Genfødsel af Dansk Tonekunstnerforening

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 01 - side 39-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Genfødsel af Dansk Tonekunstnerforening

Da Dansk Tonekunstnerforening genoptog sin foreningsaktivitet i sæson 1975-76 var det med det sigte at samle alle musikinteresserede på tværs af de faglige organisationers skel for ved diskussionsmøder at få belyst aktuelle problemer indefra i dansk musikliv. Ideen fik tilslutning fra adskillige aktive organitations-personligheder og vi startede med følgende emner:

Danmarks Radios musikpolitik (2 møder) Indledere: Musikchef Mogens Andersen, Redaktør Robert Naur, Prof. Asger Lund Christiansen, Programsekr. Erik Moseholm, Høj skolefor st. Niels Højlund og Radio-rådsformand Jørgen Kleener.

Den nye Musiklov Indledere: Kulturminister Niels Matthiasen og formanden for Statens Musikråd Kgl. Kapelmester Poul Jørgensen.

Folkeskolens Musikundervisning og Musikskolen Indledere: Fløjtenisten Johan Bentzon, formand f. Danmarks Sanglærerforen. Marie Grell, og form. f. Dansk Musikskole- og Skolemusiklærerforen. Henning Krogsholm.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 12.00. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01)135405. Postgiro 3252.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk rådgiver: Lrs. Steffen Heering, Rådhuspladsen l, 1456 København K. Tlf. (01) 122270 og PAlæ 7576.

Dansk Musikpædagogisk forening: Kontor: Abildgårdsparken 6, 3460 Birkerød. Telf. (02)814630. Postgiro 26284. Kl. 9-13. undtagen lørdag. Formand: Elsebeth Brodersen.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Niels Brocks Gade l, 1574 København V. Tlf. (01) 15 07 26, mandag og torsdag kl. 9-11. Formand: Ib Nørholm, Forretningsfører: Jens Ole Malmgren, tlf. privat (03)528020. Teatertelefon: ØBro 5631.

På grund af vor juridiske konsulent og sekretær Landsretssagfører Steffen Heerings pludselige død måtte vi omlægge vort sekretariat, hvilket medførte at sæsonen 1977/78 ikke kunne gennemføres planmæssigt. Nu har vi planlagt 77/78-sæsonen med nedenstående møder og opfordrer alle musikinteresserede, der har repræsentation i Statens Musikråd om at indtræde i Dansk Tonekunstnerforen. for at diskussionsspektret kan blive så bredt som muligt.

Vort kontingent er på årsbasis 50 kr. og indmeldelse kan ske til advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18 1209 Kbh. K ved telefonisk henvendelse til advokat Knud Lundblads kontor (01) 1261 26, hvorefter medlemskort vil blive tilsendt.

Vore medlemmer vil modtage Dansk Musiktidsskrift dersom de ikke modtager det fra en anden forening.

Program for sæson 77/78

Mødested Det Kgl. Danske Musikkons. Niels Brocksga-

de 1.

Fredag 28. akt. kl. 16: Den musikdrarnatiske situation i Danmark. Indledere: Operachef Niels Møller, Musikchef Mogens Andersen, og en repræsentant for balletten.

Fredag 25. nov. kl. 16: Er konservatorieuddannelsen tidssvarende? Indledere: Rektor Friederich Gürtler, Rektor Tage Nielsen og professor Lund Christiansen.

Fredag 27. jan. kl. 16: Den rytmiske musiks placering i dansk musikliv. Indledere: Programsekr. Erik Moseholm, Kapelmester Frantz Rasmussen, Redaktør Erik Wiedemann.

Onsdag 22. f eb. kl. 16: Foreningens 75-års fødselsdag. Nærmere om diskussionsemne.

Med venlig hilsen

Henry Skjær Waldemar Wolsing Asger Lund Christiansen

Formand næstformand professor

Sv. E. Tarp Johan Bentzon Ingolf Gabold

komponist fløjtenist producent

Robert Naur redaktør