Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 56 (1981-1982) nr. 04 - side 191-191

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Meddelelser

Dansk Tonekunstner Forenings møde d. 25. november 1981 om »Musik i en ar-bejdsløshedstid« kunne ikke undgå at vække tanker om forholdet mellem arbejde og forbrug i al almindelighed og om arbejder med ringe forbrug af udenlandske energimidler i særdeleshed. Hvis man her bringer musikken ind i billedet er det indlysende, at musikudøvelsens mulighed for at dække en større eller mindre del af den enkeltes behov for - læs forbrug af- glæder, får nationaløkonomisk betydning. Samtidig er det klart, at evnen til at få glæde af musik - specielt ved selv at udøve den - kræver en indsats også fra det offentliges side gennem den undervisning, der stilles til rådighed for børn og unge. Sagt med andre ord: der er brug for et nært samarbejde mellem Arbejdsministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Mødets indledere var arbejdsdirektør Kai Westergaard, forbundsformand Kurt Pedersen og programsekretær Erik Moseholm. De to sidste havde gode forslag om, hvorledes midler kunne anvendes i forskellige sammenhænge i stedet for som nu at blive udbetalt i arbejdsløshedsunderstøttelse til de 33% af musikerstanden, som er arbejdsledige. Kai Westergaard supplerede disse forslag med oplysninger om, hvad der i øjeblikket var muligt inden for de lovgivningsmæssige rammer. Bl.a. gjorde han opmærksom på, at kommunerne inden for de love, der særligt sigtede på ungdomsarbejdsløsheden, havde bevilliget ca. 250 millioner mere, end de efter loven var forpligtede til. Også lovforslaget om jobstilbud skulle indebære muligheder specielt for Musikrådet. Under diskussionen kom man bl.a. ind på, at musikundervisningen også er et musikerarbejde, hvor arbejdsmulighederne i de senere år har været stigende, og hvor det offentlige til gengæld kan hjælpe ved at skaffe flere efteruddannelsesmuligheder. Også på dette område havde Erik Moseholm konkrete forslag om anvendelse af f.eks. rock-musikere.

Johan Bentzon

Mødet den 24. februar med emnet »Hvem komponerer I for?« udsættes p.gr.af afbud til næste sæson.

Vi minder om sæsonens sidste møde onsdag den 10. marts, kl. 16-18 på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København. Emnet er: »Er konservatoriernes studietilbud i overensstemmelse med musiklivets behov?«

Indledere: Rektorerne Anne-Karin Høgenhaven og Tage Nielsen, administrator Torben Wiskum og formanden for landsdelsorkestermusikerne Torben Jensen.

Alle er velkomne.

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad,

Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor:

Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Henning Fangel. Postgiro: 5 00 34 74.

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: St. Kongensdagde 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, (telefon tid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.