Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 58 (1983-1984) nr. 02 - side 136-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Tonekunstner Forening

Referat af møde onsdag d. 28. september 1983. Dansk Tonekunstner Forenings møde om »Beskatning af dansk musikliv« havde skatteminister Isi Foighel, formanden for Statens Musikråds Repræsentantskab Svend Erik Jensen og lederen af Det danske Jazzcenter Arnvid Meyer som indledere. De to sidstnævnte gjorde udmærket rede for de urimelige arbejdsbyrder, der lægges på det ikke-kommercielle musikliv når Staten giver tilskud med den ene hånd og med den anden hånd indkasserer tilsvarende - eller mere -gennem momsafgifterne. Skatteministeren havde stor sympati for indvendingerne men mente ikke, at hensynet til afgift på forbrug fremfor skat på arbejdsfortjeneste - parret med hensy-nelt til muligheden for konkurrenceforvridning - gav store muligheder for at ændre på dette forhold. Det største håb måtte lægges i, at en forbedret økonomi for staten ville kunne øge kulturministeriets støtte til det lødige, ikke-kommercielle musikliv. Det måtte være dette ministeriums opgave, og ikke skatteministeriets, at skelne mellem større eller mindre lødighed. Til andre rejste spørgsmål: beskatning af kunstnerstøtte, legater der havde karakter af hædersgaver, udenlandske musikere, båndafgifter m.m. - havde skatteministeren den trumf i baghånden, at han lige havde nedsat et sagkyndigt udvalg, der skulle finde frem til alle de urimelige forhold, som også han mente, der var en del af indenfor hele beskatningen af det kunstneriske område. Herved tilfaldt anden runde i diskussionen og dens afslutning utvetydigt Isi Foighel.

Johan Bentzon

Den 29. oktober afholdtes på musikkonservatoriet i Dansk Tonekunstner Forenings regi og i samarbejde med Samrådet for Musikundervisning en debatdag med emnet: »Det kgl. danske Musikkonservatoriums forslag til en ny studiestruktur sammenholdt med Statens Musikråds forslag til en ny mellempædagoguddannelse«. Konferencen blev indledt med oplæg til gruppediskussioner af formanden for Dansk Musikpædagogisk Forening Peter Westh, musikhøjskoleforstander Ib Planck-Larsen, Holstebro samt koncertmester Eyvind Sand Kjeldsen for Det kgl. danske Musikkonservatorium. Efter en kort spørgerunde gik det løs med livlig diskussion i de 3 grupper, hvorefter de vigtigste punkter herfra blev taget op i den afsluttende plenumdebat. Diskussionen drejede sig bl.a. om, hvordan man kunne bevare AM uddannelsens positive værdier, om centralisering/decentralisering af musikuddannelserne, om samarbejdet mellem folkeskole/gymnasium og konservatorier, om en praktikordning inden for musikstudiet, om forskellige fagområders placering, eksempelvis musik-bevægelse-rytmik, om rytmisk musik i forhold til det kommende rytmiske konservatorium, om forholdene omkring musikskolerne, om forsknings-muligheder inden for det musikpædagogiske område, og endelig om en rekonstruktion og styrkelse af det såkaldte Tage Nielsen udvalg. Konferencen udmundede i vedtagelsen af følgende udtalelse:

»Forsamlingen, der omfatter repræsentanter for en række musikorganisationer , musikundervisningsinstitutioner og musikundervisningsformer, ønsker at betragte konservatoriernes forslag til

en ny studiestruktur som en eksperimentalplan og en rammeplan, som, hvad angår musiklæreruddannelserne, først bør færdiggøres indholdsmæssigt efter høring af og drøftelse med de organisationer, institutioner og musikundervisningsformer, som direkte og indirekte er afhængige af konservatoriernes musiklæreruddannelser. - Der henvises til referat af konferencen, hvori nævnes en række problemer, der trænger til nærmere drøftelse.«

Johan Bentzon

Dansk Tonekunstner Forenings møde på Musikkonservatoriet onsdag d. 23. november var en god anledning for alle, der interesserer sig for musiklivets trivsel, til at stifte bekendtskab med Statens Musikråds nye formand professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen; og for denne til at gøre rede for de tanker han havde kunnet nå at gøre sig om musikrådets arbejdsopgaver og muligheder i de kommende år. At referere disse vil føre for vidt her; men såvel af redegørelsen som af de svar, som der blev tid til at give på en lang række spørgsmål og forslag, der kom fra de fremmødte, var det overbevisende klart, at Musikrådet i sin nye formand havde fået et musisk menneske med en stor åbenhed overfor andres tanker parret med evne til selvstændig tænkeevne og sans for såvel store linjer som detaljer. Med det nye råds alsidige sammensætning og Hans Gammeltoft-Hansens utvivlsomme evne til at formidle et frugtbart samarbejde, må der være gode muligheder for en rådgivning, som politikerne forhåbentlig vil kunne følge op med de nødvendige bevillinger.

Johan Bentzon

Næste møder:

25. jan. kl. 16. »Underholdningsmusik - seriøs musik; Er der en grænse?« Komponisten Mogens Winkel Holm, journalisten Torben Bille og programmedarbejder Erik Moseholm.

22. febr. kl. 16. »Dansk kulturliv i en sparetid«. Kulturminister Mimi Stilling Jacobsen.

Begge møder holdes på »Det kgl. danske Musikkonservatorium«, Niels Brochsgade, København.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfs-gade S, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT-D et Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund.

Postgiro: 5 00 34 74. DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Forretningsfører: Claus Overlund. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01) 14 24 89. Postgiro: l 57 62 75.

NB : DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på DUTs kontor.