uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 03 - side 57-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I Anledning af Hr. Ebbe Hammerich's: »Aabent Brev til den danske Musikoffentlighed«, tillader B~styrelsen for Københavns Filharmoniske Orkester sig at udtale følgende:

Aarsagen til Konflikten maa først og fremmest søges i Hr. Hammerich's ubeherskede Optræden overfor Orkestret ved Prøverne og navnlig ved den sidste offentlige Generalprøve i Musikforeningen.

Naar Hr. Hammerich omtaler en enkelt Musikers »grove Forsømmelser«, maa Orkestret hertil oplyse, at det ingen Forsømmelse var, idet vedkommende Musiker ikke kunde se, om der blev takteret Fjerdedele eller Ottendedele. Dette gjorde han Hr. Hammerich opmærksom paa, men hertil bemærkede Hr. Hammerich: »Grunden er den, at De er uopmærksom«. Da Musikeren stadig hævdede, at han ikke forstod Taktslaget, fik han det mærkelige Svar: »Hvis De ikke kan forstaa mit Taktslag, maa Fejlen være Deres, og vil De ikke indse det, kan De gaa«. - En saadan Tiltale er usømmelig.

Med Hensyn til Hr. Hammerich's Erfaring om et »middelgodt. Orkesters« Ydeevne, og hans Bemærkning desangaaende: »De tager fejl, det er Dem mine flerrer, der ikke er dygtige nok«, skal vi pointere, at vor Erfaring er: Ydeevnen afhænger af, om Dirigenten kommer i den rette Kontakt med Musikerne.

Her er det Tampen brænder.

Hr. Hammerich kan aabenbart ikke beherske sit voldsomme Temperament, og derved skabes der Nervøsitet; dertil kommer, at Hr. Hammerich er fuldstændig uforstaaende overfor enhver Henstilling om at gøre sit Taktslag mere tydeligt, han svarer kun: »Det er mig meget imod at dirigere anderledes«.

Mange Fejl, som Hr. Hammerich kalder for Uopmærksomhed, opstaar netop ved denne Vægring, thi det er absolut nødvendigt for Opnaaelse af godt Samarbejde, at Orkestret fuldtud forstaar Dirigentens Taktslag.

Til Slut kun dette, at Orkestret aldrig før er blevet behandlet saa fornærmeligt af nogen anden indenlandsk eller udenlandsk Dirigent, og slige. Optrin, som gentagne Gange har fundet Sted under Hr. Hammerich, kan og vil Orkestret ikke finde sig i.

København, (len 6. Marts 1930.

Bestllrelsen for Københai)ns Filharmoniske Orkester.