Dansk musikfortegnelse

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 07 - side 197-198

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk musikfortegnelse

Hver måned udkommer en løbende, aktuel fortegnelse over noder som udgives (forlægges) i Danmark. Denne fortegnelse over trykte musikalier finder man i ""Musik og Handel"" — Dansk Musikhandlerforenings medlemsblad. Fortegnelsen kaldes Dansk Musikfortegnelse. Månedsfortegnelserne kumuleres til års-eller flerårsfor-tegnelser og Dansk Musikfortegnelse bliver således en overordentlig vigtig kilde til information om dansk musik før og nu. En periodisk fortegnelse over noder udkomne i Danmark har historie tilbage i det forrige århundrede. Slår man op i Dansk Bogfortegnelse for årene 1841-58, finder man ikke blot bøger deri, men samtidig musikalier: koralbøger, skolesangbøger, samlebøger, bøger med folkesange m.m. Der er rigtignok overvejende sang- og salmebøger, men instrumentalmusik er ikke helt bandlyst. F.eks. står der under BØGH, E. Viser; arrangerede f. Pianoforte . . . Fol.u.A.Gan-drup, og slår man op under Koch, P.C., ser man titlen Praktisk Sang- og Guitar-

skole for Folket. 2 Opl. Haderslev. 1850. 2-Udg. i Kbhvn.

Det er en embryonal dansk musikfortegnelse vi her har for os. Går man nogen år frem i tiden til 1867 og slår op under W, finder man Weyses berømte Morgen- og Aftensange udsatte f. 2 og 3 lige stemmer af H. Rung. Engang var dette aktuel information.

Information for musikforhandlere og lieb-habere. l dag er det blevet dansk musikhistorie.

Musikfortegnelsen over litteratur og noder fortsættes indenfor rammerne af Dansk Bogfortegnelse. Selvom den kumulative fortegnelse fra 1893 ff. bliver systematisk inddelt i grupper som Musikundervisning, Sangbøger og Melodisamlinger, Musikhistorie, Musikteori, De forskellige Instrumenter o.l., bærer fortegnelsen stadig præg af at være led i en bogfortegnelse. Teksten er det dominerende. Skolesangbøger og melodisamlinger tegner billedet. Af instrumentalmusik medtages kun skoler for forskellige instrumenter. Dansk Musikfortegnelses brogede fortid skal imidlertid søges et andet sted end i Dansk Bogfortegnelse. Allerede i året 1854 dukker en fortegnelse over musikalier løbende udgivet i Danmark op som led i den nystartede Dansk Boghandlertidende. Musikaliefortegnelsen som er alfabetisk, fortsætter så længe musikforlægger Delbanco er redaktør for Dansk Boghandlertidende (senere Nordisk Boghandlertidende). Efter Delbancos død i 1890 ophører fortegnelsen, men viser sig igen med Alfred Nielsen som redaktør i et tillæg til Dansk Bogfortegnelses årsforteg-nelse fra 1899 og fremover til og med 1930.

Fra 1930 udgiver Dansk Musikhandlerforening i samarbejde med Dansk Musikfor-læggerforening en musikaliefortegnelse som månedlig publikation i Musik og Handel kumuleret i en årsbibliografi (i visse tilfælde flerårig).

l denne fortegnelse tilstræber man at få med alle arter af musikalier udkommet i Danmark i den pågældende periode, så komplet som muligt. Dette sidste lykkes ikke helt. Fortegnelsen er også, i følge sin hensigt, merkantilt præget. Men når disse indvendinger er sagt, skal det indrømmes, at fortegnelsen efterhånden får stadig flere oplysninger med, bliver forbedret ved flere henvisninger, bedre indexering. Derved øges også fortegnelsens brugsværdi. Dens skare af benyttere vokser. Dog må man formode, at det blandt andet har været mangel på evne til at få fortegnelsen komplet samt mangel på bibliografisk rutine som fik Dansk Musikhandler-forening og Dansk Musikforlæggerforening i 1962 til at henvende sig til rigsbibliotekar Palle Birkelund med forespørgsel om Nationalbibliotekets biblioteksmæssige medvirken ved den fremtidige redaktion af Dansk Musikfortegnelse. Man har formodentlig syntes, at Dansk Musikfortegnelse var en nationalbibliografisk opgave og at det derfor var naturligt at henvende sig til landets nationalbibliotek. Henvendelsen i 1962 til Det kgl. Bibliotek førte imidlertid ikke til positivt resultat. Men problemet blev taget op igen i 1969 og senere i 1972 efter fornyede henvendelser fra Dansk Musikforlæggerforening. Resultatet af drøftelserne ved denne lejlighed — i musikbibliografisk komité — og mellem repræsentanter for de to musik-forlæggerforeninger, Dansk Musikhandlerforening, ""Musik og Handels"" redaktion, Bibliotekcentralen og Det kg. Bibliotek har ført til, at Det kgl. Bibliotek har påtaget sig at udarbejde Dansk Musikfortegnelse, dels som en alfabetisk månedsfortegnelse i ""Musik og Handel"", — dels udgivet på Bibliotekcentralens forlag som årsfortegnelse der kumuleres i femårskata-loger. Den månedlige musikfortegnelse bliver alfabetisk som tidligere, men med henvisninger. Årsfortegnelsen og femårs-fortegnelsen bliver systematisk med omfattende indexering.

l Dansk Musikfortegnelse medtages danske noder, efterhånden som de kommer i handelen, samt danske komponisters værker forlagt i udlandet. Man kunne have ønsketen Dansk Musikfortegnelse med musikalier, musiklitteratur, gram. plader og bånd. Men opgaven ville på nuværende tidspunkt være blevet for stor. Ja, selv en gennemførelse af det skitserede nuværende projekt er afhændig af, at alle danske

musikforlag hurtigt indsender nyudgivne noder til Det kongelige Bibliotek, så fortegnelsen kan blive så komplet som muligt. Først da vil Dansk Musikfortegnelse have en virkelig værdi som led i en nationalbibliografi. Først da vil den til fulde kunne tjene musiklivets mange forskelligartede grupper såsom musikhandelen, forlæggerne, musikforskerne, udøvende kunstnere, amatørerne, biblioteksvæsenet samt give rigtig og aktuel information om dansk musik til vore nordiske nabolande og ellers i udlandet.

Eva-Brit Fanger