Springbræt til musikkonservatorierne

Af
| DMT Årgang 50 (1975-1976) nr. 04 - side 178-179

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Springbræt til musikkonservatorierne

Musikalsk Grundkursus er en plan, der skal give optagelsessøgende til musikkonservatorierne en forudgående undervisning, der kvalificerer eleverne til at kunne bestå konservatoriernes optagelsesprøve. Planen er udarbejdet af Ib Planch Larsen, der her beretter om baggrunden:

I Ringkøbing amt er der langt til nærmeste konservatorium og nærmeste landsdelsorkester. Det betyder, at potentielle musikere og musikpædagoger har store vanskeligheder med at få en uddannelse, der kan gøre dem i stand til at bestå konservatoriernes optagelsesprøver, som jo i de seneste år er skærpet væsentligt (dumpeprocent på 60-70%!). Kravene til de optagelsessøgendes instrumentale eller vokale færdigheder på optagelsestidspunktet er altså allerede nu meget store, og det er sandsynligt, at disse optagelseskrav vil blive skærpet yderligere i de kommende år. På denne baggrund er det indlysende, at amtets musikskoler har meget stor betydning.

Ideen om Holstebro Musikskole som en central amtsmusikskole er i dag uaktuel på baggrund af den faktiske udvikling, der er foregået i amtet, hvor der nu er oprettet en række musikskoler, der støttes af primærkommunerne. Disse musikskoler vil imidlertid kun kunne føre eleverne til et vist niveau, dels fordi det næppe vil være muligt at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede lærere på alle instrumenter ved den enkelte musikskole.

I et amt med så stor geografisk udstrækning som Ringkøbing amt er der derfor behov for en musikskole med en udbygning, der kan føre eleverne op til et kvalifikationsniveau, der sætter dem i stand til at bestå optagelsesprøverne ved konservatorierne.

Det er endvidere mit indtryk, at konservatorierne savner en sådan mellemuddannelse, der kan medvirke til at højne kvalitetsniveauet hos de optagelsessøgende til konservatorierne. Jeg har derfor i november 1975 fremsat forslag om Musikalsk Grundkursus på Holstebro Musikskole, idet der herigennem kunne etableres uddannelsesmuligheder for elever, der sigter mod en egentlig professionel musikeruddannelse eller en musikpædagoguddannelse, således at de er i stand til at nå det kvalifikationsniveau, der er nødvendigt for at kunne bestå konservatoriernes optagelsesprøve. Uddannelsen skal afsluttes med en prøve og afgangsbevis, der beskriver undervisningens niveau, karakter og omfang.

Forslaget er behandlet i Konservatoriernes Fællesråd, som har anbefalet dets gennemførelse over for kulturminister Niels Matthiasen. Undervisningen søges gennemført som en prøveordning med støtte fra staten, Ringkøbing amt og Holstebro kommune. Hvis denne støtte opnås, kan undervisningen blive gratis for eleverne, hvilket absolut må være tilfældet.

Uddannelsen er principielt 3-årig, idet der dog er mulighed for dispensation. Uddannelsen kan kun påbegyndes efter en bestået optagelsesprøve. Censorer ved denne optagelsesprøve er faglærere fra Holstebro Musikskole, forstanderen for Holstebro Musikskole samt eventuelt repræsentanter for Det jydske Musikkonservatoriums lærerkorps.

Der afholdes prøver efter hvert års arbejde. Hvis resultatet af denne prøve ikke er tilfredsstillende, kan eleven ikke fortsætte på næste års undervisning. I øvrigt bør det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges så fleksibel som muligt, således at eleverne
eventuelt kan gennemføre uddannelsen som deltidsbeskæftigelse.

For at koordinere uddannelsen med konservatoriernes uddannelse må uddannelsen primært være for elever mellem 15 og 22 år, men dispensation bør kunne gives i specielle tilfælde.

Uddannelsen afsluttes med en prøve, der i de enkelte discipliner i hvert fald svarer til kravene ved konservatoriernes optagelsesprøver.

I undervisningen lægges der meget stor vægt på hovedinstrumentet, idet der foreløbig er afsat 2 timer hertil. Derudover er der obligatorisk undervisning i hørelære, teori, musikhistorie og brugsklaver. Foruden de obligatoriske fag bliver der tilbudt eleverne undervisning i en række valgfri fag samt sammenspil.

Etableres en sådan uddannelse i Holstebro, er det givet, at man ville opnå fordele også inden for andre områder af musiklivet i byen og amtet. Således ville en udbygning som den her foreslåede sandsynligvis virke tiltrækkende på særdeles højt kvalificerede lærere, der ville kunne yde en indsats i byens og amtets musikliv ud over deres undervisning.

Ib Planch Larsen

Årgang 50/1975-1976, nr. 04