Spørgeskemaet

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 01 - side 16-16

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

SPøRGESKE.MAE7'. Kære læser, vi beder Deni v,,wre, Deres ansvar soli] kæser ,tf DM,1*, bevidst. Nøj's ikke nied Lanker eller private'udtalelser om dette blad, men udfyld (let spørgeskenia, vi bragte i sidste nuninier af bladet, og send os Deres inening direkte.

WEYSE-SANGENE. For sidste gang bringer vi en bestillingsseddel

på Weyse-sangene. Ved at udfylde og indsende (len får De 1~9 sange of l Veyse for én krone. Alle sangene er originalkonipositioner, og (le

6 første af dem er først nylig fiin(Ine og har aldrig før,i),,,eret offentligg Jorte. Er De en oprigtig ven af dansk niusik, bør De eje disse sange,

ilke, hver og en er -et lille niesterværk.

a f h v

MEDLEM2MER AF IT. T. S. OG NY ?d USIK, der først har fået D-MT

tilsendt fra september, -,,-il kunne få de 6 indtil da udkomne numre. af, sidste årgang tilsendt for en samlet pris af kr. 4,50 (Iøssalgspris kr. 6,00). De bør indsende bestillingssedlen og benytte lejligheden til at lwinplettere årgangen. DMT søger at være niere end en tilfældig samfing a-rtikler, det søger at følge en linie; lær derfor denne linie at 1C-ende fra dqns begyndelse med. årgang 1929.

AF SAMME GRUND råder vi vore ny abonnenter og læsere til at
-inskaffe sig (fra redaktionen eller gennem boghandlerne) hele årgangen 1929. De vil der-,,ed forøge Deres udbytte af indeværende årgang.

Indsendes til »DANSK MUSIKTIDSSKRIFT«s redaktion,
malmøgade 3, 4., københavn ø.

Undertegnede bestiller:

1. C. E. F. Weyse: 12 sange for lige steninier, udgivet ved niag. art. ,Jens Peter Larsen, til den for abonnenter gældende reducerede pris af kr. 1,00 (bogladepris kr. 1,50).

2. de indtil september udkomne 6 h--,efter af »dansk niusiktidsskrift« argang 1929, pris kr. 4,50 (løssalgspris kr. 6,00).

3. hele årgang 1929 af »dansk musiktidsskrift«, 10 hæfter, kr. 7,50. (Det ikke ønskede overstreges.)

Jeg forpligter mig til straks efter modtagelsen af det bestilte, der tilsendes portofrit, at indsende de pågældende beløb på det mig sanitidig tilsendte indbetalingskort.

Navn:

Adresse :

1,9 ..Fr..-,t I. januar 1930 tegner jeg niig som abonnent på »DANSK MITSIKTIDSSKRIFT«, årlig 10 ffi---efter / 7,50 kr.

Navn:

Adresse:

Kun fuldstændigt årsabonnenient, modtages. Abonnenientet betragtes soni fortløbende indtil udgangen, af det år, i livilket opsigelse finder sted.

Bem.,,r.rk: Denne side og dens bags We er udenfor pagineringen. De kan (lerfor