Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 05 - side 259-259

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Tonekunstner Forenings møde onsdag den 11. februar 1981 om erhvervslivets muligheder for at støtte musikkulturen kunne glæde sig over et repræsentativt fremmøde, særlig fra erhvervslivets side. Mødets indledere, kontorchef Hans Vilstrup fra kulturministeriet og fabrikant Peter F. Heering gjorde klart rede for begge instansers interesse for at støtte, på musikkens samfundsmæssige betydning og ønske om at samarbejde og arbejde i forlængelse af hinanden. De fremmødte erhvervslivsrepræsentanter sluttede op om dette og bidrog til at skabe klarhed om, hvad der allerede blev ydet, og hvad der kunne medvirke til såvel at fremme som at begrænse. Musiklivets repræsentanter havde tilsyneladende ikke i tilstrækkelig grad set mødets muligheder for at fremkomme med konkrete forslag. Det blev til at nævne muligheden for en mere samlet støtte til indspilning af dansk musik med danske udøvende, ønsket om støtte til mindre kendte ensembler indenfor uetablerede områder, til samarbejde mellem professionelle musikere og amatører og til bestillingsværker til amatørbrug, så-vidt muligt også fra de komponister indenfor det rytmiske område, som giver sig af med at nedskrive deres musik. Mødets gode forløb opfordrede til at arbejde videre; måske næste gang på erhvervslivets foranledning.

Johan Bentzon

Næste møde i Dansk Tonekunstner Forening finder sted på Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København, onsdag den 11. marts kl. 16.00 med emnet »Hvordan kan distributionen af danske fonogrammer forstærkes«. Indledere er direktør Arne Brod, Rikskonserterne, Sverige, formanden for Statens Musikråd kapelmester Poul Jørgensen og konsulent Karsten Sommer. Alle er velkomne, også med ledsager.

Ved de for nyligt foretagne ændringer i sammensætningen af Statens Musikråds repræsentantskab har kulturministeriet tildelt Dansk Tonekunstner Forening en plads.

Foreningens bestyrelse opfatter dette som et udtryk for en anerkendelse af det formål, der i de sidste år har været grundlaget for foreningens virke: - at indbyde alle musikinteresserede til en debat om de problemer, som synes særligt påtrængende indenfor dansk musikliv.

Det vil være i overensstemmelse med dette formål, at Dansk Tonekunstner Forenings repræsentantskabsmedlem vil søge at slå til lyd for, at repræsentantskabets møder - med Statens Musikråd eller uden dette -bliver en anledning til at finde frem til nye emner for foreningens møder. Hermed ønskes ikke at prøve på at indføre noget nyt besluttende organ, men kun at handle ud fra det princip, at en fordomsfri forhandlingsdrøf-telse forud for og udenfor (det organ) Statens Musikråd, som skal være ene om at træffe beslutninger med hensyn til at rådgive Ministeriet, vil kunne være af stor betydning.

Betydningen skal først og fremmest søges i øgede muligheder for at overbevise de mennesker, politikerne, som skal træffe de endelige bevillingsmæssige beslutninger ud fra de forskellige forslags almene kulturelle værdi.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 1147 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT-D et Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaqvist Johansen. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (01)266020. Sekretær: Henning Fangel. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: St. Kongensdagde 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, (telefon tid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.