Regningen for musikken

Af
| DMT Årgang 50 (1975-1976) nr. 03 - side 111-111

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Regningen for musikken

Lovforslagets økonomiske konsekvenser.

Udgifterne ved lovens gennemførelse forventes i finansåret 1976-77 (i april-1975-priser) at andrage følgende beløb:

Kap. 2. § 3, stk. 1.

1) Musikskoler.................................................... 600.000 kr

(navnligt folkemusikskoler for unge og voksne)

2) Amatørmusik.................................................. 700.000 -

(kor, orkestre, ensembler og amatørorganisationer)

3) Musikforeninger................................................ 900.000 -

(foreninger, jazzhuse og deres organisationer samt publikumsorganisa-

tioner)

4) Orkestre...................................................... 20.500.700 -

(De 5 landsdelsorkestre og de 4 mindre symfoniorkestre)

5) Orkestre, ensembler etc.......................................... 1.600.000 -

(Den danske Kvartet, tournerende ensembler, Big Bands, visse kor,

lokale ensembler). .

6) Koncertvirksomhed og musikdramatik............................ 900.000 -

(lokal koncertaktivitet som festivals, koncertrækker, kirkekoncerter,

jazz- og beatkoncerter og nyere musik iøvrigt, visse musikdramatiske formål)

7) Videreuddannelse............................................... 200.000 -

(stipendier til orkestermusikere, solister, musikere inden for nyere musikformer, musikformidlere)

8) Udgivelser etc.................................................. 750.000 -

(noder, plader, bånd, tidsskrifter o.a.)

9) Arkivering, dokumentation, information........................... 400.000 -

(etablering af et almindeligt musikinformationscenter og jazzcenter)

10) Koncertlokaler.................................................. 300.000 -

(lån til indretning og forbedring og til anskaffelser, visse driftstilskud)

Andre formål.................................................. 350.000 -

(nordisk, internationalt samarbejde, forskning, forsøgsvirksomhed)

Kap. 4.

Statens Musikråd og repræsentantskab:

Lønninger til sekretariat............................. 175.000 kr.

Kontorhold......................................... 50.000 -

Eejser............................................. 75.000 - 300.000 -

lait... 27.550.70o""kr T

På forslaget til finansloven for 1976-77 er afsat følgende beløb til musikformål:

§ 21.1.01.39. Statens Musikråd.......................... 60.000 kr.

§ 21.1.51.02. Orkestre uden for hovedstadsområdet........17.192.700 -

§ 21.1.51.03. Sjællands Symfoniorkester.................. 3.408.000 -

§ 21.1.53.15. Kammermusikensembler.................... 382.000 -

§ 30. Den kulturelle Fond 3.116.000 kr., heraf til mu-

___________sikformål................................. 2.500.000 - 23.542.700 kr.

Merudgifter ved lovforslaget ialt...................................... 4.008.000 kr.

I budgetoverslagsårene 1977-78/1978-79, hvor den fulde virkning af nyordningen for landsdelsorkestrene vil slå igennem, vil besparelsen, der for sidste kvartal 1976-77 er anslået til 100.000 kr., andrage 400.000 kr., der overføres til lovens øvrige formål.