Det Unge Tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 06 - side 126-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, langebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »unge tonekunstneres selskab«, langebrogade 3, K.

U. T. S.'s GENERALFORSAMLINGER År 1930 den 14. maj afholdtes ordinær generalforsamling på hotel phdnix.'

Iflg. lovenes § 11 var LRsagfører BUgel dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og oplæste dagsorden ifølge indkaldelse.

ad. I. Formanden aflagde beretning om
det forløbne foreningsår.
Ingen ønskede ordet til beretningen.

ad. 2. Kassereren fremlagde regnskaberne.
Agerby. oplyste, at bestyrelsen
havde grundlagt et studiefond af
300 kr., som Peder Lynged havde
givet afkald på, som repræsentationstillæg for formanden, samt
174 kr. som var blevet udbetalt
af andelsbankens likvidation på
et afskrevet tilgodehavende. Bestyrelsen havde indkøbt en kreditforeningsobligation for beløbet,

a d. 3.

der iøvrigt ikke vilde blive rørt,.
før foreningen var gældfri.
Fru Jordan stillede spørgsmål om
koncertindtægterne, som formanden besvarede.
Aksel Agerby genvælges med akklamation til formand.
ad. 4. Weis, Skjær og Brieghel-Milller genvælges énstemmigt.
ad. 5. Hammerich, Strandquist og Sandberg-Nielsen vælges énstemmigt
til suppleanter.
a d. 6. Jilrs og statsaut. revisor A. P.
Nielsen genvælges énstemmigt til'
revisorer.
a d. 7. Bestyrelsens trykte og til medlemmerne omdelte forslag til lovændringer vedtoges.
ad. 8. Formanden gav meddelelse om
forløbet af den på Helge Bonnéns.
anmodning nedsatte voldgiftsret.
Generalforsamlingen hævet.

(sign.) S. A. M. Bilgel,
dirigent.

År 1930 d. 4. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling på hotel Ph6nix.

Iflg. lovenes § 11 var LRsagfører BUgel dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og oplæste dagsorden ifølge indkaldelsen, der havde været ledsaget af et eksemplar af de på sidste generalforsamling vedtagne love.

o d. 1. De foreslåede og én gang vedtagne love vedtoges énstemmigt. Der henvises til det af dirigenten underskrevne eksemplar i arkivet.

o d. 2. Rud. Simonsen og Chr. Christiansen valgtes énstemmigt til nye medlemmer af bestyrelsen.

Da ingen yderligere begærede ordet,

og dagsordenen var udtømt, hævedes generalforsamlingen kl. 16,20.

Efter de på ovennævnte, to generalforsamlinger vedtagne love er selskabets. navn »det unge tonekunstnerselskab«.

(sign.) S. A. M. Bilgel,
dirigent.

På den ordinære generalforsamling i foreningen »ny musik« og, da denne ikke var beslutningsdygtig, på en efterfølgende ekstraordinær, blev det vedtaget at sammenslutte foreningen med »unge tonekunstneres selskab«. Til censurkomitéen, der uændret overgår til U. T. S., nyvalgtes redaktør, magister Gunnar Heerup; de øvrige medlemmer er Sv. Chr. Felumb, Henry Skjær, Finn Høffding og Erik Tuxen.

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 14. 2MAJ 19»

U. T. S. har i dag 354 medlemmer. Der har været 89 nyindmeldelser og 57 udmeldte og slettede medlemmer, således at den reelle fremgang har været 32 medlemmer.

Ved tivolikoncerten, der fandt sted (1. 11. juni 1929, optrådte 24 af foreningens medlemmer. I samarbejde med »ny musik« er der afholdt 5 serie A koncerter, hvorved 29 af foreningens medlemmer og 17 af »ny musik«s medlemmer eller udenforstående har medvirket. Ved disse koncerter opførtes kompositioner af 6 af vore medlemmer, hvoriblandt 4 strygekvartetter. På serie A's 4. koncert havde vi besøg af komponi.sten Paul Hindemith, der spillede sine egne kompositioner. Desuden er der afholdt 3 serie B koncerter med 14 solister og 6 akkompagnatører, og i samarbejde med musikpædagogisk forening et foredrag af den norske musikforfatter Gustav Smith. Der har været 3 indvendige aftener med nogenlunde god tilslutning. Endelig afholdtes der i anledning af selskabets 10-års fødselsdag en sammenkomst i borgernes hus med fælles smørrebrødsbord og påfølgende dans afbrudt af en musikalsk underholdning kl. 12.

Det kgl. teater. Ved en henvendelse til direktør Norrie ved sæs-onens-begyndelse viste det sig desværre umuligt at opnå en forhøjelse af det hidtidige billetantal. Til de første 39 forestillinger.havde vi S billetter, men til de n~~ste 50 har (ler med få undtagelser kun været 4. Vi har i den forløbne del af sæsonen modtaget 434 billetter, og 167 forskellige medlemmer har modtaget billetter, dog

i et meget varierende antal, maximum 22, minimum 1. Det viste sig atter i denne sæson, at det i de tre første må-neder var meget vanskeligt at afsætte billetterne, medens efterspørgslen midt i sæsonen ligesom tidligere var langt større, end vort billetantal kunde hono'

rere, og nu ved sæsonens slutning er derigen ringe efterspørgsel.

Dansk kunststævne fandt sted i oktober 1929. Trods den store publikurnsucces medgik den tegnede garantikapital til dækning af udgifterne. Fra april til oktober var der mindst ét ugentligt komit~møde og under selve stævnet, møde hver dag. Ved koncerterne med~ virkede et stort antal af foreningens medlemmer.

Rabatsagen. Foreningen har mod betaling af 25 øre pr. stk. købt 125 rabatkort, men forespørgslen efter disse har været meget* ringe.

Bestyrelsen. har fortsat bestræbt sig for at administrere så økonomisk som muligt og fortsat med afbetalingen af gælden til Jespersen & Pios forlag, der fra sidste generalforsamling er bragt ned fra kr. 2329,04 til kr. 890,29. Vi har haft den glæde, at hr. Peder Lynged skænkede sit repræsentationshonorar, kr. 300,oo, til et studiefond. Disse 3W kr. sammen med udbetalte norske penge fra andelsbanken kr. 174,05 er hensat til et særfond, som ket, er bestyrelsens, tanke, så snart gælden til Jespersen & Pio er betalt, at båndlægge som gru-ri-dlag 'for U. T. S.'s studiefond. U. T. S. har atter i år modtaget 100 kr. fra antikvar Carl Julius Petersens hjælpefond.

U. T. S. har i den forløbne sæson.

samarbejdet med »ny musik«, og efter løfte på sidste generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til eventuel ,sammenslutning med denne forening under § 7 på dagsordenen i dag.

Ved mødet den 8. maj 1929 har bestyrelsen udpeget Jørgen Bentzon som .sin repræsentant i voldgiftssagen Bon

nén og meddelt dette til landsretssag.fører Bilgel; men siden er der intet hørt .fra hr. Bonnén om denne sag.

Århusafdelingen er ad forhandlingens vej gået ind på at betale kr. 3,75 + porto' for bladet for hvert medlem.

På et forberedende møde hos generalkonsul Johan Hansen den 3. juni 1929 .skitseredes og drøftedes et samarbejde mellem »dansk koncertforening«, »ny musik« og »unge tonekunstneres sel,skab«. N. M. og U. T. S. fremsendte et udarbejdet forslag, som senere vedtoges .af D. K.'s, repræsentantskab; dette gik

bl. a. ud på at nedsætte to udvalg, et til at bedømme komposition'er og et til ordningen af dirigent- og solistspørgsmål. Til det første valgtes et medlem af hver forening, nemlig d.hrr. Peder Gram, Chr. Christiansen og Arne Brieghel-Milller, og til det andet d.hrr. Rudolph Simonsen, Sv. Chr. Felumb og Aksel Agerby. U. T. S.'s og N. M.'s medlemmer fik adgang til to orkesterkoncerter mod at der blev givet D. K.'s medlemmer adgang til to af U. T. S.'s serie A koncerter, hvoraf den ene indgik som D. K.'s kammermusikkoncert.

Idet vi takker de medlemmer, der ved deres kunstneriske indsats har bidraget til at skabe agtelse for foreningen udadtil, og de medlemmer, der ved deres mere passive, men ikke mindre værdifulde indsats har støttet foreningens arbejde, udtaler vi håbet om fortsat fremgang for vort selskab.

Årgang 5/1930, nr. 06