Foreninger - Dansk Tonekunstnerforening

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 02 - side 115-115

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Referat af mødet den 19. september 1984

For Dansk Tonekunstner Forenings møde den 19. september 1984 om emnet »Monopolradio - en fordel for dansk musikliv?« må det siges at have været en fordel, at spørgsmålet bl.a. om et TV-2 uden for Danmarks Radio endnu ville være uafgjort et stykke tid fremover. Hermed var fremtiden mere åben, selv om den første indleder generaldirektør Lauritz Bindsløv slog fast at D.R.s monopolstilling allerede var blevet brudt ved oprettelsen af nærradioerne. At generaldirektøren iøvrigt mente at D. R. havde betydet meget for udviklingen af dansk musikkultur og derfor ikke ønskede disse muligheder svækket, kunne ikke forbavse. Professor Asger Lund Christiansens hoved-synspukt at D.R. ikke havde forvaltet sit monopol tilfredsstillende specielt ikke med hensyn til at give danske sangere og instrumentalister direkte udfoldelsesmuligheder. I stedet havde musikafdelingen i stigende grad gjort brug af plader- og båndindspilninger. Asger Lund Christiansen øskede, at D.R. ville tage mere hensyn til det kunstneriske end det økonomiske. Højskoleforstander Finn Slumstrup gik ind for at D.R. også i fremtiden måtte få mulighed for at løse en forpligtelse overfor et bredere musikalsk spektrum end nu, specielt hvad den rytmiske musik og amatørmusiklivet angår. Den efterfølgende diskussion mellem de tre indledere og en række indlæg fra salen uddybede de fremførte synspunkter og mundede ud i en holdning, der i hovedsagen virkede som en støtte til ønsket om at bevare en økonomisk stærk radio, der var i stand til at opretholde de af radioen skabte værdier, som de faste orkestre og lignende.

Johan Bentzon

Jørgen Jørgensen fra Kommunernes Landsforening var ikke væsentlig uenige om de foreliggende økonomiske muligheder og den opgavefordeling, som efterhånden er blevet fastlagt mellem Stat-, Amts- og Primærkommunerne. Tilsammen gav de et godt overblik over de vigtigste principper for at yde støtte - amternes samlede støtte til musiklivet er i øjeblikket på godt 10 mill. kr. - og for de fordele - eller det modsatte - det ville kunne være ved en eventuel lovmæssig fastlæggelse af kommunale forpligtelser f.eks. med hensyn til musikskolen, som i øjeblikket i hovedsagen betragtes som et primærkommunalt anliggende. Den påfølgende diskussion gav gode bidrag til de fremførte problemer. Og forbundsformand Kurt Pedersen gav tanken om en årlig uge som propaganda for den levende musik en velmotiveret og varm anbefaling, specielt rettet til de mange repræsentanter fra Amtsmusikudvalge-ne.

Johan Bentzon

Rettelse:

Vi undlader ikke at beklage den fejlagtigt opgivne dato for mødet med Kulturministeren og Undervisningsministeren. Det afholdes onsdag d. 20. februar og mødet om »Musikexport« bliver tirsdag d. 19. marts.

Formand: Waldemar Wolsing, Islands Brygge 13, 2300 København S.

Sekretær: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, Tlf. 01 - 12 61 26.

»Dansk Tonekunstner Forening« kunne til sit møde på Fyens Musikkonservatorium d. 24. oktober med emnet »Opgavefordelingen mellem amt og kommune vedrørende musikforanstaltninger og en årlig musikuge glæde sig ved god tilslutning bl.a. fra amtsmusik-udvalgene rundt om i landet og fra Statens Musikråd. Mødets indledere: formanden for amtsmusikudvalget i Ringkøbing amt J. Kragsig Thomsen, Tonny Husted fra Amtsrådsforeningen og (rest mangler…)