Om Sang

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 02 - side 32-34

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Om sang

Af Dr. Mus. Alma Heiberg

SANGEN er det naturlige Udtryk for Kraft og Livsglæde. Sangens Instrument er den menneskelige Stemme, det Instrument ethvert Menneske har nærmest ved Haanden.
Vi besidder i vor Stemme et uvurderligt Udtryks Redskab. Ikke blot Sang, men hele Skalaen af menneskelige Følelser fra de dybeste til de mest hverdagsagtige udtrykkes ,gennem Stemmen.

I disse Tale- og Tonefilmens Tider skulde man mene, at den menneskelige Stemmes Betydning som Tale- og Tone-Instrument var ,gaaet op for enhver.

Men - naar man hører de raa. og skrattende Stemmer, der behersker amerikanske Tonefilms, saa vil man sikkert indrømme, at Talefilmen næppe har nogen Fremtid for sig, før den rationelle Tale- og Sang-Kultur sætter ind, før Stemme- Tekniken, bliver Lærefag og oparbejdes i alle Discipliner.

Det var kun rimeligt, om dette Instrument, som ethvert Menneske gaar gratis omkring med, blev plejet og opøvet fra Barndommen. Men hvorledes forholder det sig med Talens og Sangens Pleje i Skolerne?

Der gives gennemsnitlig 1 Times Sangundervisning ugentlig.

Selv om det er usandsynligt lidt - tænk hvad der ofres paa aridre Fag - saa maatte det dog i Løbet af 8 -10 Skoleaar kunne give et Resultat.

Men hvad er saa Resultatet af 2-300 Sangtimer?

Nogle Salmer og Fædrelandssange, i bedste Fald sunget 2- og 3stemmigt.

Om Sang-Instrumentets Indretning og Virksomhed, om Tonens og Ordets Dannelsessted og Dannelsesmaade, om Nodelære, Intervaller, Harmoni, Takt, Tempo, Rytme og Dynamik har et ungt Menneske efter endt Skoletid ingen Anelse.

Det kan ikke bebrejdes Skoleungdommen.

Og heller ikke Lærerne.

Thi hvad kan man forlange af en 3-aarig Seminarie-Uddannelse?

Sandelig ikke Ansvaret for Fagundervisning i Skolesang.

Og her kommer vi til Sagens Kerne - hvad det skorter paa, er en rationel Faguddannelse for Skole- Sangundervisning.

Man vil maaske indvende, at det lønner sig ikke, da der er saa faa musikalske Børn. Tværtimod - det er statistisk bevist, at kun 1 p Ct. af Skolebørn er blottet for musikalsk'øre. - Skal vi saa sige, at 80 p Ct. har Gennemsnits-øre.

Da nu disse 80 p Ct. ikke oplæres til at bruge øre og Stemme - skrige lærer de, men det er ikke at synge - saa drages der den Slutning: Danske Børns Stemme-Materiale egner sig ikke til Sang, og der er hverken Lyst eller Trang til al synge.

Sandhedens gyldne Middelvej ser imidlertid saaledes ud: Pari Grund af den mangelfulde Sangundervisning er Evnen og Lysten til at synge ringe i det danske Folk.

Dette præger selvfølgelig ogsaa Hjemmets Musik.

Synges der overhovedet i 1 af 1000 Hjem? Og gør man det, er det i Hovedsagen Revu- og Døgnviser, der saavist hverken virker opdragende eller forædlende.

Nutidens Musik er i Hovedsagen overfladisk Underholdning, der gaar ind ad det ene øre og ud ad det andet, og den kan ikke blive mere, saa længe Gennemsnittet af Publikum er blottet for Musikens Grundbegreber.

Ved at indføre musik- og sangtekniske Timer i Skolerne kunde der opdrages et forstaaende Koncert- Publikum.

En saadan Musik-Opdragelse vilde være en Værdi for Livet. Den vilde levendegøre Kontakten mellem Kunstner og Publikum ved at. give Tilhørerne en dybere Indlevelse i Kunstværket - paa den anden Side vilde den Forstaaelse, der strømmede Kunstneren imøde, opildne denne til at yde det højeste i sin Kunst. Vil man nu ikke anerkendedenne kunstneriske Side af Musik-Opdragelsen, saa kan. man dog, umulig overse den hygiejniske, saa lidt som den sociale Side af denne vigtige Kultur-Sag.

En hensigtsmæssig Træning af den opvoksende Ungdoms Aandedræts-Organer - Aandedræts-øvelser danner Grundlaget for al moderne Sang-Undervisning - vilde forebygge Sygdomme som: Lunge-og Hals- Lidelser, Bronchitis og Astma, Polyper og Pandehulebetændelse. Saadanne Aandedrætsøvelser vilde danne et Værn for Slægtens. Sundhed.

Endelig kunde der udvikles betydelige sociale Vædier, naar Kor og instrurnental-Amatører forenede sig til fælles Udøvelse af Kunsten.

Der tales meget om Nutidens høje Kulturstandpunkt - men paa eet Omraade ialtfald, paa Stemmekulturens, staar vi langt tilbage for Oldtidens Grækenland.

Hvis vi vil genindsætte denne Kulturmagt i Højsædet, saa maa vi begynde med Børnene.

Lær Børnene at synge - vel at mærke med uddannede Lærere, som har studeret Stemmen, det følsomste og modtageligste af alle Instrumenter.

Lær de Unge at synge og de Ældre, der endnu har Lyst og Trang til det; lad os faa. en Musik- Opdragelse, hvor Eleverne sætter aktivt. ind, hver med sit Sangnæb. Paa den Maade og kun paa den Maade bliver vi et Musik-Folk og et syngende Folk, - først da kan der blive Tale om en levende dansk Musik- og Sang-Kultur.