Dansk Tonekunstnerforening

Af
| DMT Årgang 57 (1982-1983) nr. 04 - side 207-207

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Tonekunstnerforenings møde på Det kgl. danske Musikkonservatorium onsdag den 16. januar med emnet »Skal dansk musikliv inter-nationaliseres?« fik sit særpræg ved, at det mere var formidlerne af den offentlige og organisatoriske støtte til musiklivet der havde ordet end foreningens egne medlemmer. Indlederne var: Bjørn Elmquist, M.F., Lasse Budtz, M.F., Birgitte Oxdam (kulturministeriet), Erik Andersen (Foreningen Norden) og Knud Vi lby (programredaktør, Danmarks Radio). Anledningen var EF's oprettelse af en Europafond der skulle øge den indbyrdes forståelse mellem befolkningen i EF-landene og kendskabet til Europas Kulturarv. Og indledernes forventninger til hvad der kunne komme ud af dette initiativ gav et alsidigt billede af de positive og negative muligheder som en sådan fonds-oprettelse kunne indebære. Synspunkterne var selvsagt præget af om mulighederne blev anskuet ud fra et synspunkt, der var henholdsvis EF-venligt eller det modsatte, ud fra frygten for at Europasamarbejde kunne blive på bekostning af det nordiske samarbejde eller betragtet som en øget mulighed for at fremme kendskabet til de danske kulturværdier inden for musikkens område. Til disse værdier må henregnes ikke blot dansk musik men også hvad der ydes på det pædagogiske, det udøvende og samarbejdsmæssige område således som det fremgår af det som musikloven ønsker at fremme. Ved afslutningen på mødet bekræftede såvel Bjørn Elmquist som Lasse Budtz, at de i politiske sammenhænge ville være sig deres ansvar bevidst og værge dansk kulturarv og musikliv for intereuropæisk styring.

Johan Bentzon

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører Sekretær: Henning Fangel. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30. DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfælle skab med DUT, Valkendorfs-gade3,1151 København K, tlf.(Ol) 150726. Forretningsfører: Henning Fangel. Formand: Jesper Beckman, Uf. (01) 14 24 89. Postgiro: 1576275.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på DUTs kontor.