Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 04 - side 215-215

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Dansk Tonekunstnerforenings møde i Odense d. 21. november der som emne havde »Amtsmusikudvalgenes betydning og opgaver«, var velbesøgt også hvad repræsentanter for disse udvalg angår og viste for anden gang betydningen af, at diskussioner om landets musikforhold ikke kun skal foregå i København.

Indlederne kulturminister Niels Matthiasen, borgmester Jørgen Jørgensen, kapelmester Jens Schrøder og professor Asger Lund Christiansen beskæftigede sig især med spørgsmålet om eventuelle musikudvalg i primærkommunerne og muligheden for at ansætte større eller mindre ensembler udenfor landsdelsorkesterbyerne. Der var fra alles side tilslutning til tanken om de primærkommunale udvalgs betydning uden at man tog direkte stilling til om der skulle bestemmelse om deres oprettelse i den kommende revision af musikloven. Også tanken om ansættelse af ensembler der skulle være til rådighed for koncerter, undervisning og samarbejde f.eks. med amatører, var der tilslutning til også fra salen i den efterfølgende diskussion, der også kom til at dreje sig om ad den vej at gøre noget, der kunne fremme den rytmisk-impro-visationsprægede musik, særlig hvad øvelokaler og spillesteder angår. I den forbindelse blev kommunerne opfordret til at give udfoldelsesmuligheder for gademusikken. Også musikundervisningens forhold i folkeskolen blev berørt som et vigtigt primærkommunalt anliggende, og betydningen af en udbygning af skolekoncerterne blev nævnt. Det kommende udvalgssamarbejde mellem kultur- og undervisningsministeriet blev nævnt i denne sammenhæng som en vigtig faktor. Og der blev udtalt ønske om, at man ikke kun interesserede sig for at fremme musikudøvelsen men også musikforståelsen. I forbindelse med den rytmiske musiks lokalevanskeligheder på grund af det høje lydniveau, blev der efterlyst forsøg på at lave rytmisk musik uden elektronisk forstærkning. Kulturministeren afrundede diskussionen med en optimistisk forventning om at de 8 % af samtlige statsmidler til kulturelle formål måske ved deres lidenhed kunne være en sikkerhed mod yderligere nedskæring. »Vil vi bevare det danske sprog og den danske identitet, som der tales så meget om, kræver det sandelig også, at vi vil betale for det åndelige forsvar.«

Referat af møde d. 6. februar 1980

Dansk Tonekunstner Forenings møde d. 6. februar om »Informationer om dansk musik i udlandet« havde som indledere kontorchef Holck Colding fra Udenrigsministeriet og den nyudnævnte leder af Musikinformationscentret, Tina Wil-helmsen. De to indlæg supplerede hinanden udmærket, fordi de bragte en oversigt over, hvad der hidtil var blevet gjort fra det offentliges side på grundlag af de meget begrænsede midler, der stilles til rådighed og, hvad der forhåbentlig vil kunne gøres i fremtiden. Midlerne er ganske vist ikke blevet væsentlig forøget, men blot det at der nu er et centralt sted, hvor man kan henvende sig for at skaffe oplysninger og dokumentation, vil give bedre mulighed for at sprede kendskab til dansk musik og musikliv i udlandet. Den påfølgende diskussion understregede betydningen af, at få løst tilgrænsende problemer f.eks. i forbindelse med di-stributionsvanskelighederne for plader og bånd med dansk musik, og at der samarbejdes mellem Udenrigsministeriet og Musikinformationscentret og med andre institutioner som f.eks. Det danske Selskab og dettes repræsentanter i forskellige lande.

Mulighederne for og betydningen af at få bøger eller artikler der omhandler forbindelsen mellem dansk musik og dansk kultur i bred forstand blev nævnt bl.a. i forbindelse med Ambassadernes mulighed for at gøre en indsats. Disses støtte til f.eks. orkesterturneer, som var kommet i stand ad anden vej, blev fremhævet.

Vi erindrer Dem om vort næste møde, der finder sted onsdag d. 19. marts kl. 16.00 på Det Kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, hvor emnet vil være: »Er der behov for musiktidsskrifter?« Velkommen til mødet.

Månadens rättelse

..I min recension av Per Nørgårds Sub Rosa i Dmt nr. 2 så jag att verket byggde på oändlighetsserien. Det ar fel. Sub Rosa och systerverket Wenn die Rose sich selbst schmückt tillhör det fåtal verk som kompone-rats utan oändlighetsserien. Det hindrar dock inte att de är typiska for sin upphovsman.

HG

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: (01)266020. Sekretær: Steen Møller (01) 150263. POSTGIRO: 5003474 Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: ST. Kongensgade 65 B, 1264 København K, TIf. 01-114745, (Telefontid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10.- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.