Musikkalender

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 01 - side 23-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musik kalender

Musikpædagogik, medier og forskning

»Samrådet for musikundervisning« har i slutningen af april afholdt sit halvårlige plenummøde i København. Plenumforsamlingen besluttede bl.a. at gå aktivt ind i bestræbelser for at få e-tableret en koordineret musikpædagogisk forskning her i landet. — Endvidere besluttedes det at arrangere en konference i oktober med emnet ^MUSIKUNDERVISNING - Lovgivning og mediepolitik*, hvor man vil beskæftige sig med de lovgivende myndigheders og radio- og TV-mediernes rolle for og stilling til musikpædagogiske spørgsmål. På mødet valgtes til ny formand: am-manuensis ved Danmarks Lærerhøjskole, cand. mag. Frede V. Nielsen, efter fløjtenisten Johan Bentzon, som ønskede sig fritaget for formandsposten. Til forretningsudvalget valgtes i øvrigt Johan Bentzon, musikpædagog Preben Fahnøe, overlærer Ane Marie Forch-hammer, lærer, stud. pæd. Svend Erik Haase, docent Einar Kampp og afdelingsleder Jacob Rehling. Samrådet for musikundervisning, der blev dannet i 1972, tæller blandt sine medlemme'r så at sige alle landets musikpædagogiske institutioner og organisationer samt som personlige medlemmer en række fremtrædende musikpædagoger.

Første kvindelige pianostemmer i 25 år

Jeanne Maegaard, 22 år, startede sin uddannelse på Brødr. Jørgensens kla-verfabrik i Ulkebøl, Sønderjylland. Derfra fortsatte uddannelsen hos piano-stemmer Christian Nissen, BJ Musik, Hellerup.

Jeanne Maegaards interesse for musik er meget naturligt opstået fra hjemmet hvor der er megen musik, og det var hendes far musikchef Kai Maegaard, Gladsaxe, der opfordrede sin datter til at blive pianostemmer. Jeanne Maegaard, der netop har bestået sin pianostemmer-eksamen, bliver det 167. medlem af Dansk Pianostemmer Union.

Runde fødselsdage

September

4. Pianisten og komponisten Henrik Blichmann, 60 år.

17. Cellisten, kgl. kapelmusikus Torben Anton Svendsen, 70 år. 23. Operasangerinden Lise Andersen, 60 år.

23. Musikpædagogen Gerda v. Bülow,-70 år.

30. Pianisten Aksel Dencker-Jensen, 60 år.

Oktober

11. Organ ist £//sa6eir) Tuxen, 75 år.

12. Operasanger Niels Juul Bondo, 50 år.

12. Klaverpædagogen Marie Haller Larsen, 60 år.

13. Dr. phil. Herbert Rosenberg, 70 år.

17. Pianisten Helge Wilier-Jensen, 60 år.

18. Musikpædagogen Hanna Lund, 70 år.

19. Operettesangerinden E/se Marie-(Hansen), 70 år.

25. Kgl. kapelmusikus Flemming Christensen, 50 år.

26. Komponisten, organist Henning Rechnitzer-Møller, 85 år.

Dødsfald

Musikdirektør Sven Djurup (begr. 24. marts).

Regimentsmusiker Niels Peter Justesen, 4. april, 91 år.

Operasangerinden Gerda Hammerich-(medd. 6. april), 77 år. Musikpædagogen Alma Marie Strarup,-6. april, 85 år.

Musikdirigent Harald Jensen, 8. april, 88 år.

Organist jens Peter Jørgensen (begr. 25. april).

Musiker Axel Nielsen, 24. april. Musikdirektør Søren Estrup (medd. 4. maj), 87 år.

Operasangerinden Laila Moe Krell-(medd. 13. maj), 33 år. Operasangerinden Viorica Tango-(medd. 10. juni), 81 år. Kgl. kapelmusikus Kay Polycarp Andersen, 9. juni.

Professor, dr. phil. Knud Jeppesen, 14. juni, 81 år.

Violinbygger Svend Jensen (medd. 19. juni).

Musiklærerinde Emmy Steenberg, 20. juni, 82kr.

Organist Ove Jensen (medd. 22. juni), 84 år.

Orgelbygger /. A. Zachariasen (medd. 24. juni), 65 år.

Musiklærerinde Edith English (begr. 11. juli).

Musiklærerinde Augusta Olsen, 17. juli, 87 år.

Legater

September

Inden 7/9: Det Buch'ske Musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium. H. C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V. Inden 15/9: Overretsassessor Victor An-dræ's Legat (til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmin-gsensgade 10, 1153 Kbh. K (Skema). Inden 15/9: lutta Boisen-Møllers Legat-(til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 15/9: Particulier Carl Olav Møllers Legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opgang N, 1350 Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Carlsbergfondet (til videnskabeligt arbejde). Carlsbergfondets direktion, Dantes Plads 35, 1556, Kbh. V. Inden 30/9: Rundskuedagens Studielegat. Ansøgningsfrist skiftende, se herom i Rundskuehæftet.

Inden 30/9: Enkefru Mette Cathrine Raarup's Mindelegat. 1rs. Victor Holten, Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Overauditør Julius Skrike's Stiftelse. Svalevej 24, 2900 Hellerup. Inden 30/9: Camilla Tack's Legat (ulige år for kunstnere, lige år for videnskabsmænd). Magistratens Legatkontor, Farvergade 27, 1463 Kbh. K. Inden 30/9: Kaptajn O. Testmann og Hustru's Legat (tilkvinders uddannelse). 1rs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 28, 1067 Kbh. K. (Skema.).

Oktober

Inden 15/10: Dansk-Islandsk Forbunds-fond (for islandske musikstuderende). Laksegade 19, 1063 Kbh. K. (Skema). Inden 15/10: Overretssagfører L. Zeu-thens Mindelegat. Rebeildvej 13B, 1720 Vanløse.

Inden 22/10: British Council's Legater-(for studieophold i England) Mønterga-de1, 1116 Kbh. K. (Skema). Inden 31/10: Det Ancker'ske Legat (for komponister. Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K. Inden 31/10: Det danske Institut i Rom-(for ophold i første halvår 1974). Sekretariatet for Det danske Institut i Rom. Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K. hqden 31/10: Dansk Solist-Forbund's Le-gatfond (for medlemmer af DSF). Ræveholmscentret, Ræveholmsvej 55, 2690 Karlslunde.

Inden 31/10: Ingrid Nielsens Legat (for studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, 1165 Kbh. K. (Skema).

Inden 31/10: Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentligst for medlemmer af foreningen). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstræde 7, 1466 Kbh. K.