Ældre musik i nyudgaver Del 1

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 10 - side 197-198

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Æ LDRE MUSIK I NYUDGAVER I.

AF MAG. ART. JENS PETER LARSEN

FOR ET AAR SIDEN gav jeg her i Bladet et temmelig summarisk Overblik over en Del af de Udgaver af ældre Musik, som særlig er spiret frem efter Krigen. Det drejede sig navnlig om Musik for Strygere, alene eller med Solister og Kor. Nærværende Litteraturgennemgang
søger at supplere og uddybe denne Oversigt og at bane Vej for regelmæssig tilbagevendende, halv- eller helaarlige Oversigter af lignende Art. I første Linie anføres nye Udgaver, der er kommet siden Trykningen af den forrige Oversigt, men dernæst er der anført en Række Værker og Samlinger, som paa Grund af samme Oversigts mere specielle Karakter ikke kom med i Betragtning sidste Gang (a capella Kor, Klaver- og Orgelmusik m. m.). Stoffet deler sig naturligt i følgende Hovedgrupper: 1. Vokalmusik a capella (lige eller blandede Stemmer); 2. Vokalmusik med Instrumentalledsagelse (en enkelt Stemme med Ledsagelse og flere Stemmer med Ledsagelse) ; 3. Instrumental-Ensemblemusik (Kammermusik og lettere Orkestermusik); 4. Klaver- og Orgelmusik. (Af praktiske Grunde har Oversigten denne Gang maattet deles i to Dele. I dette Hefte omtales kun Vokalmusik; Oversigten over Instrumentalmusik bringes i næste Nr. af Bladet.)

Det er naturligvis kun et mindre Antal af Værker, der her nævnes. Bestemmende for, hvad der er taget med, har i første Række været Udgavernes Paalidelighed og praktiske Anvendelighed. Stærkt bearbejdede eller »arrangerede« Værker er paa Forhaand udeladt. Men ogsaa en Del Udgaver, som i og for sig var gode nok, er udeladt, fordi de paagældende Værker paa Grund af Vanskelighed eller for stort Opførelsesapparat kun har Bud til eet enkelt eller nogle ganske faa Ensembler (det gælder f. x. en Del Værker af Schütz) .

Den her meddelte Oversigt har i ret stor Udstrækning maattet bygges paa Henvisninger i Kataloger og Tidsskrifter, da mange af de anførte Værker ikke findes her i Byen. (En Del Materiale er leveret til Gennemsyn af Skandinavisk og Borups Musikforlag.) At det paa dette Grundlag er svært at skønne over, hvad der bør medtages, endsige anbefales, siger sig selv. Forhaabentlig vil denne Vanskelighed dog med Tiden i nogen Grad kunne overvindes. Det er derfor ikke udelukket, at der her er medtaget enkelte Værker, som burde være udeladt, men Flertallet kan dog vist svare til de opstillede Krav om Paalidelighed og Anvendelighed.

De Forlag og Serier, der særlig kommer i Betragtning, har jeg omtalt i den ovenfor nævnte Artikel, som jeg tillader mig at henvise til. Af nye Serier kan nævnes en nylig paabegyndt: Haus- und Kammermusik aus dem 16. b. 18. Jh. Ernst Bisping, Münster in Westf., som i sit Anlæg minder om Nagels Musikarchiv. Bispings Udgaver synes at være fuldt paalidelige, tildels udgivet af ansete Musikvidenskabsmænd (Altmann, Moser), men maaske knap saa morsomme som Nagels Udgaver, som gennemgaaende er overmaade godt valgt. Som to modsatte Eksempler paa et saadant lykkeligt Valg kan nævnes den fortræffelige, haardt tiltrængte Nyudgave af Ph. Em. Bachs to første Sonatesamlinger og Fremdragelsen af Beyers lille Julekantate, et ikke paa nogen Maade betydeligt Stykke, men saa fint og rørende i al sin Enkelhed, at det virker ganske friskt ved en almindelig Opførelse efter 200 Aars Forløb. - Blumes Samling »Das Chorwerk« har levet et Aarstid og bragt en Række interessante Værker i gode Udgaver; kun maa de siges gennemgaaende at være (efter hjemlige Forhold ihvertfald) lidt for svære og vel ogsaa lidt for dyre. (Baade denne og de to foregaaende Samlinger er Abonnementsforetagender og derfor forholdsvis dyrere i Enkeltsalg.) Samlingen »?Musikschätze der Vergangenheit«, C. F. Vieweg, Berlin-Lichterf., der har eksisteret et Par Aar, men lovlig meget har staaet i Bearbejdelsernes Tegn, har i den senere Tid bragt nogle mere brugelige Udgaver, særlig af Instrumentalmusik.

I Fortegnelsen er anført Komponist, Titel, evt. Opustal og Toneartsbetegnelse (især ved Instrumentalmusik), Besætning (i Afsnit III er denne, hvor ikke andet er angivet 4st. bl. Kor), Udgiver, i en Række Tilfælde Sidetal, Pris (hvor denne har kunnet opspores), tildels Udgivelsesaar og endelig Forlag, idet dog en Række af de hyppigst forekommende Forlag er angivet ved nedennævnte Signaturer, ligesom der er anvendt en Række Forkortelser, hvoraf nogle for en Sikkerheds Skyld er dechiffrerede, nedenfor.

Følgende Signaturer er anvendte:

B = Bärenreiter, Kassel.
BH= Breitkopf &, Härtel, Leipzig.
Bisp= E. Bisping, Münster in Westf.
K= Kallmeyer, Wolffenbüttel-Berlin.
N = Nagels Musikarchiv; Ad. Nagel,
Hannover.
0= Serien »Organum« Kistner &,
Siegel, Lpzg.
P = Peters, Lpzg.
S= Schott, Mainz.
Vw = C. F. Vieweg, Berlin-Lichterf.
Chw = Serien »Das Chorwerk«,
Kallmeyer.
Kl. B-H = Kleine Bärenreiter-Hefte,
Bärenreiter
Lose Blätter er ikke medtaget i Oversigten. Der henvises til Specialfort.

Nogle oftere forekommende Forkortelser:

Ausg.= Ausgabe.
f. gl. (gem.) St. = fur gleielle (gemischte) Stimmen,
Ges. = Gesang el. Gesänge.
(men Ges. Ausg.= Gesamt-Ausgabe).
v. J.; Jh. = vom Jahre; Jahrhundert(s). verb.
Aufl. = verbesserte Auflage. I. T. el. H. 1 = 1. Teil el. Hefte 1.
HL= Hellærredsbind.

Priser er, hvor ikke andet angives, Reichsmark (M.). Naar Priseni er udtrykt i Dele af en Mark (1,50) er Betegnelsen for Nemheds Skyld udeladt. Ved Kl. B-H er ikke angivet særlig Pris og Sidetal, da Format og Pris er konstant 16 S.; 0,90 M. (ældre Hefter 0,80), Dobbelthefte 1,50 M.