Musikkens tabsliste

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 02 - side 60-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musikkens tabsliste

Af Mette Munk, folkeskolelærer

Kommentarer til undersøgelsen

Jeg har i marts 76 lavet en undersøgelse af i alt 281 kommuneskolers musikforhold med henblik på ændringer som følge af den nye skolelov. Undersøgelsen omfatter 24 sjællandske kommuner. En af de ting, jeg ønskede oplyst, var:

Hvor mange ugentlige timer tildeles faget på 1-5. klassetrinnet? Det vil sige den obligatoriske undervisnings vilkår med hensyn til timetal (evt. afvigelser fra normaltimeplanen).

Ved gennemførelsen af den nye skolelov af 1. august 76 er den obligatoriske musikundervisning blevet reduceret. Efter § 4 gives musikundervisning på 1.-5. klassetrin, og efter samme § kan faget gives som ikke-fagdelt undervisning på 1. og 2. klassetrinnet sammen med dansk/matematik, idtær og formning. Som det ses af skemaet er den hyppigste fordeling identisk med normaltimeplanen:

1. kl. 2. 3. 4. 5.

l time 2221

Disse nye vilkår er kommet til at betyde en kraftig forringelse af folkeskolens obligatoriske musikundervisning. Med kun én ugentlig time i 1. kl. står musiklæreren over for en temmelig håbløs opgave. I flere tilfælde har læreren kun klassen i denne ene time. Hvordan skal vi under de vilkår kunne tilvejebringe den trygge og fortrolige atmosfære, som er grundlaget for enhver undervisning? Hvordan skal vi prioritere de mange discipliner som indgår i faget ifølge undervisningsvejledningen? - og i forlængelse heraf: Hvor bliver kontinuiteten af?

Ganske vist gives der nu mulighed for integrering. Men vi kan jo ikke realistisk regne med, at alle lærere, som underviser på 1. og 2. klassetrinnet, også er linjefagsuddannede i musik. Som følge heraf frygter jeg, at faget bliver reduceret til et rent rekreativt indslag i den øvrige undervisning i de tilfælde hvor det integreres. At den obligatoriske musikundervisning stopper ved 5. kl. kan naturligvis kun begrædes, og også her gælder det, at kun en ugentlig time vil komme til at betyde en formindsket kontinuitet i undervisningen.

I september 76 har jeg fulgt undersøgelsen op for at få belyst vilkårene omkring den ikke-obligatoriske musikundervisning. Mine forhåndsformodninger var, at ikke mange skoler ville være i stand til at tilbyde faget efter 5. klasse (Efter den nye lov indgår musik i en fælles ordning på 6. og 7. klassetrin og kan tilbydes som valgfag fra 8.-10. skoleår) samt at eleverne ville vrage faget til fordel for »kompetencegivende« fag. De indtil nu indløbne oplysninger må siges at bekræfte, at for de fleste elevers vedkommende stopper musikundervisningen med 5. kl.

Mette Munk