Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 04 - side 87-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV VED OTTO MORTENSEX

Før »nyorienteringen« var (let en gængs opfattelse, at man måtte hane %'ærlige anlæg for at beska-ftige sig med musik. For den opfattelse står interpreten, manden med .særlige anlæg i midtpunktet.

.Vi bekæmper denne opfattelse som fejlagtig og usaglig, men samtidig er vi nær ned at gøre (len modsatte fejltagelse. I de bestræbelser, (ler udfoldes for at drage nye befolkningslag med ind i musiklivet, er man nær ned at sætte interpreterne på døren som en reaktionær, foragtelig kaste. Også denne opfattelse er usaglig: »nyorienteringen« bør være vid nok til at rumme »alle standpunkter«. ~`i har herhjemme en udmærket stab af sangere og instrumentister, og der er ingen grund til at tro, at der ikke stadig skulde fødes mennesker med specielle anlæg for musikudønelse, og at (le ikke stadig skulde have mulighed for (len højeste udvikling af deres evner. Disse menneskers uddannelse er endnu et åbent spørgsmål - her i bladet har vi bl. a. påpeget dens eensidighed, og ni kan - med rette - vente os en stor alvorlig diskussion om dette spørgsmål i den nærmeste fremtid.

Imidlertid vil »nyorienteringen« hver- ken sætle amatøren eller interpreten i højsædet -, den vil overhovedet ikke have noget højsæde. Men (len vil, at alle musikalske enner skal bringes til udfoldelse, ikke under isolerede, men under fællesskabs-vilkår, og det hvad- enten musikken er erhnerv eller fritids- beskæftigelse. 0. m,

/1 1 Wien har Frants Leo Human gjort følgende forsøg: På en skole spillede lian, ved hjælp af en grammophon, i nogle klasser følgende stykker: Mozart: ouverture til tryllefløjten, Weinberger: fantasi fra operaen Schwanda, Chopin: nocturne i fis-dur, Bartók: allegro barbaro. Børnene, der var i 14-års-alderen, blev opfordrede til at nedskrive de indtryk, de fik ved at høre stykkerne. 75 procent af børnene tog personlig stilling til musikken, og det samlede resultat blev, at alle anerkendte Bartók, medens C,hopin næsten enstemmigt forkastedes. Hvad angår Mozart og Weinberger har de fleste af drengene foretrukket i~lozart, medens pigernes stemmer fordeler sig ligeligt på »Sch,,-,,aii(Ia« og »Tryllefløjten«.

fi Vi henleder blokfløjte-spillernes opmærksomhed på Heinz Husmann's anmeldelse af Woehl's og Gi~tz's blokfløjteskoler i »zeitschrift filimusik'wissenschaft« (fremlagt på det kgl. bibliotek).

Husmann går nærmere ind på de forskellige blokfløjteproblemer: stemning, notation og kammertone, og kommer til (let resultat, at en stamfløjte i f vil løse (fisse vanskeligheder til fuldkommenhed. Det er vel værd at sætte spørgsmålet om hvilken fløjte, man bør anskaffe, under debat. Blokfløjten er prædestineret til sammenspil, og da. de forskellige fabrikater, vi hidtil har set herhjemme, Bårenreiter, INIoritz og Harlan, vanskeligt lader si,, forene i sammenspil, er en afgørelse så meget mere vigtig. Vi tænker os muligheden af at samle blokfløjteinteresserede til vedtagelse af en fælles fløjte-type for Danmark, dannelsen af blokfløjte-kor, som skulde propagere for instrumentet som folke-instrument, og endelig dannelsen af et blokfløjtekor, (ler evt. kunde medvirke ved opførelser af ældre musik, og således, ved at komme originalbesætningerne -nærmere, bidrage til at udvide vor erkendelse af ældre musik. Husmann gør opmærksorn paa Merz(lorf's- fløjter og betegner disse som forbilledlige.

I denne forbindelse henleder vi også opmærksomheden på ""l'h. Laub's 24 salmer og 12 folkeviser (udsatte for 2 og 3 lige stemmer) som udmærket elnede til hl okf løjte-sammenspil.

/1 Den 7'de kammermusikfest i haslemere finder sted i dagene fra (1. 20. juli til (1. 1. august under ledelse af Arnold Dolmetsch.

1/ Under ledelse af ministerialråd Leo Kestenberg afholder centralinstitutet for opdragelse og undervisning fra 22. juni til 4. juli i berlin et musikpædagogisk informationskursus for udlændinge.

Fra d. 6. til (1. 26. juli leder Herman Reichenbach et kursus, - »ein praktischer lehrgang« - for ind- og udenlandske musiklærere. Kursuset finder sted i »musikheim«, frankfurt/oder.

Vi opfordrer stærkt. alle danske musikere og musiklærere til at gøre en studierejse til tyskland nu i forårstiden. Jo bedre forbindelse vi har med (len tyske folkernusikbevægelse, jo større chance vil vi have for en virkelig levende udformning af bevægelsen herhjemme. Holder vi os fornemt tilbage, sker der blot det sædvanlille: at bevægelsen kan spores her med en svag afglans om 10 «'1 r.

Er man i berlin må man ikke undlade at besøge folkernusikskolerne. Vi giver adre,

sserne: volksmusiksehule (ler mitsikantengilde, danckelmannstrasse 2628, charlottenburg (U-bahnhof: soph.charl-platz). Stådt. volksmusikschule berlin-s Ud, donatistrasse 120-26, neuki311n (U-balinhof: hermanriplatz). På folkernusikskolerne kan man altid få at vide, når J8des næste »offene singstunde« finder sted.

fi Forlaget B. Schotts såline, mainz, forbereder udgivelsen af en »ny i)iolinbog«, der skal fortsætte det med »ny korbog« og »ny klaverbog« påbegyndte arbejde. Komponister, der interesserer sig for at arbejde med på violinbogen, bedes skrive til udgiveren, dr. E. Doflein, freiburg i. hr., staufensterstrasse 46, for at indhente nærmere angående betingelserne. Der ønskes ikke tilsendt

manuskripter -tiden forudgående aftale.

// Sch6nberg er kommet på grammofonplade - dog ikke med et originalværk, men med udsættelsen for stort orkester af Bach's orgelpråludium og fuga es-dur (Ultraphon - 463--64).

Medvirkende er Erich Kleiber med Berlins filharmoniske orkester.

/1 Ravel har fuldført en klaverkoncert for venstre hånd alene. Koncerten er tilegnet den enarmede wiener-pianist Paul Wittgenstein.

fi Honegger har skrevet en ny symphonisk studie, (ler hærer titlen Vermouth-Cassis. »Melos« udtrykker øn~ ,sket om, at denne må gå lige så godt i ørene som aperitifen af samme navn går gennem halsen.

// Stravinskq arbejder på sin første violinkoncert. Den udkommer til efteråret i berlin, og det er meningen, at Stravinsky skal lede uropførelsen, der finder sted i berlin's nye radiofonibygning.