Musikkalender

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 04 - side 93-94

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musik kalender

RETTELSER

Sætternissen har atter været på spil i DMTs spalter, og vi bringer nedenstående berigtigelser: l Lars Bisgaards Per Nørgaard-artikel II (november-nummeret) var der flg. fejl: I: s. 57, spalte 2, linje 9 fraoven: t. 262 skal været. 272.

II: samme side, samme spalte, linje 3-fra neden: t. 227 skal være 277. Ill: s. 60, spalte 2 mangler der forklarende tekst til Eks. 18. Imiddelbart efter eks. 17 skulle der have stået følgende: Imidlertid fremhæves også en anden type melodi k, som er udsprunget direkte af kvartrækken, se f.eks. Cl. 11. 437-38, hvorefter eks. 18.

IV: s. 61, spalte 1, linje 6 fra oven, læs: og dette sker da straks ved 15. fases indtræden (t. 474) hvorefter begge rækker med en enkelt kortvarig afbrydelse t. 479-84, hvor sekundarækken glider ud, forløber osv. osv.

l samme nr. (november-nummeret) var Ulla Kappels navn ved en fejltagelse røget ind under tidsskriftrubrikken (s. 67, spalte 3). Det hørte hjemme under foregående rubrik, som forfatternavn under rapporten »Cembalo-festival«.

l Carsten E. Hattings anmeldelse af »New Oxford History of Music«, Vol. VII, DMTs oktober-nummer, s. 39 f. var der usædvanligt mange trykfejl. De fle-

ste lader sig uden videre gennemskue af læseren, kun de mere meningsforstyrrende skal her anføres: Sætningen, der begynder s. 39, spalte 1, linje 16, skulle lyde:

Måske i mindre grad i bogens første halvdel, som beskriver vokalmusikken, men til gengæld med større styrke i sidste del, der gennemgår instrumentalmusikken i korte analyser af værk efter værk i en næsten endeløs række, mens ...osv.

l citatet, samme spalte nederst, er de første fire linjer sat to gange. Citatets sidste linje skulle have heddet (s. 39, spalte 1, linje 4 franeden): Instead of proto-romanticism, they Fathered a new classicism. — ogikke »gathered«, l ÅRSRECISTRET for årgang 48 (1973-74), der fulgte med oktober-nummeret som løst indlæg, er der sket en ombryd-ningsfejl:

Alle titler, anført under rubrikken »Bøger«, fra spalte 2, linje 20 franeden (»Bruckner, Anton: Ouverture g-moll....«) til og med spalte 3, linje 6 fra oven (»Nordoff, Paul og Clive Robbins: Legesange for børn...«) skulle have stået under den foregående rubrik »Noder«, der begynder spalte 2 øverst.

UNGDOMSFEST l WIEN

»Jugend und Musik in Wien 1974« er

titlen på en international festival for

ungdomskor og -orkestre, der finder

sted i Wien i dagene 3.-18. juli 1975.

Interesserede ungdomsgrupper (kor,

blæse- og strygeorkestre) kan rekvirere

oplysninger på adressen:

International Association for Cultural

Exchange,

A-1010Wien,

Schwedenplatz 2/VM/65.

ALTERNATIVT MUSIKFORLAG

Et nyt, alternativt musikforlag er oprettet. Det hedder PUBLIMUS og har hjemsted i Århus, l første omgang vil forlagets udgivervirksomhed ikke så meget bestå i musikalier som i studiemateriale til musikpædagogik, musikhistorie og videnskab.

l forlagets første brochure er annonceret følgende værker: Erik Møldrup: Ragtime (m/ et stk. kassettebånd), Ole Straarup: Funktionel Musik (om Muzak, m/ ét kassettebånd), Steen Klausen:-Dagpressens forhold til musik og musikliv, Konrad Boehmer: Samfundsmæssig og musikalsk produktion og Realismeproblemet i forbindelse med Beethoven, Arbejdspapirer til en kritik af D.]. Grouts musikhistorie samt Festskrift til Arne Kjær. Priserne ligger på mellem en halv snes og en snes kroner pr. publikation.

En af de planer man har er genoptryk af Georg Kneplers totalt udsolgte »Musikgeschichte des XIX. Jahrhunderts«. Man har fået det østtyske forlags billigelse til dette genoptryk, da det ikke er meningen at udsende nye oplag af dette standardværk fra begyndelsen af 60'erne. Oplysninger om PUBLIMUS fås ved at-abonnere på PUBLIMUS-bulletin, der kommer med 10 numre pr. år og koster 15,- kr. i alt. Man kan indsende beløbet til: PUBLIMUS, Musikvidenskabeligt Institut, Universitetsparken 220, 8000 Århus C, Postgirokonto nr. 1 25 68 15.

RUNDE FØDSELSDAGE

December

2. Komponisten E/se Marie Pac/e, 50 år.

5. Komponisten, kapelmester Poul London, 70 år.

6. Organist Fin Ditlevsen, 70 år.

7. Pianisten ßenr Fabricius-Bjerre, 50 år.

16. Operasangerinden Anna Egelund Dei/e/sen, 75 år.

18. Pianisten og komponisten Børge Friis, 60 år.

30. Pianisten Grete Hemmeshøj Frederiksen, 60 år.

Januar (1975)

4. Pianisten Georg Vasarhelyi, 60 år. 14. Operasangeren Holger Boland, 70 år.

23. Koncertsangerinden Ellen Palle Andersen, 75 år.

24. Operasangeren Mogens Wedel, 60 år.

Februar

3. Operasangerinden Bessie Culstad,-50 år.

6. Bratschisten Christian Esbensen, 70 år.

13. Kgl. kapelmusikus Belå Detreköy,-50 år.

21. Instrumentmager Marno Sørensen,-80 år.

23. Violinisten Morits Fromberg, 60 år. 23. Sangpædogogen Agnete Zacharias,-85 år.

DØDSFALD

Dødsfald

Musiker Svend Aage Schou, 4. august.

Oboisten Børge Carlsen, 5. august, 70

år.

Koncertsanger Hans Knudsen Petersen,

8. august.

Musikhandler Leo Bodevaldt Schmidt,-august, 73 år.

Musikdirektør Gunnar Samuelsen,-(medd. 3. september), 74 år. Organist Arne Kærgaard Plougmann-(medd. 8. september), 75 år. Solofagottist Leo Lipschitz, 7. september, 45 år.

Organist Rita von Seek (medd. 16. september), 71 år.

Operasangeren Eyvind Brems Islandi, 8. oktober, 34 år.

Musiker Jørgen Hübschmann (medd. 21. oktober), 63 år.

Musikhandler og dirigent Ivar Rasmussen, (medd. 24. oktober), 79 år. Musikpædagogen, lektor Hans /. Knudsen (medd. 24. oktober), 60 år. Pianist Sigurd Mosborg (medd. 1. november), 71 år.

LEGATER

Legater

(December, se DMT nr. 2)

Januar (1975)

Inden 15/1: Overretssagfører Ri-genstrup og Hustrus Mindelegat (fortrinsvis for tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V. Inden 15/1: Direktør Th. Thrane og Hustrus Legat (for pianistinde under 25 år). Det kongelige danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V.

Inden 13/1: Geheimekonferensraadinde Andræ's Mindelegat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemming-sensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 31/1: Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for medlemmer og deres efterladte). Rådhusstræde 1, 1466 Kbh. K. (Skema). Inden 31/1: Ludvig Trier's Legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema).

Februar

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dæn-ke's Arvingers Legat (for unge fra Odense og omegn). Odense Byråd, 5000 Odense.

Inden 15/2: justitsråd Simon Aron Eibeschütz' Legat (for mænd af mosaisk tro). Ny Kongensgade 6, 1472 Kbh. K. (Skema).

Inden 15/2: Emanuela Schrøder's Legat (for sangere eller sangerinder). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 39, 1260 Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Livgarden eller deres enker). Chefen for Den kgl Livgarde, Øster Voldgade 2 b, 1350 Kbh. K. Inden 28/2: Dansk-Islandsk Forbunds-

fond (for islandske musikstuderende). Laksegade 19, 1063 Kbh. K. (Skema). Inden 28/2: justitsråd Simon Aron Eibeschütz' og Hustrus Rejselegat. Ors. Poul Meyer, Hovedvagtsgade 2, 1103 Kbh. K. (Uddeles ikke regelmæssigt). Inden 28/2: Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Bergh og Hustrus Kunstnerlegat. Advokat Arne Madsen, Bredgade 38, 1260 Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Den italienske Stats stipendier. Undervisningsministeriets internationale kontor, Nyhavn 28, 1051 Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsesfond-(for ældre medlemmer eller deres enker). Vendersgade 25, 1363 Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Syngelærer Albert Meyer og Hustrus Legat (for svagelig og trængende mandlig eller kvindelig sanger eller musiker). Lrs. Sven Simonsen, Store Kongensgade 49, 1264 Kbh. K. Inden 28 2: Emmerich Jacob Müller's Legat (Kun for mænd). Advokat Knud Bonlow, Dantes Plads 4, 1556 Kbh. V. (Skema).

Inden 28/2: Entreprenør Chr. Nielsen's Legat (for unge udøvende musikere til videre uddannelse). Lrs. Kristian Mogensen, Amagertorv 24, 1160 Khb. K. (Uddeles kun hvert andet år, ulige årstal).

Inden 28/2: Egmont H. Petersens Fond-(til unges uddannelse). Vognmagergade 9, 1120 Kbh. K. (Skema).