DUT - generalforsamling

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 02 - side 113-113

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

År 1984, den 19. september afholdtes ordinær generalforsamling i Det Unge Tonekunstnerselskab. Mødet afholdtes Valkendorfsgade 3, med dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Som dirigent i henhold til vedtægternes § 12 fungerede advokat Per Harder, der med forsamlingens tilslutning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenen:

1) Formanden, Svend Aaquist Johansen, var forhindret i at deltage og i hans sted aflagdes bestyrelsens beretning af den fungerende formand, Niels Ro-sing-Schow, idet han indledningsvis oplyste, at Svend Aaquist Johansen siden nytår af arbejdsmæssige grunde ikke havde været i stand til at bestride formandshvervet, hvorfor han - Niels Rosing-Schow - i denne periode havde fungeret som formand. I beretningen omtaltes først og fremmest afviklingen af ISCM-festivalen i Århus i dagene 29/10-4/111983. Arrangementet havde krævet en stor arbejdsindsats, og havde også været genstand for megen rosende omtale. Bestyrelsen rettede en speciel tak til Charlotte Schiøtz og Sten Pade samt til den kunstneriske leder, Karl Åge Rasmussen. Festivalen havde lagt beslag på en del af selskabets ressourcer og havde gjort det nødvendigt at skære noget ned på DUT's øvrige koncertvirksomhed, specielt i efteråret 1983. Der var ialt planlagt 18 koncerter, men to af disse måtte på grund af sygdom aflyses og udsættes til senere gennemførelse. Videre omtaltes i beretningen det femte børnemusikarrangement i marts 1984, der også i år havde affødt stor interesse og positiv respons. Også DUT's animationsprojekt vækker fortsat stor interesse og ideen er blevet taget op af andre koncertarrangører. Arbejdet med dokumentation er ligeledes inde i en glædelig udvikling, og fra næste år vil andre musikforeninger blive inddraget i dette arbejde. En positiv bivirkning af arbejdet er, at DUT har været i stand til at tilbyde Danmarks Radio en del koncertoptagelser. Herefter omtalte Niels Rosing-Schow udgivelsen af Dansk Musik Tidsskrift, der i den forløbne sæson er udkommet i de sædvanlige 6 numre, heraf dog to i et dobbeltnummer. Der har været problemer med at få bladet udgivet til tiden, hvilket skyldes at det er svært at presse forfatterne, selvom honorarerne er sat en smule op. Man håber dog ved bedre planlægning at kunne reducere problemet med forsinkelser. For selskabet som helhed har året 1983/ 84 været en god sæson hvad angår tilgangen af medlemmer. Medlemstallet er steget med over 30%. Bestyrelsen tilskriver dette virkningerne af ISCM-dagene i Århus, der har sat focus på ny musik samt animationsprojektet, der har givet kontakt til en række unge mennesker. Endelig er der blevet udført et værdifuldt PR-arbejde af DUT's forretningsfører Claus Overlund, som nu er heltidsansat. Det er bestyrelsens opfattelse, at DUT's serviceniveau er blevet hævet betydeligt, både til glæde for medlemmerne og andre, der interesserer sig for ny musik. Til afslutning rettede Niels Rosing-Schow en tak for vel udført arbejde til Christine Marstrand og Erik Højs-gaärd, der begge forlader bestyrelsen, og en særlig tak til Svend Aaquist Johansen, som nu efter to formandsperioder ønsker at overgå som menigt bestyrelsesmedlem. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen og dirigenten kunne hermed konstatere, at denne var godkendt af forsamlingen.

2) Årsregnskabet for 1983/84 med tilhørende balance og specifikationer blev gennemgået af forretningsfører Claus Overlund. Denne kunne notere, at det er lykkedes at nedbringe DUT's negative egenkapital fra ca. kr. 108.000,00 til ca. kr. 52.000,00, dels i kraft af et samlet driftsoverskud på ca. kr. 39.000,00, dels takket være nogle tilbageførte hensættelser. Koncertvirksomheden udviser et overskud på godt kr. 31.000,00 og Dansk Musik Tidsskrift har givet et overskud på ca. kr. 8.000,00. Under gennemgangen blev enkelte spørgsmål om regnskabstallene besvaret, og forretningsføreren oplyste, at samarbejdet med DUT's revisionsfirma havde givet nogle problemer, særlig i forbindelse med regnskabsafslutningen, men at man håbede at disse problemer i indeværende regnskabsår ville vise sig at være løst. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt.

3) ad a): som ny formand var foreslået Niels Rosing-Schow, der valgtes uden afstemning, idet der ikke var andre kandidater. ad b): På valg til bestyrelsen iøvrigt var Erik Højsgaard og Christine Marstrand og Poul Rosenbaum, hvoraf de to førstnævnte ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Poul Rosen-baum samt nyvalg af Timme Ørvad og Svend Aaquist Johansen. De nævnte blev valgt uden afstemning, idet der ikke forelå andre forslag, ad c): Som suppleanter foreslog bestyrelsen Søren Barfoed, Anders Nordentoft og Hanne Ørvad. Der var ikke andre forslag, og de pågældende valgtes således uden afstemning. Det var iøvrigt oplyst, at suppleanten Hans Gefors i årets løb havde afløst Sten Pade.

4) Som revisor genvalgtes Revisorgruppen, Østergade.

5) Bestyrelsens forslag, hvorefter det almindelige kontingent for sæsonen 1985/86 forhøjes til kr. 180,00 og det reducerede kontingent for studerende m.fl. forhøj es til kr. 120,00, blev vedtaget uden afstemning.

6) Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7) Eventuelt. Under dette punkt aflagde Kirsten Benn beretning om sit arbejde med musikgruppen i Birkerød og opfordrede DUT's bestyrelse og de øvrige tilstedeværende til at være opmærksomme på, om der rundt om i landet måtte være ligesindede, som eventuelt kunne tænkes at ville starte eller være med i en lokal musikgruppe, idet hun i givet fald gerne ville hjælpe de pågældende i gang.

Som dirigent: Per Harder.