Referat: Møde i Dansk Tonekunstner Forening, onsdag 27. september 1978

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 02 - side 87-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Referat: Møde i Dansk Tonekunstner Forening, onsdag 27. september 1978

D.T.F. afholdt sit første møde i denne sæson onsdag 27. september; emnet var »Centralisering af koncertlivet eller ej« og indledere var Gösta Schwarck som repræsentant for impressarierne, Kjeld Hansen fra »Arte« og Ara vid Meyer fra Det danske Jazz-center. Trods deres forskellige tilhørsforhold var de tre indledere i det væsentlige enige om, at der var behov for såvel centralisering som decentralisering; og om at centraliseringen blot ikke måtte føre til monopolisering. Også om andre forhold inden for koncertlivet var de tre indledere stort set enige: Nødvendigheden af at give bedre arbejdsmuligheder for danske kunstnere - især unge, det ønskelige i at bringe mere af samtidens musik ud til koncertpublikum og at få dette til at interessere sig for de forskellige genrer og muligheden af til disse formål at benytte sig af udveksling på lige vilkår i forholdet til udlandet.

Disse hovedpunkter blev yderligere belyst fra forskellig side i den påfølgende diskussion gennem indlæg fra Svend Erik Jensen (musikforeningerne i Hørsholm og Frederiksborg Amts Musikudvalg) Johannes V. Gade (leder af Gade-museet i Humlebæk) Asger Lund Christiansen (Statens Musikråd), Barry Eklund (Dansk Musikerforbund), Poul Jørgensen (formand for Statens Musikråd), Erik Moseholm (Danmarks Radio). Der var også tilslutning fra flere af disse til den betydning det ville have for koncertlivet, hvis den abonnements-tilskudsordning, som Musikloven foreslår, kunne blive ført ud i livet med de nødvendige tilskud i lighed med teaterordningen.

Ved mødets begyndelse havde formanden Waldemar Wolsing meddelt, at D.T.F.'s tidligere formand gennem 13 år kgl. kapelmusikus Henry Skjær ved forårsgeneralforsamlingen var blevet udnævnt til æresmedlem. Og ved mødets afslutning opfordrede formanden til at deltage i det kommende møde i Odense den 29. november kl. 16.00 på Musikkonservatoriet, Islandsgade 2, hvor Amtsmusikudvalgenes opgaver skal drøftes. Som indledere kommer Poul Jørgensen (formand for Statens Musikråd), Ralf Göbel (Vejle Amts musikudvalg) og Birgitte Oxdam (Kulturministeriet). Der er gratis adgang for alle, der er tilknyttet dansk musikliv. Danmarks Radio vil foretage oltagelser fra mødet.

ROSALYN TURECK MATINÉ Festligt efterspil til ISME-kongressen i Canada

Blandt de mange virkelige kapaciteter, der forelæste og underviste på ISME-kongressen i London, Ontario, i august i år, var den amerikanske pianist Rosalyn Tareck. Efter en forelæsning om, hvordan hendes musikalske opdragelse havde formet sig og udkrystallise-ret sig i hendes over hele verden velkendte måde at spille J. S. Bach på, afsluttede hun med en koncert, hvor hun både spillede^på flyglet og cembaloet. Ved en efterfølgende reception, som »The Canadian Federation of Music Teachers Association« gav til ære for Rosalyn Tureck, havde jeg en samtale med hende, hvor jeg fortalte, at vi på Dansk Musikpædagogisk Forenings Bach-kursus i juni måned havde diskuteret hendes udførelse af flere af de værker, vi gennemgik på kurset. Det blev hun så glad for, at hun tilbød at ville tale til os og spille for os på et medlemsmøde i DMp F, når hun sidst i november skulle have en koncertturné her i landet. Det anbefales, at man læser Rosalyn Turecks bog: Introduction to the Performance of Bach, udkommet på Oxford University Press.

Dette spændende medlemsmøde bliver afholdt i samarbejde med Det kgl. danske Musikkonservatorium og Daub Konertdirektion søndag d. 26. november 1978 kl. 17.00 (festsalen, indgang H. C. Andersens Boulevard 36). Gratis adgang.

Ragnhild Toft

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 12.00. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01)135405. Postgiro 2003252.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K., tlf. (01)126126, postgiro 2235099.

Dansk Musikpædagogisk forening: Kontor: Store Kongensgade 65 B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14. Postgiro 22684.

DUT - Det Unge Tonekunstner selskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01)150726, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03)528020. Teatertelefon: ØBro 5631.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter tu rabatpris kr. 10,- tu forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-med-lemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.