fatter jeg ikke, hvordan det har kunnet lade sig gøre.

Kære Finn, jeg ved, at jeg taler på alle de MPFeres vegne, der har haft den lykke at have dig som lærer, og som i hele deres pædagogtilværelse vil kunne finde daglig inspiration i dine uforlignelige lærebøger, når jeg ønsker dig hjertelig til lykke, og af hele mit hjerte siger dig tak, fordi du ved dit uegennyttige arbejde gennem en menneskealder har skaffet os den standard og de levevilkår, der har givet os en lykkelig musikpædagogtilværelse. Samtidig beder jeg om undskyldning for, at vi har brugt så mange år af dit liv og så mange af dine kræfter, så du måske ikke har fået skrevet al den musik du har haft trang og evner til. Min trøst er, at du selv siger, at du aldrig har haft mere travlt, end du har nu ved dit skrivebord, så jeg i stedet for at ønske et godt otium, kan ønske dig mange gode arbejdsår forude. Ragnhild Toft

Komponisterne

Mogens Winkel Holm er midlertidigt gået af som formand for komponistforeningen, for at få tid til at komponere. Han har foretaget en revision og nykompone-ring af musikken til balletten ""Bikt"",der blev vist i svensk TV i 1969. Den har premiere omkring d. 20. marts på Det kgl. Teater under titlen ""En krønike om drengen der blev kureret"". Koreografien er af Eske Holm. Musikken, der er skrevet for stort orkester, kor og vokalsolister vil blive indspillet og mixet på bånd og anvendt i denne form ved opførelserne. — Desuden arbejder Winkel Holm på et bestil-lingsværk fra NOMUS. Det er et korværk der skal opføres i Stockholm. Teksten er af Walt Whitman.

* * *

Ib Nørholm arbejder på en violinkoncert, der er bestilt af Danmarks Radio, og hvis solostemme skal uropføres af Leo Hansen. - Et andet bestillingsarbejde er lige blevet færdigt: musik til Jørgen Vester-gaards nyeste dukkefilm over H.C. Andersen: ""Skyggen"".

* * *

Via kunstfonden har Harald Bjerg Em-borg og hans ""almen musikalsk arbejdsgruppe"" på Emdrupborg bestilt tre pædagogisk betonede værker hos Per Nørgaard, Ingolf Gabold og Mogens Winkel Holm. Opførelserne skal finde sted her i foråret.

Tage Nielsen komponerer på et klaver-værk med titlen ""Tre salonstykker"" (Tour de force, Kinderszene, Epilog) til pianistinden Amalie Malling. Til Bodil GCimoes, Erling Møldrup og Ejner Nielsen arbejder han på vokalværket ""Attisk sommer"" for sopran, guitar og slagtøj. Teksten er af lljitch Johansen.

Leif Thybo arbejder på et værk for sopran og orkester med titlen El canto. Det skal uropføres af Bonna Søndberg. Teksten er af Gabriela Mistral. Værket Hymn of Creation (fra Milton's Paradise Lost) blev sidste år opført på Frobenius-orglet i Boston (Harvard University). Ved samme lejlighed spillede Thybo sin orgel-bearbejdelse af Strawin-skys Dumbarton Oaks Concerto på særlig tilladelse af Strawinsky-familien via forlaget Schott. Værket Hymn of creation blev senere spillet i Philadelfia, på Frobenius-orglet i Queens College i Oxford, i den danske Kirke i Paris samt i Reykjavik. Det har været opført i omkring tyve danske kirker, og skal nu indspilles på grammofon på mærket Principal.

Thybo fik i juli opført værket ""Rosa rorans bonitatem"" i Vadstena, Sverige, i anledning af Den hl. Birgittas 600-årsdag. Værket var en bestilling fra Rikskoncer-terne og er skrevet for to femstemmige damesolist-kor og instrumenter. Det skal indspilles af Rikskoncerterne på deres pladeserie.

* * *

Poul Rovsing Olsen har i december måned sendt partituret til en ""Concertino"" for klarinet, klaver, violin, bratsch og cello til radiofonien i Bukarest, der havde bestilt værket til opførelse af gruppen Musica nova, Rumænien. — Til ""Trio mobile"" har Rovsing Olsen udarbejdet stykket Poeme for Akkordeon, Guitar og Slagtøj. Det ventes spillet i DUT i slutningen af april.

* * *

Per Nørgård har modtaget den nordiske musikpris på 50.000 kr. for sin opera Gil-gamesh, der uropførtes sidste forår i Århus, i efteråret i Stockholm under Sveriges Radios auspicier. Nørgaard arbejder på en opera om Buddhas liv.

Sven Erik Werner har fuldført en blæserkvintet ""Drømmebilleder"", der uropfø-res d. 24. marts i Odense. Desuden producerer TV i løbet af foråret ""Der er blevet skabt så meget"" — en messe for TV med tekst af Niels Lund. Daniel Bohr er in-stru ktør, og Ole Schmidt har den musikalske ledelse.

Oplysninger til denne rubrik bedes sendt til red. Poul Nielsen, Mønterga-de6 A, 1116 København K.

Runde fødselsdage

Marts

1. Koncertsangerinden Jolanda Rodio, 60 år.

6. Organist Helvig Rosenkvist Larsen,

60 å r.

10. Komponisten Finn Høffding, 75 år. 22. Cellisten Ruth Dietzmann, 60 år.

April

2. Operasangeren Karl Dall, 60 år.

3. Operasangeren Ejnar Skovmøller, 60 å r.

3. Kgl. kapelmusikus Edvard Larsen,

60 å r. 8. Operasangerinden Jytte Sponholtz,

50 å r. 20. Kgl. kapelmusikus Milton Se/bæk,

60 å r.

20. Operasangerinden Eva Berge, 50 år.

21. Kapelmester Sven Gylmark, 70 år. 25. Kgl. kapelmusikus Ewald Andersen,

50 å r. 30. Organist Mogens Bang, 60 år.

Dødsfald

Musikbibliotekar Karen Øllgaard, 26. juni, 48 år.

Musikpædagog Ingeborg Jørgensen, 31. oktober, 84 år.

Koncertsanger, dirigent Jacob Foss, november, 90 år.

Kgl. kammersanger Erik Sjøberg, 8. november, 64 år.

Skuespillerinden Lulu Ziegler, 14. november, 70 å r.

Musikhandler Emil Christensen, 20. november, 81 år.

Organist Hans P.R. Larsen, 6. december, 70 å r.

K oncertsangerinden, sangpædagogen Ruth Witte, (medd. 20. december). Kapelmester Frode Hassel, 20. december, 79 å r.

Musiker Niels Helge Krinberg (medd. 3. januar).

Sanginspektør, mag.art. Rudolf G rytter, 3. januar, 75 år.

Musikdirektør Niels Peter Rasmussen (medd. 12. januar), 76 år.

Legater

Marts

Det danske Institut i Rom (for ophold i 2. halvår 1974) må søges omkring 1/3. Oplysning hos fuldmægtig Niels Toft i Ministeriet for kulturelle anliggender. Nybrogade 2, 1203 K bh. K. T If. Ml 9301. Inden 3/3: Helge Jacobsens Legat til Fremme af Musiklivet i Danmark. (Tilskud til musikforeninger, ensembler og enkeltpersoner til opførelse af betydelige værker). Lrs. Ivan Schiøler, Hauserplads 32, 1127 Kbh. K.

Inden 15/3: Den kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K. Inden 15/3: Montebello-Fondet (for min-drebemidlede syge operasangere og balletdansere). Skibsreder Hans Svenningsen,

Grønningen 15, 1270 Kbh. K. Inden 15/3: C.W. Strandes Legatfond (ikke enkeltpersoner). Lrs. Sv. E. Kühn, Gammeltorv 6, 1467 Kbh. K. Inden 19/3: Unge Mænd og Kvinders Ud-dannelseshjælp. Lrs Esther Tonsgaard, Niels Hemmingsensgade 8, 1153 Kbh. K. Inden 31/3: Marie I Hums Legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 31/3: Ministeriet for kulturelle anliggendets forårsunderstøttelser. Nybrogade 2, 1203 Kbh. K. Inden 31/3: Tipstjenestens Midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere og komponister). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K.