Talekunst og talekor

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 09 - side 188-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

TALEKUNST OG TALEKOR
(AF ET BERLINERBREV)

... Bemærkelsesværdigt og absolut tidsmæssigt er Fremskridtet paa Talekunstens Omraade. For en Snes Aar siden betragtede man det som en enestaaende Naturbegavelse, naar et Menneske uden Forberedelse kunde staa op og tale frit over et opgivet Emne. Nutildags kan enhver lære Talens Kunst. Ogsaa dette Kunstfag er i Berlin sat i System med ægte germansk Grundighed.

Direktør Waldemar Schmidtkes Rednerkursus er forbilledligt paa dette Omraade. I vore betrængte Konkurrence Tider er en saadan Uddannelse en meget vigtig Supplering til en hvilken som helst Stilling i det praktiske Liv.

Talens Teknik indbefatter Indhold og Form. En Tale er ikke en Ordstrøm, der skal læres udenad - det er en Række af Forestillinger, som efter Lejligheden skal kunne omstilles. Allerførst maa imidlertid Anskuelsen af den bevidste Genstand finde Sted, og de Forestillinger som Anskuelsen vækker, maa ordnes efter bestemte Kategorier som: Aarsag, Væsen og Virkning.

Formen underbygges med Aandedræts-øvelser. Herigennem styrkes og smidiggøres Apparatets Indstilling. Til selve Talen bruges derimod kun lang Udaanding, Indaanding foregaar altid kort, gennem Næsen, selv om Munden staar aaben. Til tydelig Udtale er Træning af Læber og Tunge strengt nødvendigt. Vokaler og Konsonanter trænes m. H. t. deres særlige Dannelses-Sted og Maade, derefter som En- og Flerstavelses-øvelser. Ved Sætnings-øvelser maa Regler for Tempo, Rytme, Frasering og Klangfarve tages i Betragtning.

En saadan konsekvent opbygget Taleteknik fjerner Hemninger og giver som praktiske Resultater: følgerigtig Tænken, frigjort Taleevne og Sikkerhed i Optræden.

Dir. Schmidtke er selv et levende Exempel paa sin Metodes Fortræffelighed og kan ydermere frernlægge en hel Bog med Taksigelser fra begejstrede Elever.

Talekunsten er her ført ud i Livets Praksis. Men vi finder den ogsaa anvendt i Kunstens Tjeneste og til sociale Formaal i de saakaldte Talekor. Disse opøves her saavel i Arbejder- som i Studenter-Krese.

Dr. Wilhelm Leyhausen er Stifter af Tysklands Talekor. De første Forsøg foretog han som Docent ved Kølner Konservatoriet i 1914 - man erklærede ham dengang for forrykt. 1920 opførtes under hans Regie Aischylos' »Perserne« i Kølns Operahus; hans Elever udførte Talekorene, og Hovedrollerne var besat af Statsteatrets første Kunstnere. Det var det første Forsøg paa en gennemført Stil-Opførelse af græsk Tragedie i Tyskland.

Siden har Doktoren ledet de akademiske Talekor ved Berlins Universitet. Aar 23 opførtes »Prometheus« (Deutsches Theater), 26 »Perserne« (Staats Th.), i 28 »Ti Stationer af Goethes Faust« (Nollendorf Th.), og til Februar 31 forberedes en Stats-Theater-Opførelse af »Agamemnon«.

De ovennævnte Tragedier har Dr. L. personlig oversat fra Græsk for at faa Sprog-Rytmen saa nær Originalen som muligt. Alle rytmiske Bevægelser, alle Stemme-Nuancer og alle Grupperinger er udtænkt og instrueret af ham.

Dette interessante Foretagende er godt paa Veje til at udvikle sig til et Kultur-Anliggende. Ikke blot den kunstneriske, ogsaa den pædagogiske Side udnyttes. De fremskredne Korprøver optages i forskellige Stadier paa Lydplader, og disse anvendes som Illustrations-Stof ved Universitetets Forelæsninger.

Den forestaaende Opførelse af »Agamemnon« foregaar under Kultusminister Grimmes og General-Intendant Tietjens Protektion - et saa intimt Samarbejde mellem Stats-Theater og Universitet maa hilses som en social Kultur-Faktor af bærende Fremtids Betydning.

Dr. Alma Heiberg.