Akkompagnement pr. radio

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 09 - side 186-186

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

AKKOMPAGNEMENT PR. RADIO

Den tyske Komponist og Folkemusikskoleleder Ernst Lothar von Knorr har i den senere Tid, men hidtil uden Held, forsøgt at interessere tyske Radioledelser for følgende Idé:

Radioen lader én Gang om Ugen - eller oftere - en fremragende Klaverspiller (Kammermusikspiller, Akkompagnatør) holde en Slags Sammenspilstime med de musikdyrkende Lyttere. Han tager et ikke for svært Stykke for Violin og Klaver (Lytterne maa naturligvis i Forvejen vide hvilket), giver de fornødne rytme- og tempomæssige Spilleanvisninger, og spiller derefter Klaverstemmen igennem to Gange, første Gang lidt roligere med eventuelle Afbrydelser og Tilrettevisninger paa de sværere Steder, anden Gang i rigtigt Tempo og helt igennem. Meningen er saa, at Lytterne derhjemme foran sin Højtaler skal udføre Violinstemmen til dette Akkompagnement. Inden »Timen«s Slutning meddeler han, hvilket Stykke der skal spilles næste Gang, saa Lytteren har god Tid til at øve sig, og hvilken Udgave, han benytter, saa at de uden Vanskelighed kan »finde hinanden« under Spilleanvisningerne.

Da der mig bekendt ikke før er forsøgt noget lignende herhjemme, vil jeg med von Knorrs udtrykkelige Tilladelse slaa til Lyd for denne efter min Mening ypperlige Tanke. Her har vi for en Gangs Skyld en »Radioidé«, der direkte tilstræber at aktivisere Lytterne. Jeg kunde tænke mig, at den navnlig vilde slaa an hos de mange musikdyrkende Lyttere ude i Landet, der ikke har Adgang til regelmæssigt, godt Akkompagnement. Og selv Folk, der ikke spiller Violin, kan have stor Glæde af at spille Violinstemmen til paa deres Klaver eller blot følge den med det »indre øre«. Man kan naturligvis ogsaa udsende Akkompagnement til Sang og til andre Instrumenter end Violin, og man kan forsøge, hvad der dog er sværere, at udsende en Violin- eller Violoncelstemme, som Lytterne skal akkompagnere paa Klaveret.

Forsøget staar og falder naturligvis med den Mand, der kommer til at forestaa Udsendelsen, men jeg kan da heldigvis nævne Navne herhjemme, der vilde være Opgaven fuldtud voksne. Og Danmark har som sagt her Chance for at blive Foregangsland.

Da Radiofoniledelsen er saa overvældet af Enkeltmandshenvendelser, at den daarligt kan tage Hensyn til dem, vil jeg bede alle Læsere af Dansk Musiktidsskrift, som kan give denne Idé, som den foreligger eller i modificeret Form, deres Tilslutning, om at sende Redaktionen af dette Tidsskrift et Par Ord om deres Stilling til Sagen, saa at man senere, eventuelt gennem Bestyrelsen for »U. T. S.« eller (og) »Musikpædagogisk Forening« kan foretage en samlet Henvendelse til Radiofoniledelsen bilagt med Læsernes Udtalelser, om at tage Sagen under velvillig Overvejelse.

Jørgen Bentzon.

NB. Skriv ikke blot selv, men få Deres venner og bekendte til også at skrive, eller send en fællesskrivelse fra flere. Og så: skriv snartl (Red.)

Årgang 5/1930, nr. 09