Musikkalender

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 03 - side 71-71

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musik kalender

DUT og DMT har nu fast kontortid

DUTs kontor har åbent på følgende måde:

a) DUTs ekspedition har åbent tirsdag og torsdag mellem kl. 8 og 10.

b) Tidsskriftets ekspedition har åbent onsdag kl. 11-13 og fredag kl. 12-14. Telefonen er som hidtil (01) 15 07 26.

GILGAMESH l DUT

Oplysningerne om Per Nørgaards »Cil-gamesh« i DUTs koncert-brochure er desværre ikke korrekte. Vi bringer nedenstående korrektur: Arrangementet finder sted d. 6. november kl. 19-22, 7. november kl. 16-19 og den 8. november kl. 16-19, alle tre dage i TV-byen, Gyngemosen. Der er ikke tale om nogen egentlig opførelse, men DUTs medlemmer kan her få mulighed for at overvære en TV-pro-duktion af operaen. Hver af de pågældende dage vil ca. 1/3 af værket blive opført.

Der er adgang mod forevisning af gyldigt DUT-medlemskort, men interesserede bedes på forhånd henvende sig til regissør Erling Jensen, Musikafdelingen, Griffenfeldsgade.

Nordisk Kongres

Den syvende nordiske musikforskerkongres finder sted på Universitetet i Trondhjem i dagene 23. - 27. juni 1975. Den faglige ramme omkring kongressen vil være følgende emneområder:

1. Musik og musikliv i Norden i det 17. og 18. årh.

2. Etnomusicologi (folkemusikforskning)

3. Musiksociologi

4. Målsætningsproblemer i forbindelse med musikvidenskabelig forskning og undervisning.

5. Frie indlæg.

Samtidig med kongressen afholdes et seminar om samarbejdsforholdene inden for nordisk etnomusicologi. Dette seminar afholdes af »Nordisk Institut for Folkedigtning«.

Specialister, der ønsker at deltage i denne kongres med indlæg bedes snarest fremsende oversigt over indlæggenes indhold til kongressens arbejdskomite. Universitetet i Trondheim, Nordisk musikforskerkongress, Musikkvitenska-pelig institutt, Ringve, N-7000 Trondheim, Norge. Absolut sidste frist er 7. marts 7975.

International Musikforskerkongres

The International Musicological Society, IMS, afholder sin tolvte internationale musikforskerkongres i august 1977 på University of California, Berke-ly, Cal. USA. Kongressens overordnede tema vil være: Tværfaglige horisonter i studiet af musikalske traditioner i Øst og Vest. Følgende emner er foreløbig opstillet for kongressens paneldiskussioner:

1. Iberiske festivaltraditioner i den gamle og nye verden, 2. Overlevering og form i mundtlige traditioner. 3. Aktuelle notations-problemer. 4. Aktuelle fremskridt i computer-metoder. 5. Iscenesættelse i det 19. årh. og romantisk billed-symbolisme. 6. Forskellige måder at forholde sig til musikalsk perception. 7. Humanisme og musik. 8. Hofdans i Øst og Vest. 9. Veje til forståelsen af nutidens musik. 10. Det aktuelle stade inden for ikonografisk forskning. 11. Omdannelser af amerikansk populærmusik verden over. 12. Musikken i bycentre i fortid og nutid. 13. Den nyeste forskning i amerikanske musik-traditioner. 14. Østasiatiske studier. 15. »Renaissance« el. »genfødelse« som historisk begreb. 16. Østlige og vestlige opfattelser af modus-begrebet. 17. Kulturelle og historiske aspekter af musikalsk terminologi. 18. Musikken i Oceanien. 19. Studier vedr. musikken i middelhavsområdet. 20. Musik og arkæologi. 21. Påvirkninger fra Islam. 22. Musik og massemedier. 23. Musikdramaet i det-syttende århundrede. 24. Opfattelsen af Musikhistorien i Øst og Vest. 25. Operaen og Oplysningstiden. Som man ser, er emnevalget meget tværfagligt orienteret, det henvender sig ikke bare til »musikologer« i snævrere forstand, men også til etnologer, koreografer, medieforskere, kulturhistorikere, ligesom man beskæftiger sig med alle arter af musik, incl. fremmede kulturers musik, industricivilisationens populærmusik m.v.

Alle specialister, der skulle være interesseret i deltagelse i en af paneldiskussionerne, opfordres til at udarbejde et bidrag og sende et kort resumé deraf til formanden for programkommiteen inden d. 30. juni 7975, det er professor Lewis Lockwood, Department of Music, Princeton University, Princeton N.J. 08540 USA.

Organisation for strygerpædagoger

Sidste år blev der dannet en organisation af strygerpædagoger i Europa ESTA (European String Teachers Association), med den Schweiziske violonist og Professor Max Rostal som præsident. Hensigten med dette er at danne en pendant til den amerikanske model ASTA (American String Teachers Association).

Nogle af hovedformålene er udformet af følgende emner: a Pædagogik for strygere b Litteratur for strygere c Tekniske problemer for strygere d Interpretationsspørgsmål for strygere e Koncertpraksis

Hertil skulle komme møder med foredrag og demonstrationer, koncertvirksomhed samt udgivelse af publikationer.

Det er også meningen at udsende en bulletin med fagligt stof indeholdende forskellige aspekter indenfor strygerpæ-dagogien af teknisk, musikalsk, fysi-kalsk og social art.

Desuden er man blevet enig om at holde en årlig kongres af en uges varighed, l år blev denne holdt i Klagenfurt i Østrig, og 1975 vil den blive holdt i Canterbury i England fra 6. - 13. april. At der virkelig er kapaciteter der går ind for sagen ses af de nationale sektioners ledere. Yehudi Menuhin England, Sig-fred Palm, Vest Tyskland, Wolfgang Schneiderhan, Østrig, Aleksandrov Palovic, Jugoslavien, Joan Dichson, Skotland, Theo Hug, Schweiz, Sven Karpe, Sverige.

Til dette kan man kun tilføje, at svenskerne forlængst har fået deres organisation op at stå, med Svenska Stråklara-re Forbundet. Det er meningen at vi også her i landet vil forsøge at danne en dansk sektion af ESTA. Foreløbig har kgl. koncertmester Ejvind Sand Kjeldsen påtaget sig formandskabet, bistået af koncertmester Belå Detrekoy og kon-trabasisten Preben Fahnøe. Desuden har Dansk Musikpædagogisk Forenings formand Elsebeth Brodersen været med i det hidtidige arbejde, ligesom DMp F står for sekretariatet. Det er meningen at der den 2. februar 1975 vil blive afholdt et stiftende møde for den danske ESTA sektion, samt et kursus med den Svenske violinpædagog Lena Brodin om violinundervisning i gruppe.

Det skal her blot meddeles at ESTA er for alle stryger pædagoger altså: violin — bratch — cello — kontrabas. Og at alle interesserede kan henvende sig til Dansk Musikpædagogisk Forening, og få yderligere materiale tilsendt.

Preben Fahnøe

Årgang 49/1974-1975, nr. 03