Sang i gymnasieskolen

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 10 - side 206-207

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

SANG I GYMNASIESKOLEN

I Oktoberheftet af »Dansk Miisiktidsskrift« findes cii Artikel af cand. mag. Karl S. Clausen om Skolesangundervisiiing. Udcii at k-omme ind paa, hele Artiklens Indhold, der forøvrigt er helt i,gennem læseværdig og interessant, skal jeg ktin opholde mig, ved et enk-elt Spørgsmaal i (len. Hi-. Clausen mener., at Idealet ved Sailgundervisning i Slcolen vilde være, om 1.Ieverne kunde lære at synge fra BIadet, og efterlyser i den Anledning et System at arbejde efter.

Alt (let, Hr. Clau-scii soger, findes i Solfégeundervisning. Dette glimrende System indførtes her i Danmark for fem Aar siden af Fru Dagmar Borup, (fer hermed paa ærefuld ',Maadc har indskrevet sit Navn i dansk Musikhistoric; thi (let betyder iiitet mindre end en Revolution paa Musikundervisningen,,, Omraade, og man kan kun glæde sig over. at det endelig naaede hertil. I Frankrig, hvorfra Fru Borup har lientet. (let, har (let i aarcvis været betragtet som en absolut nødvendig Basis for ,il Musikundervisning.

Kun den, der har arbejdet med Sol1'ége, forstaar tilfulde Betydningen af (len musikalske Udvikling, man opnaar derigennem. Det musikalske øre trænes gradvis op til at skelne mellem Intervallerne, og samtidig arbejdes der med Træffeøvelser, Rytmeøvelser og Musikdiktat.

Selve Ordet Solfége betyder (let at synge Tonerne, idet man nævner deres Navne og slaar Takt til med Haanden. For samtidig skriftligt at fuldstændiggøre Opfattelsen af Tonehøjden skriver man Musikdiktat. Her synger eller spiller Læreren blot den musikalske Frase, som skal nedskrives, i Stedet for at læse den. Man gennemgaar først hele Melodien en Gang, derefter dikteres den Takt for Takt med tilstrækkeligt Ophold til, at Eleven kan nedskrive det hørte. Foruden at dette styrker Opfattelsen af Tonerne, giver (let en eksakt Forstaaelse af Nodeværdier og Pauser. Saasnart Barnet nogenlunde flydende kan læse og skrive Musik, bibringer man (let Begyndelsesgrundene i Teori, i en Form der svarer til dets Fatteevne, og

kun saameget, som det kan forstaa og høre sig til.

Det er givet, at (le allerfleste Børn ,gennem Solfége kan opøves til at synge fra Bladet. De helt umusikalske Undtagelser, kan man jo aldrig regne med. Men ethvert jævnt musikalsk Barn eller voksent Menneske vil paa kort Tid kunne trænes op dertil, og i (let hele taget opdrages til at faa en korrekt Opfattelse af den hørte Musik. Fru Borup har udarbejdet og udgivet en Række udmærkede Intervaltabeller og øvelser, som i Forbindelse med hendes Trinøvelser hurtig giver en sikker Intervalfornemmelse selv hos ret smaa Børn. øret opøves gradvis og systematisk til at skelne mellem Trin og Spring i Tonerækken. Man begynder i C Dur og gaar efterhaanden gennem alle Dur og 'Moll. Toncarter, hvilket selvsagt ,iver en uhyre sikker Tonefolelse.

~Ivis vi herhjeninie, soni (let er Tilfæddet i Irankrig, indførte Solfége soni ,Skolefag, og i det hele taget kom ind paa, at alle Børn skulde lære Solfége, før de begyndte at spille, vilde (let bc~ tyde en enestaaende Lettelse i Sang- og ,Musikundervisningen. Ethvert Barn vil(le da møde med de rigtige Forudsætninger til at modtage den almindelige Musikundervisning, og Resultatet vilde blive langt hurtigere Fremgang, end det nu er Tilfældet, idet man faktisk bruger det halve af Tiden til at lære Børnene alt det teoretiske, som Solfégeundervisningen bibringer dem.

For Skolernes Vedkommende burde der indføres Solfége i Forberedelsesklasserne i Stedet for Sang, og jeg kan

erfaringsmæssigt tidtale, at (let er et Fag, der i høj Grad morer Børn. Det er saa afvekslende, at ele ikke faar Tid til at kede sig, og det giver dem Musikglæde, fordi (let skaber den rette Forstaaelse hos dem. Foreløbig er Solfége indført som fast Fag paa Musikkonservatoriet i København og paa Operaskolen. Desforuden undervises (ter i det af en Del private Lærere og Lærerinder, -- - (ter vil saaledes ikke blive ~,langel. pa,,t Mennesker, der kan paatage sig Undervisning, om Tanken skulde kunne realiseres.

Man maa, give Hi-. cand. mag. C'lausen Ret i, at det gamle Problem om, hvordan Børn bedst tilegner sig Sangen ved Skoleundervisning, stadig er aktuelt. I,øsningen af (lette Problem kan sikkert findes i Solfége som forberedende I-Indervisning. Det er jo ikke alene Træffeøvelser, Børnene synger, men ogsai smaa lette Kanon'er og NI

'ekselsange, som de selv først nedskriver efter Diktat. De vil saaledes møde vel udrustede til at modtage den videregaaende Sang~ undervisning. Kan disse Linier bidrage, til at vække Interesse hos nogle af de Fagfolk, der endnu ikke har ,,at sig ind i Spørgsmaalet, - vil Hensigten med (fem være naaet.

I'rit Lektor Gundel,
Aarhus.