Musik og Musikliv

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 02 - side 38-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG 'MUSIKLIV

DET TYSKE CENTRALINSTITUT FOR OPDRAGELSE OG UNDERVISNING foranstalter under ledelse af ministerialråd Kestenberg det 3. musikpædagogiske inforrnati On Skursus for udlændinge fra (len 23. juni til den 6. juli dette år i berlin.

Det forventes, at også tyske statsborgere vil deltage i dette kursus, således at der vil kunne opstå et livligt, sagligt og personligt samkvem og samarbejde med udlændingene på det musikpædagogiske område. Foruden foredrag af fremragende musikere, videnskabsmænd

og pædagoger vil er på kursuset blive forevist alle indretninger, der står i forhindelse med den moderne musikopdragelse, og der vil blive givet deltagerne lejlighed til at overvære musikundervisningen i forskellige skoler, ligesom de vil lære at kende de vigtigste private og statslige musikalske anstalter, som den statslige akademiske højskole for musik (med orkesterskole, musikopdragelseslaboratorium, fonogramarkiv, radioskole og radio- og tonefilmsstudie), akademiet for kirke- og skolemusik med tilhørende ungdomsmusikskole. Endvidere vil der finde forevisninger sted af stat * sbibliotekets musik.samlinger (bl. a. instrumentsamlingen). Særlig vægt, vil der blive lagt på indføring i talekunsten.

Kursusdeltagerne vil få billetter til nedsat pris til alle tre berliner-operaer, og de vil faa lejlighed til at overvære talrige koncerter. Der vil finde selskahelige sammenkomster sted hos forskellige prominente kunstnere og på slottet »monbijou«, og slottene og parkerne i potsdam vil blive beset. Der vil yderligere blive givet deltagerne lejlighed til (med rabat på jærnbanepriserne og billetterne) i fortsættelse af kursuset at overvære festspillene i milnehen og i oberammergau.

Alle forespørgsler vedrørende ophold rn. m. bedes rettet direkte til die Musikabteilung des Zentralinstituts ffir Erziehung und Unterricht, Berlin W. 35, Potsdamerstrasse 120. Prisen for kur,suset er 40 Ri Nf, hvortil kommer et indskrivningsgebyr på 5 RM.

SAMME INSTITUT foranstalter i dagene fra den 7.-27. juli 1930 et praktisk kursus for musiklærere i musikhjemmet (»,Nlusikheim«) i frankfurt. a/oder. Dette kursus afholdes efter øn

ske af talrige deltagere i det sidste årsmusikpædagogiske kursus for udlændinge, og det vil tjene både tyske og ud~ lændinge som indføring i den moderne musikpædagogiks ånd og praksis. Foruden korøvelser og musikalske undervisningsprøver vil der blive afholdt kursus i tonika-do- og Eitz-metoden såvelsom i grundbegreberne vedrørende taleopdragelse og rytmisk gymnastik. Deltagerne vil både om formiddagene og eftermiddagene være optaget af foredrag, øvelser og praktiske demonstrationer, og det forudsættes, at deltagernemedbringer en vis indsigt i musikpædagogikkens praktik. I »musikhjemmet« vil der være plads til 30 delt-agere. Deltagerprisen beløber sig til 60 RM, hvortil kommer bolig- og opholdsomkostninger, for hver dag 4 R2M.

MUSIKFESTEN »TYSK KAMMERMUSIK BADEN-BÅDEN«, der tidligere fandt sted i donaueschingen, har iår atter forandret navn og bopæl til: »ny musik berlin 1930«; musikfesten, der iår fin-der sted for tiende gang, foranstaltes i juni af radio-forsøgskresen ved den statslige musikhøjskole i berlin. Som »temaer« ved opførelserne er angivet: hus- og dilettantmusik, musik med pædagogiske formål, radiomusik (hørespil, underholdningsmusik), sceniske værkermed musik. Indsendelser og forespørgsler bedes rettet til: »Neue Musik 1930«Berlin - Charlottenburg, Rundfunkversuchsstelle, Fasanenstrasse 1.

i MUSIKP.EDAGOGISK FORENING afholdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 30. januar i Borups høj-. skole. Et forslag om kontingentforhøjelse fra 4 til 10 kr. årlig blev vedtaget med akklamation. Der blev endvidereopnået enighed om at udskyde den endelige vedtagelse af de ny love, indtil der foreligger et resultat af foreningens. henvendelse til ministeriet angående en statsanerkendelse af foreningens fagprøve, Endelig havde foreningens kas~ serer hr. Hjalmar Bull set sig nødsaget til at nedlægge sit hverv, bestyrelsen havde i hans sted suppleret sig med koncertsanger Emil Friis, hvilket valg, blev godkendt ~af forsamlingen. Det ordinære formands- og bestyrelsesvalg fin(ler ifølge lovene først sted ved generalforsamlingen i 1931. Foreningens nuværende formand er som bekendt kom-ponisten Finn Høffding.